ਵਿਸ਼੍ਣੁ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ | Vishnu Sahasranama In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਹਰਿਃ ਓਮ੍

ਵਿਸ਼੍ਵਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਭੂਤਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਭੂਤਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਭਾਵੋ ਭੂਤਾਤ੍ਮਾ ਭੂਤਭਾਵਨਃ ॥ 1 ॥

ਪੂਤਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਮੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਾਗਤਿਃ ।
ਅਵ੍ਯਯਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞੋ਽ਕ੍ਸ਼ਰ ਏਵ ਚ ॥ 2 ॥

ਯੋਗੋ ਯੋਗਵਿਦਾਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਨਾਰਸਿਂਹਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਕੇਸ਼ਵਃ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਃ ॥ 3 ॥

ਸਰ੍ਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼ਿਵਃ ਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਭੂਤਾਦਿਰ੍ਨਿਧਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਸਂਭਵੋ ਭਾਵਨੋ ਭਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਭਵਃ ਪ੍ਰਭੁਰੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 4 ॥

ਸ੍ਵਯਂਭੂਃ ਸ਼ਂਭੁਰਾਦਿਤ੍ਯਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਸ੍ਵਨਃ ।
ਅਨਾਦਿਨਿਧਨੋ ਧਾਤਾ ਵਿਧਾਤਾ ਧਾਤੁਰੁਤ੍ਤਮਃ ॥ 5 ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯੋ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਕੇਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ਽ਮਰਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਾ ਮਨੁਸ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠਃ ਸ੍ਥਵਿਰੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ॥ 6 ॥

ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੋ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣੋ ਲੋਹਿਤਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਰ੍ਦਨਃ ।
ਪ੍ਰਭੂਤਸ੍ਤ੍ਰਿਕਕੁਬ੍ਧਾਮ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਮਂਗਲ਼ਂ ਪਰਮ੍ ॥ 7 ॥

ਈਸ਼ਾਨਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਾਣੋ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭੋ ਭੂਗਰ੍ਭੋ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਸੂਦਨਃ ॥ 8 ॥

ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਕ੍ਰਮੀਧਨ੍ਵੀ ਮੇਧਾਵੀ ਵਿਕ੍ਰਮਃ ਕ੍ਰਮਃ ।
ਅਨੁਤ੍ਤਮੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਜ੍ਞਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਾਤ੍ਮਵਾਨ੍॥ 9 ॥

ਸੁਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਰਣਂ ਸ਼ਰ੍ਮ ਵਿਸ਼੍ਵਰੇਤਾਃ ਪ੍ਰਜਾਭਵਃ ।
ਅਹਸ੍ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਵ੍ਯਾਲ਼ਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਃ ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ॥ 10 ॥

ਅਜਸ੍ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਰ੍ਵਾਦਿਰਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਕਪਿਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਯੋਗਵਿਨਿਸ੍ਸ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ॥ 11 ॥

ਵਸੁਰ੍ਵਸੁਮਨਾਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਮਾਤ੍ਮਾ ਸਮ੍ਮਿਤਸ੍ਸਮਃ ।
ਅਮੋਘਃ ਪੁਂਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਕਰ੍ਮਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ॥ 12 ॥

ਰੁਦ੍ਰੋ ਬਹੁਸ਼ਿਰਾ ਬਭ੍ਰੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਃ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਰਵਾਃ ।
ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ੍ਥਾਣੁਰ੍ਵਰਾਰੋਹੋ ਮਹਾਤਪਾਃ ॥ 13 ॥

ਸਰ੍ਵਗਃ ਸਰ੍ਵ ਵਿਦ੍ਭਾਨੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਜਨਾਰ੍ਦਨਃ ।
ਵੇਦੋ ਵੇਦਵਿਦਵ੍ਯਂਗੋ ਵੇਦਾਂਗੋ ਵੇਦਵਿਤ੍ਕਵਿਃ ॥ 14 ॥

ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਧਰ੍ਮਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ।
ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਃ ॥ 15 ॥

ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭੋਜਨਂ ਭੋਕ੍ਤਾ ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਜਗਦਾਦਿਜਃ ।
ਅਨਘੋ ਵਿਜਯੋ ਜੇਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਃ ਪੁਨਰ੍ਵਸੁਃ ॥ 16 ॥

ਉਪੇਂਦ੍ਰੋ ਵਾਮਨਃ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰਮੋਘਃ ਸ਼ੁਚਿਰੂਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਤੀਂਦ੍ਰਃ ਸਂਗ੍ਰਹਃ ਸਰ੍ਗੋ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਾਤ੍ਮਾ ਨਿਯਮੋ ਯਮਃ ॥ 17 ॥

ਵੇਦ੍ਯੋ ਵੈਦ੍ਯਃ ਸਦਾਯੋਗੀ ਵੀਰਹਾ ਮਾਧਵੋ ਮਧੁਃ ।
ਅਤੀਂਦ੍ਰਿਯੋ ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੋ ਮਹਾਬਲਃ ॥ 18 ॥

ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਦ੍ਰਿਧ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ॥ 19 ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਹੀਭਰ੍ਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਃ ਸਤਾਂਗਤਿਃ ।
ਅਨਿਰੁਦ੍ਧਃ ਸੁਰਾਨਂਦੋ ਗੋਵਿਂਦੋ ਗੋਵਿਦਾਂ ਪਤਿਃ ॥ 20 ॥

ਮਰੀਚਿਰ੍ਦਮਨੋ ਹਂਸਃ ਸੁਪਰ੍ਣੋ ਭੁਜਗੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਨਾਭਃ ਸੁਤਪਾਃ ਪਦ੍ਮਨਾਭਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ 21 ॥

ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਃ ਸਰ੍ਵਦ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ਸਿਂਹਃ ਸਂਧਾਤਾ ਸਂਧਿਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਿਰਃ ।
ਅਜੋ ਦੁਰ੍ਮਰ੍ਸ਼ਣਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਤ੍ਮਾ ਸੁਰਾਰਿਹਾ ॥ 22 ॥

ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਰੁਤਮੋ ਧਾਮ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ।
ਨਿਮਿਸ਼ੋ਽ਨਿਮਿਸ਼ਃ ਸ੍ਰਗ੍ਵੀ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਰੁਦਾਰਧੀਃ ॥ 23 ॥

ਅਗ੍ਰਣੀਗ੍ਰਾਮਣੀਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਨ੍ਯਾਯੋ ਨੇਤਾ ਸਮੀਰਣਃ
ਸਹਸ੍ਰਮੂਰ੍ਧਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ ॥ 24 ॥

ਆਵਰ੍ਤਨੋ ਨਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸਂਵ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸਂਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਅਹਃ ਸਂਵਰ੍ਤਕੋ ਵਹ੍ਨਿਰਨਿਲੋ ਧਰਣੀਧਰਃ ॥ 25 ॥

ਸੁਪ੍ਰਸਾਦਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਧ੍ਰੁਰੁਇਗ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭੁਗ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਸਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਸਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸਾਧੁਰ੍ਜਹ੍ਨੁਰ੍ਨਾਰਾਯਣੋ ਨਰਃ ॥ 26 ॥

ਅਸਂਖ੍ਯੇਯੋ਽ਪ੍ਰਮੇਯਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛੁਚਿਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਃ ਸਿਦ੍ਧਸਂਕਲ੍ਪਃ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸਿਦ੍ਧਿ ਸਾਧਨਃ ॥ 27 ॥

ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਹੀ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਪਰ੍ਵਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋਦਰਃ ।
ਵਰ੍ਧਨੋ ਵਰ੍ਧਮਾਨਸ਼੍ਚ ਵਿਵਿਕ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਾਗਰਃ ॥ 28 ॥

ਸੁਭੁਜੋ ਦੁਰ੍ਧਰੋ ਵਾਗ੍ਮੀ ਮਹੇਂਦ੍ਰੋ ਵਸੁਦੋ ਵਸੁਃ ।
ਨੈਕਰੂਪੋ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਰੂਪਃ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ 29 ॥

ਓਜਸ੍ਤੇਜੋਦ੍ਯੁਤਿਧਰਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪਨਃ ।
ਰੁਰੁਇਦ੍ਦਃ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰੋ ਮਂਤ੍ਰਸ਼੍ਚਂਦ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰ੍ਭਾਸ੍ਕਰਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ 30 ॥

ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਸ਼ੂਦ੍ਭਵੋ ਭਾਨੁਃ ਸ਼ਸ਼ਬਿਂਦੁਃ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਔਸ਼ਧਂ ਜਗਤਃ ਸੇਤੁਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ 31 ॥

ਭੂਤਭਵ੍ਯਭਵਨ੍ਨਾਥਃ ਪਵਨਃ ਪਾਵਨੋ਽ਨਲਃ ।
ਕਾਮਹਾ ਕਾਮਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਕਾਂਤਃ ਕਾਮਃ ਕਾਮਪ੍ਰਦਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ 32 ॥

ਯੁਗਾਦਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਯੁਗਾਵਰ੍ਤੋ ਨੈਕਮਾਯੋ ਮਹਾਸ਼ਨਃ ।
ਅਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯੋ ਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਸ਼੍ਚ ਸਹਸ੍ਰਜਿਦਨਂਤਜਿਤ੍ ॥ 33 ॥

ਇਸ਼੍ਟੋ਽ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਖਂਡੀ ਨਹੁਸ਼ੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਃ ।
ਕ੍ਰੋਧਹਾ ਕ੍ਰੋਧਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਕਰ੍ਤਾ ਵਿਸ਼੍ਵਬਾਹੁਰ੍ਮਹੀਧਰਃ ॥ 34 ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਃ ਪ੍ਰਥਿਤਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣਦੋ ਵਾਸਵਾਨੁਜਃ ।
ਅਪਾਂਨਿਧਿਰਧਿਸ਼੍ਠਾਨਮਪ੍ਰਮਤ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ 35 ॥

ਸ੍ਕਂਦਃ ਸ੍ਕਂਦਧਰੋ ਧੁਰ੍ਯੋ ਵਰਦੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ।
ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਦ੍ਭਾਨੁਰਾਦਿਦੇਵਃ ਪੁਰਂਧਰਃ ॥ 36 ॥

ਅਸ਼ੋਕਸ੍ਤਾਰਣਸ੍ਤਾਰਃ ਸ਼ੂਰਃ ਸ਼ੌਰਿਰ੍ਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਨੁਕੂਲਃ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਃ ਪਦ੍ਮੀ ਪਦ੍ਮਨਿਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ 37 ॥

ਪਦ੍ਮਨਾਭੋ਽ਰਵਿਂਦਾਕ੍ਸ਼ਃ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਃ ਸ਼ਰੀਰਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ।
ਮਹਰ੍ਧਿਰ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਮਹਾਕ੍ਸ਼ੋ ਗਰੁਡਧ੍ਵਜਃ ॥ 38 ॥

ਅਤੁਲਃ ਸ਼ਰਭੋ ਭੀਮਃ ਸਮਯਜ੍ਞੋ ਹਵਿਰ੍ਹਰਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਸਮਿਤਿਂਜਯਃ ॥ 39 ॥

ਵਿਕ੍ਸ਼ਰੋ ਰੋਹਿਤੋ ਮਾਰ੍ਗੋ ਹੇਤੁਰ੍ਦਾਮੋਦਰਃ ਸਹਃ ।
ਮਹੀਧਰੋ ਮਹਾਭਾਗੋ ਵੇਗਵਾਨਮਿਤਾਸ਼ਨਃ ॥ 40 ॥

ਉਦ੍ਭਵਃ, ਕ੍ਸ਼ੋਭਣੋ ਦੇਵਃ ਸ਼੍ਰੀਗਰ੍ਭਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਰਣਂ ਕਾਰਣਂ ਕਰ੍ਤਾ ਵਿਕਰ੍ਤਾ ਗਹਨੋ ਗੁਹਃ ॥ 41 ॥

ਵ੍ਯਵਸਾਯੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਨਃ ਸਂਸ੍ਥਾਨਃ ਸ੍ਥਾਨਦੋ ਧ੍ਰੁਵਃ ।
ਪਰਰ੍ਧਿਃ ਪਰਮਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ੁਭੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ 42 ॥

ਰਾਮੋ ਵਿਰਾਮੋ ਵਿਰਜੋ ਮਾਰ੍ਗੋਨੇਯੋ ਨਯੋ਽ਨਯਃ ।
ਵੀਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠੋ ਧਰ੍ਮੋਧਰ੍ਮ ਵਿਦੁਤ੍ਤਮਃ ॥ 43 ॥

ਵੈਕੁਂਠਃ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਣਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਣਵਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਥੁਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨੋ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੋ ਵਾਯੁਰਧੋਕ੍ਸ਼ਜਃ ॥ 44 ॥

ਰੁਰੁਇਤੁਃ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਃ ਕਾਲਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਉਗ੍ਰਃ ਸਂਵਤ੍ਸਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ 45 ॥

ਵਿਸ੍ਤਾਰਃ ਸ੍ਥਾਵਰ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਬੀਜਮਵ੍ਯਯਮ੍ ।
ਅਰ੍ਥੋ਽ਨਰ੍ਥੋ ਮਹਾਕੋਸ਼ੋ ਮਹਾਭੋਗੋ ਮਹਾਧਨਃ ॥ 46 ॥

ਅਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣਃ ਸ੍ਥਵਿਸ਼੍ਠੋ ਭੂਦ੍ਧਰ੍ਮਯੂਪੋ ਮਹਾਮਖਃ ।
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਨੇਮਿਰ੍ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰੀ ਕ੍ਸ਼ਮਃ, ਕ੍ਸ਼ਾਮਃ ਸਮੀਹਨਃ ॥ 47 ॥

ਯਜ੍ਞ ਇਜ੍ਯੋ ਮਹੇਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰਤੁਃ ਸਤ੍ਰਂ ਸਤਾਂਗਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਦਰ੍ਸ਼ੀ ਵਿਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞੋ ਜ੍ਞਾਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ 48 ॥

ਸੁਵ੍ਰਤਃ ਸੁਮੁਖਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਃ ਸੁਘੋਸ਼ਃ ਸੁਖਦਃ ਸੁਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ।
ਮਨੋਹਰੋ ਜਿਤਕ੍ਰੋਧੋ ਵੀਰ ਬਾਹੁਰ੍ਵਿਦਾਰਣਃ ॥ 49 ॥

ਸ੍ਵਾਪਨਃ ਸ੍ਵਵਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਨੈਕਾਤ੍ਮਾ ਨੈਕਕਰ੍ਮਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍। ।
ਵਤ੍ਸਰੋ ਵਤ੍ਸਲੋ ਵਤ੍ਸੀ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭੋ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 50 ॥

ਧਰ੍ਮਗੁਬ੍ਧਰ੍ਮਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਰ੍ਮੀ ਸਦਸਤ੍ਕ੍ਸ਼ਰਮਕ੍ਸ਼ਰਮ੍॥
ਅਵਿਜ੍ਞਾਤਾ ਸਹਸ੍ਤ੍ਰਾਂਸ਼ੁਰ੍ਵਿਧਾਤਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਲਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ 51 ॥

ਗਭਸ੍ਤਿਨੇਮਿਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਃ ਸਿਂਹੋ ਭੂਤ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਆਦਿਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੋ ਦੇਵੇਸ਼ੋ ਦੇਵਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ 52 ॥

ਉਤ੍ਤਰੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ।
ਸ਼ਰੀਰ ਭੂਤਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ ਭੋਕ੍ਤਾ ਕਪੀਂਦ੍ਰੋ ਭੂਰਿਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ 53 ॥

ਸੋਮਪੋ਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਪਃ ਸੋਮਃ ਪੁਰੁਜਿਤ੍ ਪੁਰੁਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਵਿਨਯੋ ਜਯਃ ਸਤ੍ਯਸਂਧੋ ਦਾਸ਼ਾਰ੍ਹਃ ਸਾਤ੍ਵਤਾਂ ਪਤਿਃ ॥ 54 ॥

ਜੀਵੋ ਵਿਨਯਿਤਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੁਕੁਂਦੋ਽ਮਿਤ ਵਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਅਂਭੋਨਿਧਿਰਨਂਤਾਤ੍ਮਾ ਮਹੋਦਧਿ ਸ਼ਯੋਂਤਕਃ ॥ 55 ॥

ਅਜੋ ਮਹਾਰ੍ਹਃ ਸ੍ਵਾਭਾਵ੍ਯੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਃ ਪ੍ਰਮੋਦਨਃ ।
ਆਨਂਦੋ਽ਨਂਦਨੋਨਂਦਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ 56 ॥

ਮਹਰ੍ਸ਼ਿਃ ਕਪਿਲਾਚਾਰ੍ਯਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਜ੍ਞੋ ਮੇਦਿਨੀਪਤਿਃ ।
ਤ੍ਰਿਪਦਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਤਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ॥ 57 ॥

ਮਹਾਵਰਾਹੋ ਗੋਵਿਂਦਃ ਸੁਸ਼ੇਣਃ ਕਨਕਾਂਗਦੀ ।
ਗੁਹ੍ਯੋ ਗਭੀਰੋ ਗਹਨੋ ਗੁਪ੍ਤਸ਼੍ਚਕ੍ਰ ਗਦਾਧਰਃ ॥ 58 ॥

ਵੇਧਾਃ ਸ੍ਵਾਂਗੋ਽ਜਿਤਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣੋ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਃ ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣੋ਽ਚ੍ਯੁਤਃ ।
ਵਰੁਣੋ ਵਾਰੁਣੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਃ ਪੁਸ਼੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ੋ ਮਹਾਮਨਾਃ ॥ 59 ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਭਗਹਾ਽਽ਨਂਦੀ ਵਨਮਾਲੀ ਹਲਾਯੁਧਃ ।
ਆਦਿਤ੍ਯੋ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਦਿਤ੍ਯਃ ਸਹਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਗਤਿਸਤ੍ਤਮਃ ॥ 60 ॥

ਸੁਧਨ੍ਵਾ ਖਂਡਪਰਸ਼ੁਰ੍ਦਾਰੁਣੋ ਦ੍ਰਵਿਣਪ੍ਰਦਃ ।
ਦਿਵਃਸ੍ਪ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ਸਰ੍ਵਦ੍ਰੁਰੁਇਗ੍ਵ੍ਯਾਸੋ ਵਾਚਸ੍ਪਤਿਰਯੋਨਿਜਃ ॥ 61 ॥

ਤ੍ਰਿਸਾਮਾ ਸਾਮਗਃ ਸਾਮ ਨਿਰ੍ਵਾਣਂ ਭੇਸ਼ਜਂ ਭਿਸ਼ਕ੍ ।
ਸਨ੍ਯਾਸਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛਮਃ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ਾਂਤਿਃ ਪਰਾਯਣਮ੍। 62 ॥

ਸ਼ੁਭਾਂਗਃ ਸ਼ਾਂਤਿਦਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕੁਮੁਦਃ ਕੁਵਲੇਸ਼ਯਃ ।
ਗੋਹਿਤੋ ਗੋਪਤਿਰ੍ਗੋਪ੍ਤਾ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 63 ॥

ਅਨਿਵਰ੍ਤੀ ਨਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਸਂਕ੍ਸ਼ੇਪ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛਿਵਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਃ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਃ ਸ਼੍ਰੀਮਤਾਂਵਰਃ ॥ 64 ॥

ਸ਼੍ਰੀਦਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਃ ਸ਼੍ਰੀਨਿਧਿਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਭਾਵਨਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰਃ ਸ਼੍ਰੀਕਰਃ ਸ਼੍ਰੇਯਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾ~ਂਲ੍ਲੋਕਤ੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ 65 ॥

ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃ ਸ੍ਵਂਗਃ ਸ਼ਤਾਨਂਦੋ ਨਂਦਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਿਜਿਤਾਤ੍ਮਾ਽ਵਿਧੇਯਾਤ੍ਮਾ ਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਃ ॥ 66 ॥

ਉਦੀਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਤਸ਼੍ਚਕ੍ਸ਼ੁਰਨੀਸ਼ਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ੍ਥਿਰਃ ।
ਭੂਸ਼ਯੋ ਭੂਸ਼ਣੋ ਭੂਤਿਰ੍ਵਿਸ਼ੋਕਃ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਨਃ ॥ 67 ॥

ਅਰ੍ਚਿਸ਼੍ਮਾਨਰ੍ਚਿਤਃ ਕੁਂਭੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਾਤ੍ਮਾ ਵਿਸ਼ੋਧਨਃ ।
ਅਨਿਰੁਦ੍ਧੋ਽ਪ੍ਰਤਿਰਥਃ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨੋ਽ਮਿਤਵਿਕ੍ਰਮਃ ॥ 68 ॥

ਕਾਲਨੇਮਿਨਿਹਾ ਵੀਰਃ ਸ਼ੌਰਿਃ ਸ਼ੂਰਜਨੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਤ੍ਰਿਲੋਕਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕੇਸ਼ਿਹਾ ਹਰਿਃ ॥ 69 ॥

ਕਾਮਦੇਵਃ ਕਾਮਪਾਲਃ ਕਾਮੀ ਕਾਂਤਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਗਮਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਵਪੁਰ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵੀਰੋ਽ਨਂਤੋ ਧਨਂਜਯਃ ॥ 70 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 71 ॥

ਮਹਾਕ੍ਰਮੋ ਮਹਾਕਰ੍ਮਾ ਮਹਾਤੇਜਾ ਮਹੋਰਗਃ ।
ਮਹਾਕ੍ਰਤੁਰ੍ਮਹਾਯਜ੍ਵਾ ਮਹਾਯਜ੍ਞੋ ਮਹਾਹਵਿਃ ॥ 72 ॥

ਸ੍ਤਵ੍ਯਃ ਸ੍ਤਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ਸ੍ਤੋਤਾ ਰਣਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੂਰਯਿਤਾ ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਰਨਾਮਯਃ ॥ 73 ॥

ਮਨੋਜਵਸ੍ਤੀਰ੍ਥਕਰੋ ਵਸੁਰੇਤਾ ਵਸੁਪ੍ਰਦਃ ।
ਵਸੁਪ੍ਰਦੋ ਵਾਸੁਦੇਵੋ ਵਸੁਰ੍ਵਸੁਮਨਾ ਹਵਿਃ ॥ 74 ॥

ਸਦ੍ਗਤਿਃ ਸਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ਸਤ੍ਤਾ ਸਦ੍ਭੂਤਿਃ ਸਤ੍ਪਰਾਯਣਃ ।
ਸ਼ੂਰਸੇਨੋ ਯਦੁਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ਸਨ੍ਨਿਵਾਸਃ ਸੁਯਾਮੁਨਃ ॥ 75 ॥

ਭੂਤਾਵਾਸੋ ਵਾਸੁਦੇਵਃ ਸਰ੍ਵਾਸੁਨਿਲਯੋ਽ਨਲਃ ।
ਦਰ੍ਪਹਾ ਦਰ੍ਪਦੋ ਦ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤੋ ਦੁਰ੍ਧਰੋ਽ਥਾਪਰਾਜਿਤਃ ॥ 76 ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਦੀਪ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਰਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਅਨੇਕਮੂਰ੍ਤਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਃ ਸ਼ਤਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਤਾਨਨਃ ॥ 77 ॥

ਏਕੋ ਨੈਕਃ ਸਵਃ ਕਃ ਕਿਂ ਯਤ੍ਤਤ੍ ਪਦਮਨੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਲੋਕਬਂਧੁਰ੍ਲੋਕਨਾਥੋ ਮਾਧਵੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ 78 ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਵਰ੍ਣੋ ਹੇਮਾਂਗੋ ਵਰਾਂਗਸ਼੍ਚਂਦਨਾਂਗਦੀ ।
ਵੀਰਹਾ ਵਿਸ਼ਮਃ ਸ਼ੂਨ੍ਯੋ ਘ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ਼ੀਰਚਲਸ਼੍ਚਲਃ ॥ 79 ॥

ਅਮਾਨੀ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਲੋਕਸ੍ਵਾਮੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕਧ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ ।
ਸੁਮੇਧਾ ਮੇਧਜੋ ਧਨ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਮੇਧਾ ਧਰਾਧਰਃ ॥ 80 ॥

ਤੇਜੋ਽ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਭ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਗ੍ਰਹੋ ਨਿਗ੍ਰਹੋ ਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਨੈਕਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੋ ਗਦਾਗ੍ਰਜਃ ॥ 81 ॥

ਚਤੁਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿ ਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁ ਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵ੍ਯੂਹ ਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਗਤਿਃ ।
ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਭਾਵਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਵਿਦੇਕਪਾਤ੍ ॥ 82 ॥

ਸਮਾਵਰ੍ਤੋ਽ਨਿਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਦੁਰ੍ਜਯੋ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਃ ।
ਦੁਰ੍ਲਭੋ ਦੁਰ੍ਗਮੋ ਦੁਰ੍ਗੋ ਦੁਰਾਵਾਸੋ ਦੁਰਾਰਿਹਾ ॥ 83 ॥

ਸ਼ੁਭਾਂਗੋ ਲੋਕਸਾਰਂਗਃ ਸੁਤਂਤੁਸ੍ਤਂਤੁਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਇਂਦ੍ਰਕਰ੍ਮਾ ਮਹਾਕਰ੍ਮਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਕਰ੍ਮਾ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਗਮਃ ॥ 84 ॥

ਉਦ੍ਭਵਃ ਸੁਂਦਰਃ ਸੁਂਦੋ ਰਤ੍ਨਨਾਭਃ ਸੁਲੋਚਨਃ ।
ਅਰ੍ਕੋ ਵਾਜਸਨਃ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਂਗੀ ਜਯਂਤਃ ਸਰ੍ਵਵਿਜ੍ਜਯੀ ॥ 85 ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਬਿਂਦੁਰਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਮਹਾਹ੍ਰੁਰੁਇਦੋ ਮਹਾਗਰ੍ਤੋ ਮਹਾਭੂਤੋ ਮਹਾਨਿਧਿਃ ॥ 86 ॥

ਕੁਮੁਦਃ ਕੁਂਦਰਃ ਕੁਂਦਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਃ ਪਾਵਨੋ਽ਨਿਲਃ ।
ਅਮ੍ਰੁਰੁਇਤਾਸ਼ੋ਽ਮ੍ਰੁਰੁਇਤਵਪੁਃ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਃ ॥ 87 ॥

ਸੁਲਭਃ ਸੁਵ੍ਰਤਃ ਸਿਦ੍ਧਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਜਿਚ੍ਛਤ੍ਰੁਤਾਪਨਃ ।
ਨ੍ਯਗ੍ਰੋਧੋ਽ਦੁਂਬਰੋ਽ਸ਼੍ਵਤ੍ਥਸ਼੍ਚਾਣੂਰਾਂਧ੍ਰ ਨਿਸ਼ੂਦਨਃ ॥ 88 ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਚਿਃ ਸਪ੍ਤਜਿਹ੍ਵਃ ਸਪ੍ਤੈਧਾਃ ਸਪ੍ਤਵਾਹਨਃ ।
ਅਮੂਰ੍ਤਿਰਨਘੋ਽ਚਿਂਤ੍ਯੋ ਭਯਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਭਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ 89 ॥

ਅਣੁਰ੍ਬ੍ਰੁਰੁਇਹਤ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਃ ਸ੍ਥੂਲੋ ਗੁਣਭ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਨਿਰ੍ਗੁਣੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਅਧ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸ੍ਵਧ੍ਰੁਰੁਇਤਃ ਸ੍ਵਾਸ੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਗ੍ਵਂਸ਼ੋ ਵਂਸ਼ਵਰ੍ਧਨਃ ॥ 90 ॥

ਭਾਰਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ਕਥਿਤੋ ਯੋਗੀ ਯੋਗੀਸ਼ਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ ।
ਆਸ਼੍ਰਮਃ ਸ਼੍ਰਮਣਃ, ਕ੍ਸ਼ਾਮਃ ਸੁਪਰ੍ਣੋ ਵਾਯੁਵਾਹਨਃ ॥ 91 ॥

ਧਨੁਰ੍ਧਰੋ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦੋ ਦਂਡੋ ਦਮਯਿਤਾ ਦਮਃ ।
ਅਪਰਾਜਿਤਃ ਸਰ੍ਵਸਹੋ ਨਿਯਂਤਾ਽ਨਿਯਮੋ਽ਯਮਃ ॥ 92 ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਾਨ੍ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਪਰਾਯਣਃ ।
ਅਭਿਪ੍ਰਾਯਃ ਪ੍ਰਿਯਾਰ੍ਹੋ਽ਰ੍ਹਃ ਪ੍ਰਿਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ਪ੍ਰੀਤਿਵਰ੍ਧਨਃ ॥ 93 ॥

ਵਿਹਾਯਸਗਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਸੁਰੁਚਿਰ੍ਹੁਤਭੁਗ੍ਵਿਭੁਃ ।
ਰਵਿਰ੍ਵਿਰੋਚਨਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸਵਿਤਾ ਰਵਿਲੋਚਨਃ ॥ 94 ॥

ਅਨਂਤੋ ਹੁਤਭੁਗ੍ਭੋਕ੍ਤਾ ਸੁਖਦੋ ਨੈਕਜੋ਽ਗ੍ਰਜਃ ।
ਅਨਿਰ੍ਵਿਣ੍ਣਃ ਸਦਾਮਰ੍ਸ਼ੀ ਲੋਕਧਿਸ਼੍ਠਾਨਮਦ੍ਭੁਤਃ ॥ 95 ॥

ਸਨਾਤ੍ਸਨਾਤਨਤਮਃ ਕਪਿਲਃ ਕਪਿਰਵ੍ਯਯਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਭੁਕ੍ ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ ॥ 96 ॥

ਅਰੌਦ੍ਰਃ ਕੁਂਡਲੀ ਚਕ੍ਰੀ ਵਿਕ੍ਰਮ੍ਯੂਰ੍ਜਿਤਸ਼ਾਸਨਃ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਾਤਿਗਃ ਸ਼ਬ੍ਦਸਹਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਃ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀਕਰਃ ॥ 97 ॥

ਅਕ੍ਰੂਰਃ ਪੇਸ਼ਲੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਃ, ਕ੍ਸ਼ਮਿਣਾਂਵਰਃ ।
ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਵੀਤਭਯਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਃ ॥ 98 ॥

ਉਤ੍ਤਾਰਣੋ ਦੁਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਹਾ ਪੁਣ੍ਯੋ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵੀਰਹਾ ਰਕ੍ਸ਼ਣਃ ਸਂਤੋ ਜੀਵਨਃ ਪਰ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਃ ॥ 99 ॥

ਅਨਂਤਰੂਪੋ਽ਨਂਤ ਸ਼੍ਰੀਰ੍ਜਿਤਮਨ੍ਯੁਰ੍ਭਯਾਪਹਃ ।
ਚਤੁਰਸ਼੍ਰੋ ਗਭੀਰਾਤ੍ਮਾ ਵਿਦਿਸ਼ੋ ਵ੍ਯਾਦਿਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਃ ॥ 100 ॥

ਅਨਾਦਿਰ੍ਭੂਰ੍ਭੁਵੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸੁਵੀਰੋ ਰੁਚਿਰਾਂਗਦਃ ।
ਜਨਨੋ ਜਨਜਨ੍ਮਾਦਿਰ੍ਭੀਮੋ ਭੀਮਪਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥ 101 ॥

ਆਧਾਰਨਿਲਯੋ਽ਧਾਤਾ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਃ ਪ੍ਰਜਾਗਰਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਗਃ ਸਤ੍ਪਥਾਚਾਰਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਣਵਃ ਪਣਃ ॥ 102 ॥

ਪ੍ਰਮਾਣਂ ਪ੍ਰਾਣਨਿਲਯਃ ਪ੍ਰਾਣਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ ਪ੍ਰਾਣਜੀਵਨਃ ।
ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਦੇਕਾਤ੍ਮਾ ਜਨ੍ਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਜਰਾਤਿਗਃ ॥ 103 ॥

ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸ੍ਵਸ੍ਤਰੁਸ੍ਤਾਰਃ ਸਵਿਤਾ ਪ੍ਰਪਿਤਾਮਹਃ ।
ਯਜ੍ਞੋ ਯਜ੍ਞਪਤਿਰ੍ਯਜ੍ਵਾ ਯਜ੍ਞਾਂਗੋ ਯਜ੍ਞਵਾਹਨਃ ॥ 104 ॥

ਯਜ੍ਞਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ ਯਜ੍ਞਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ ਯਜ੍ਞੀ ਯਜ੍ਞਭੁਕ੍ ਯਜ੍ਞਸਾਧਨਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਂਤਕ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ ਯਜ੍ਞਗੁਹ੍ਯਮਨ੍ਨਮਨ੍ਨਾਦ ਏਵ ਚ ॥ 105 ॥

ਆਤ੍ਮਯੋਨਿਃ ਸ੍ਵਯਂਜਾਤੋ ਵੈਖਾਨਃ ਸਾਮਗਾਯਨਃ ।
ਦੇਵਕੀਨਂਦਨਃ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਃ ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਃ ॥ 106 ॥

ਸ਼ਂਖਭ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਨਂਦਕੀ ਚਕ੍ਰੀ ਸ਼ਾਰਂਗਧਨ੍ਵਾ ਗਦਾਧਰਃ ।
ਰਥਾਂਗਪਾਣਿਰਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਹਰਣਾਯੁਧਃ ॥ 107 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਹਰਣਾਯੁਧ ਓਂ ਨਮ ਇਤਿ ।

ਵਨਮਾਲੀ ਗਦੀ ਸ਼ਾਰਂਗੀ ਸ਼ਂਖੀ ਚਕ੍ਰੀ ਚ ਨਂਦਕੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਨਾਰਾਯਣੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਾਸੁਦੇਵੋ਽ਭਿਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ॥ 108 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵੋ਽ਭਿਰਕ੍ਸ਼ਤੁ ਓਂ ਨਮ ਇਤਿ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *