വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം |  Vishnu Sahasranamam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഹരിഃ ഓമ്

വിശ്വം വിഷ്ണുര്വഷട്കാരോ ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭുഃ ।
ഭൂതകൃദ്ഭൂതഭൃദ്ഭാവോ ഭൂതാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 1 ॥

പൂതാത്മാ പരമാത്മാ ച മുക്താനാം പരമാഗതിഃ ।
അവ്യയഃ പുരുഷഃ സാക്ഷീ ക്ഷേത്രജ്ഞോഽക്ഷര ഏവ ച ॥ 2 ॥

യോഗോ യോഗവിദാം നേതാ പ്രധാന പുരുഷേശ്വരഃ ।
നാരസിംഹവപുഃ ശ്രീമാന് കേശവഃ പുരുഷോത്തമഃ ॥ 3 ॥

സര്വഃ ശര്വഃ ശിവഃ സ്ഥാണുര്ഭൂതാദിര്നിധിരവ്യയഃ ।
സംഭവോ ഭാവനോ ഭര്താ പ്രഭവഃ പ്രഭുരീശ്വരഃ ॥ 4 ॥

സ്വയംഭൂഃ ശംഭുരാദിത്യഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാസ്വനഃ ।
അനാദിനിധനോ ധാതാ വിധാതാ ധാതുരുത്തമഃ ॥ 5 ॥

അപ്രമേയോ ഹൃഷീകേശഃ പദ്മനാഭോഽമരപ്രഭുഃ ।
വിശ്വകര്മാ മനുസ്ത്വഷ്ടാ സ്ഥവിഷ്ഠഃ സ്ഥവിരോ ധ്രുവഃ ॥ 6 ॥

അഗ്രാഹ്യഃ ശാശ്വതോ കൃഷ്ണോ ലോഹിതാക്ഷഃ പ്രതര്ദനഃ ।
പ്രഭൂതസ്ത്രികകുബ്ധാമ പവിത്രം മംഗലം പരമ് ॥ 7 ॥

ഈശാനഃ പ്രാണദഃ പ്രാണോ ജ്യേഷ്ഠഃ ശ്രേഷ്ഠഃ പ്രജാപതിഃ ।
ഹിരണ്യഗര്ഭോ ഭൂഗര്ഭോ മാധവോ മധുസൂദനഃ ॥ 8 ॥

ഈശ്വരോ വിക്രമീധന്വീ മേധാവീ വിക്രമഃ ക്രമഃ ।
അനുത്തമോ ദുരാധര്ഷഃ കൃതജ്ഞഃ കൃതിരാത്മവാന്॥ 9 ॥

സുരേശഃ ശരണം ശര്മ വിശ്വരേതാഃ പ്രജാഭവഃ ।
അഹസ്സംവത്സരോ വ്യാലഃ പ്രത്യയഃ സര്വദര്ശനഃ ॥ 10 ॥

അജസ്സര്വേശ്വരഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിഃ സര്വാദിരച്യുതഃ ।
വൃഷാകപിരമേയാത്മാ സര്വയോഗവിനിസ്സൃതഃ ॥ 11 ॥

വസുര്വസുമനാഃ സത്യഃ സമാത്മാ സമ്മിതസ്സമഃ ।
അമോഘഃ പുംഡരീകാക്ഷോ വൃഷകര്മാ വൃഷാകൃതിഃ ॥ 12 ॥

രുദ്രോ ബഹുശിരാ ബഭ്രുര്വിശ്വയോനിഃ ശുചിശ്രവാഃ ।
അമൃതഃ ശാശ്വതസ്ഥാണുര്വരാരോഹോ മഹാതപാഃ ॥ 13 ॥

സര്വഗഃ സര്വ വിദ്ഭാനുര്വിഷ്വക്സേനോ ജനാര്ദനഃ ।
വേദോ വേദവിദവ്യംഗോ വേദാംഗോ വേദവിത്കവിഃ ॥ 14 ॥

ലോകാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ ധര്മാധ്യക്ഷഃ കൃതാകൃതഃ ।
ചതുരാത്മാ ചതുര്വ്യൂഹശ്ചതുര്ദംഷ്ട്രശ്ചതുര്ഭുജഃ ॥ 15 ॥

ഭ്രാജിഷ്ണുര്ഭോജനം ഭോക്താ സഹിഷ്ണുര്ജഗദാദിജഃ ।
അനഘോ വിജയോ ജേതാ വിശ്വയോനിഃ പുനര്വസുഃ ॥ 16 ॥

ഉപേംദ്രോ വാമനഃ പ്രാംശുരമോഘഃ ശുചിരൂര്ജിതഃ ।
അതീംദ്രഃ സംഗ്രഹഃ സര്ഗോ ധൃതാത്മാ നിയമോ യമഃ ॥ 17 ॥

വേദ്യോ വൈദ്യഃ സദായോഗീ വീരഹാ മാധവോ മധുഃ ।
അതീംദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബലഃ ॥ 18 ॥

മഹാബുദ്ധിര്മഹാവീര്യോ മഹാശക്തിര്മഹാദ്യുതിഃ ।
അനിര്ദേശ്യവപുഃ ശ്രീമാനമേയാത്മാ മഹാദ്രിധൃക് ॥ 19 ॥

മഹേശ്വാസോ മഹീഭര്താ ശ്രീനിവാസഃ സതാംഗതിഃ ।
അനിരുദ്ധഃ സുരാനംദോ ഗോവിംദോ ഗോവിദാം പതിഃ ॥ 20 ॥

മരീചിര്ദമനോ ഹംസഃ സുപര്ണോ ഭുജഗോത്തമഃ ।
ഹിരണ്യനാഭഃ സുതപാഃ പദ്മനാഭഃ പ്രജാപതിഃ ॥ 21 ॥

അമൃത്യുഃ സര്വദൃക് സിംഹഃ സംധാതാ സംധിമാന് സ്ഥിരഃ ।
അജോ ദുര്മര്ഷണഃ ശാസ്താ വിശ്രുതാത്മാ സുരാരിഹാ ॥ 22 ॥

ഗുരുര്ഗുരുതമോ ധാമ സത്യഃ സത്യപരാക്രമഃ ।
നിമിഷോഽനിമിഷഃ സ്രഗ്വീ വാചസ്പതിരുദാരധീഃ ॥ 23 ॥

അഗ്രണീഗ്രാമണീഃ ശ്രീമാന് ന്യായോ നേതാ സമീരണഃ
സഹസ്രമൂര്ധാ വിശ്വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 24 ॥

ആവര്തനോ നിവൃത്താത്മാ സംവൃതഃ സംപ്രമര്ദനഃ ।
അഹഃ സംവര്തകോ വഹ്നിരനിലോ ധരണീധരഃ ॥ 25 ॥

സുപ്രസാദഃ പ്രസന്നാത്മാ വിശ്വധൃഗ്വിശ്വഭുഗ്വിഭുഃ ।
സത്കര്താ സത്കൃതഃ സാധുര്ജഹ്നുര്നാരായണോ നരഃ ॥ 26 ॥

അസംഖ്യേയോഽപ്രമേയാത്മാ വിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടകൃച്ഛുചിഃ ।
സിദ്ധാര്ഥഃ സിദ്ധസംകല്പഃ സിദ്ധിദഃ സിദ്ധി സാധനഃ ॥ 27 ॥

വൃഷാഹീ വൃഷഭോ വിഷ്ണുര്വൃഷപര്വാ വൃഷോദരഃ ।
വര്ധനോ വര്ധമാനശ്ച വിവിക്തഃ ശ്രുതിസാഗരഃ ॥ 28 ॥

സുഭുജോ ദുര്ധരോ വാഗ്മീ മഹേംദ്രോ വസുദോ വസുഃ ।
നൈകരൂപോ ബൃഹദ്രൂപഃ ശിപിവിഷ്ടഃ പ്രകാശനഃ ॥ 29 ॥

ഓജസ്തേജോദ്യുതിധരഃ പ്രകാശാത്മാ പ്രതാപനഃ ।
ഋദ്ദഃ സ്പഷ്ടാക്ഷരോ മംത്രശ്ചംദ്രാംശുര്ഭാസ്കരദ്യുതിഃ ॥ 30 ॥

അമൃതാംശൂദ്ഭവോ ഭാനുഃ ശശബിംദുഃ സുരേശ്വരഃ ।
ഔഷധം ജഗതഃ സേതുഃ സത്യധര്മപരാക്രമഃ ॥ 31 ॥

ഭൂതഭവ്യഭവന്നാഥഃ പവനഃ പാവനോഽനലഃ ।
കാമഹാ കാമകൃത്കാംതഃ കാമഃ കാമപ്രദഃ പ്രഭുഃ ॥ 32 ॥

യുഗാദി കൃദ്യുഗാവര്തോ നൈകമായോ മഹാശനഃ ।
അദൃശ്യോ വ്യക്തരൂപശ്ച സഹസ്രജിദനംതജിത് ॥ 33 ॥

ഇഷ്ടോഽവിശിഷ്ടഃ ശിഷ്ടേഷ്ടഃ ശിഖംഡീ നഹുഷോ വൃഷഃ ।
ക്രോധഹാ ക്രോധകൃത്കര്താ വിശ്വബാഹുര്മഹീധരഃ ॥ 34 ॥

അച്യുതഃ പ്രഥിതഃ പ്രാണഃ പ്രാണദോ വാസവാനുജഃ ।
അപാംനിധിരധിഷ്ഠാനമപ്രമത്തഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 35 ॥

സ്കംദഃ സ്കംദധരോ ധുര്യോ വരദോ വായുവാഹനഃ ।
വാസുദേവോ ബൃഹദ്ഭാനുരാദിദേവഃ പുരംധരഃ ॥ 36 ॥

അശോകസ്താരണസ്താരഃ ശൂരഃ ശൌരിര്ജനേശ്വരഃ ।
അനുകൂലഃ ശതാവര്തഃ പദ്മീ പദ്മനിഭേക്ഷണഃ ॥ 37 ॥

പദ്മനാഭോഽരവിംദാക്ഷഃ പദ്മഗര്ഭഃ ശരീരഭൃത് ।
മഹര്ധിരൃദ്ധോ വൃദ്ധാത്മാ മഹാക്ഷോ ഗരുഡധ്വജഃ ॥ 38 ॥

അതുലഃ ശരഭോ ഭീമഃ സമയജ്ഞോ ഹവിര്ഹരിഃ ।
സര്വലക്ഷണലക്ഷണ്യോ ലക്ഷ്മീവാന് സമിതിംജയഃ ॥ 39 ॥

വിക്ഷരോ രോഹിതോ മാര്ഗോ ഹേതുര്ദാമോദരഃ സഹഃ ।
മഹീധരോ മഹാഭാഗോ വേഗവാനമിതാശനഃ ॥ 40 ॥

ഉദ്ഭവഃ, ക്ഷോഭണോ ദേവഃ ശ്രീഗര്ഭഃ പരമേശ്വരഃ ।
കരണം കാരണം കര്താ വികര്താ ഗഹനോ ഗുഹഃ ॥ 41 ॥

വ്യവസായോ വ്യവസ്ഥാനഃ സംസ്ഥാനഃ സ്ഥാനദോ ധ്രുവഃ ।
പരര്ധിഃ പരമസ്പഷ്ടഃ തുഷ്ടഃ പുഷ്ടഃ ശുഭേക്ഷണഃ ॥ 42 ॥

രാമോ വിരാമോ വിരജോ മാര്ഗോനേയോ നയോഽനയഃ ।
വീരഃ ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ ധര്മോധര്മ വിദുത്തമഃ ॥ 43 ॥

വൈകുംഠഃ പുരുഷഃ പ്രാണഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പൃഥുഃ ।
ഹിരണ്യഗര്ഭഃ ശത്രുഘ്നോ വ്യാപ്തോ വായുരധോക്ഷജഃ ॥ 44 ॥

ഋതുഃ സുദര്ശനഃ കാലഃ പരമേഷ്ഠീ പരിഗ്രഹഃ ।
ഉഗ്രഃ സംവത്സരോ ദക്ഷോ വിശ്രാമോ വിശ്വദക്ഷിണഃ ॥ 45 ॥

വിസ്താരഃ സ്ഥാവര സ്ഥാണുഃ പ്രമാണം ബീജമവ്യയമ് ।
അര്ഥോഽനര്ഥോ മഹാകോശോ മഹാഭോഗോ മഹാധനഃ ॥ 46 ॥

അനിര്വിണ്ണഃ സ്ഥവിഷ്ഠോ ഭൂദ്ധര്മയൂപോ മഹാമഖഃ ।
നക്ഷത്രനേമിര്നക്ഷത്രീ ക്ഷമഃ, ക്ഷാമഃ സമീഹനഃ ॥ 47 ॥

യജ്ഞ ഇജ്യോ മഹേജ്യശ്ച ക്രതുഃ സത്രം സതാംഗതിഃ ।
സര്വദര്ശീ വിമുക്താത്മാ സര്വജ്ഞോ ജ്ഞാനമുത്തമമ് ॥ 48 ॥

സുവ്രതഃ സുമുഖഃ സൂക്ഷ്മഃ സുഘോഷഃ സുഖദഃ സുഹൃത് ।
മനോഹരോ ജിതക്രോധോ വീര ബാഹുര്വിദാരണഃ ॥ 49 ॥

സ്വാപനഃ സ്വവശോ വ്യാപീ നൈകാത്മാ നൈകകര്മകൃത്। ।
വത്സരോ വത്സലോ വത്സീ രത്നഗര്ഭോ ധനേശ്വരഃ ॥ 50 ॥

ധര്മഗുബ്ധര്മകൃദ്ധര്മീ സദസത്ക്ഷരമക്ഷരമ്॥
അവിജ്ഞാതാ സഹസ്ത്രാംശുര്വിധാതാ കൃതലക്ഷണഃ ॥ 51 ॥

ഗഭസ്തിനേമിഃ സത്ത്വസ്ഥഃ സിംഹോ ഭൂത മഹേശ്വരഃ ।
ആദിദേവോ മഹാദേവോ ദേവേശോ ദേവഭൃദ്ഗുരുഃ ॥ 52 ॥

ഉത്തരോ ഗോപതിര്ഗോപ്താ ജ്ഞാനഗമ്യഃ പുരാതനഃ ।
ശരീര ഭൂതഭൃദ് ഭോക്താ കപീംദ്രോ ഭൂരിദക്ഷിണഃ ॥ 53 ॥

സോമപോഽമൃതപഃ സോമഃ പുരുജിത് പുരുസത്തമഃ ।
വിനയോ ജയഃ സത്യസംധോ ദാശാര്ഹഃ സാത്വതാം പതിഃ ॥ 54 ॥

ജീവോ വിനയിതാ സാക്ഷീ മുകുംദോഽമിത വിക്രമഃ ।
അംഭോനിധിരനംതാത്മാ മഹോദധി ശയോംതകഃ ॥ 55 ॥

അജോ മഹാര്ഹഃ സ്വാഭാവ്യോ ജിതാമിത്രഃ പ്രമോദനഃ ।
ആനംദോഽനംദനോനംദഃ സത്യധര്മാ ത്രിവിക്രമഃ ॥ 56 ॥

മഹര്ഷിഃ കപിലാചാര്യഃ കൃതജ്ഞോ മേദിനീപതിഃ ।
ത്രിപദസ്ത്രിദശാധ്യക്ഷോ മഹാശൃംഗഃ കൃതാംതകൃത് ॥ 57 ॥

മഹാവരാഹോ ഗോവിംദഃ സുഷേണഃ കനകാംഗദീ ।
ഗുഹ്യോ ഗഭീരോ ഗഹനോ ഗുപ്തശ്ചക്ര ഗദാധരഃ ॥ 58 ॥

വേധാഃ സ്വാംഗോഽജിതഃ കൃഷ്ണോ ദൃഢഃ സംകര്ഷണോഽച്യുതഃ ।
വരുണോ വാരുണോ വൃക്ഷഃ പുഷ്കരാക്ഷോ മഹാമനാഃ ॥ 59 ॥

ഭഗവാന് ഭഗഹാഽഽനംദീ വനമാലീ ഹലായുധഃ ।
ആദിത്യോ ജ്യോതിരാദിത്യഃ സഹിഷ്ണുര്ഗതിസത്തമഃ ॥ 60 ॥

സുധന്വാ ഖംഡപരശുര്ദാരുണോ ദ്രവിണപ്രദഃ ।
ദിവഃസ്പൃക് സര്വദൃഗ്വ്യാസോ വാചസ്പതിരയോനിജഃ ॥ 61 ॥

ത്രിസാമാ സാമഗഃ സാമ നിര്വാണം ഭേഷജം ഭിഷക് ।
സന്യാസകൃച്ഛമഃ ശാംതോ നിഷ്ഠാ ശാംതിഃ പരായണമ്। 62 ॥

ശുഭാംഗഃ ശാംതിദഃ സ്രഷ്ടാ കുമുദഃ കുവലേശയഃ ।
ഗോഹിതോ ഗോപതിര്ഗോപ്താ വൃഷഭാക്ഷോ വൃഷപ്രിയഃ ॥ 63 ॥

അനിവര്തീ നിവൃത്താത്മാ സംക്ഷേപ്താ ക്ഷേമകൃച്ഛിവഃ ।
ശ്രീവത്സവക്ഷാഃ ശ്രീവാസഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമതാംവരഃ ॥ 64 ॥

ശ്രീദഃ ശ്രീശഃ ശ്രീനിവാസഃ ശ്രീനിധിഃ ശ്രീവിഭാവനഃ ।
ശ്രീധരഃ ശ്രീകരഃ ശ്രേയഃ ശ്രീമാംല്ലോകത്രയാശ്രയഃ ॥ 65 ॥

സ്വക്ഷഃ സ്വംഗഃ ശതാനംദോ നംദിര്ജ്യോതിര്ഗണേശ്വരഃ ।
വിജിതാത്മാഽവിധേയാത്മാ സത്കീര്തിച്ഛിന്നസംശയഃ ॥ 66 ॥

ഉദീര്ണഃ സര്വതശ്ചക്ഷുരനീശഃ ശാശ്വതസ്ഥിരഃ ।
ഭൂശയോ ഭൂഷണോ ഭൂതിര്വിശോകഃ ശോകനാശനഃ ॥ 67 ॥

അര്ചിഷ്മാനര്ചിതഃ കുംഭോ വിശുദ്ധാത്മാ വിശോധനഃ ।
അനിരുദ്ധോഽപ്രതിരഥഃ പ്രദ്യുമ്നോഽമിതവിക്രമഃ ॥ 68 ॥

കാലനേമിനിഹാ വീരഃ ശൌരിഃ ശൂരജനേശ്വരഃ ।
ത്രിലോകാത്മാ ത്രിലോകേശഃ കേശവഃ കേശിഹാ ഹരിഃ ॥ 69 ॥

കാമദേവഃ കാമപാലഃ കാമീ കാംതഃ കൃതാഗമഃ ।
അനിര്ദേശ്യവപുര്വിഷ്ണുര്വീരോഽനംതോ ധനംജയഃ ॥ 70 ॥

ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മകൃദ് ബ്രഹ്മാ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മവിവര്ധനഃ ।
ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രാഹ്മണോ ബ്രഹ്മീ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രാഹ്മണപ്രിയഃ ॥ 71 ॥

മഹാക്രമോ മഹാകര്മാ മഹാതേജാ മഹോരഗഃ ।
മഹാക്രതുര്മഹായജ്വാ മഹായജ്ഞോ മഹാഹവിഃ ॥ 72 ॥

സ്തവ്യഃ സ്തവപ്രിയഃ സ്തോത്രം സ്തുതിഃ സ്തോതാ രണപ്രിയഃ ।
പൂര്ണഃ പൂരയിതാ പുണ്യഃ പുണ്യകീര്തിരനാമയഃ ॥ 73 ॥

മനോജവസ്തീര്ഥകരോ വസുരേതാ വസുപ്രദഃ ।
വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുര്വസുമനാ ഹവിഃ ॥ 74 ॥

സദ്ഗതിഃ സത്കൃതിഃ സത്താ സദ്ഭൂതിഃ സത്പരായണഃ ।
ശൂരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠഃ സന്നിവാസഃ സുയാമുനഃ ॥ 75 ॥

ഭൂതാവാസോ വാസുദേവഃ സര്വാസുനിലയോഽനലഃ ।
ദര്പഹാ ദര്പദോ ദൃപ്തോ ദുര്ധരോഽഥാപരാജിതഃ ॥ 76 ॥

വിശ്വമൂര്തിര്മഹാമൂര്തിര്ദീപ്തമൂര്തിരമൂര്തിമാന് ।
അനേകമൂര്തിരവ്യക്തഃ ശതമൂര്തിഃ ശതാനനഃ ॥ 77 ॥

ഏകോ നൈകഃ സവഃ കഃ കിം യത്തത് പദമനുത്തമമ് ।
ലോകബംധുര്ലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സലഃ ॥ 78 ॥

സുവര്ണവര്ണോ ഹേമാംഗോ വരാംഗശ്ചംദനാംഗദീ ।
വീരഹാ വിഷമഃ ശൂന്യോ ഘൃതാശീരചലശ്ചലഃ ॥ 79 ॥

അമാനീ മാനദോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകധൃക് ।
സുമേധാ മേധജോ ധന്യഃ സത്യമേധാ ധരാധരഃ ॥ 80 ॥

തേജോഽവൃഷോ ദ്യുതിധരഃ സര്വശസ്ത്രഭൃതാംവരഃ ।
പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകശൃംഗോ ഗദാഗ്രജഃ ॥ 81 ॥

ചതുര്മൂര്തി ശ്ചതുര്ബാഹു ശ്ചതുര്വ്യൂഹ ശ്ചതുര്ഗതിഃ ।
ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭാവശ്ചതുര്വേദവിദേകപാത് ॥ 82 ॥

സമാവര്തോഽനിവൃത്താത്മാ ദുര്ജയോ ദുരതിക്രമഃ ।
ദുര്ലഭോ ദുര്ഗമോ ദുര്ഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹാ ॥ 83 ॥

ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗഃ സുതംതുസ്തംതുവര്ധനഃ ।
ഇംദ്രകര്മാ മഹാകര്മാ കൃതകര്മാ കൃതാഗമഃ ॥ 84 ॥

ഉദ്ഭവഃ സുംദരഃ സുംദോ രത്നനാഭഃ സുലോചനഃ ।
അര്കോ വാജസനഃ ശൃംഗീ ജയംതഃ സര്വവിജ്ജയീ ॥ 85 ॥

സുവര്ണബിംദുരക്ഷോഭ്യഃ സര്വവാഗീശ്വരേശ്വരഃ ।
മഹാഹൃദോ മഹാഗര്തോ മഹാഭൂതോ മഹാനിധിഃ ॥ 86 ॥

കുമുദഃ കുംദരഃ കുംദഃ പര്ജന്യഃ പാവനോഽനിലഃ ।
അമൃതാശോഽമൃതവപുഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വതോമുഖഃ ॥ 87 ॥

സുലഭഃ സുവ്രതഃ സിദ്ധഃ ശത്രുജിച്ഛത്രുതാപനഃ ।
ന്യഗ്രോധോഽദുംബരോഽശ്വത്ഥശ്ചാണൂരാംധ്ര നിഷൂദനഃ ॥ 88 ॥

സഹസ്രാര്ചിഃ സപ്തജിഹ്വഃ സപ്തൈധാഃ സപ്തവാഹനഃ ।
അമൂര്തിരനഘോഽചിംത്യോ ഭയകൃദ്ഭയനാശനഃ ॥ 89 ॥

അണുര്ബൃഹത്കൃശഃ സ്ഥൂലോ ഗുണഭൃന്നിര്ഗുണോ മഹാന് ।
അധൃതഃ സ്വധൃതഃ സ്വാസ്യഃ പ്രാഗ്വംശോ വംശവര്ധനഃ ॥ 90 ॥

ഭാരഭൃത് കഥിതോ യോഗീ യോഗീശഃ സര്വകാമദഃ ।
ആശ്രമഃ ശ്രമണഃ, ക്ഷാമഃ സുപര്ണോ വായുവാഹനഃ ॥ 91 ॥

ധനുര്ധരോ ധനുര്വേദോ ദംഡോ ദമയിതാ ദമഃ ।
അപരാജിതഃ സര്വസഹോ നിയംതാഽനിയമോഽയമഃ ॥ 92 ॥

സത്ത്വവാന് സാത്ത്വികഃ സത്യഃ സത്യധര്മപരായണഃ ।
അഭിപ്രായഃ പ്രിയാര്ഹോഽര്ഹഃ പ്രിയകൃത് പ്രീതിവര്ധനഃ ॥ 93 ॥

വിഹായസഗതിര്ജ്യോതിഃ സുരുചിര്ഹുതഭുഗ്വിഭുഃ ।
രവിര്വിരോചനഃ സൂര്യഃ സവിതാ രവിലോചനഃ ॥ 94 ॥

അനംതോ ഹുതഭുഗ്ഭോക്താ സുഖദോ നൈകജോഽഗ്രജഃ ।
അനിര്വിണ്ണഃ സദാമര്ഷീ ലോകധിഷ്ഠാനമദ്ഭുതഃ ॥ 95 ॥

സനാത്സനാതനതമഃ കപിലഃ കപിരവ്യയഃ ।
സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തികൃത്സ്വസ്തിഃ സ്വസ്തിഭുക് സ്വസ്തിദക്ഷിണഃ ॥ 96 ॥

അരൌദ്രഃ കുംഡലീ ചക്രീ വിക്രമ്യൂര്ജിതശാസനഃ ।
ശബ്ദാതിഗഃ ശബ്ദസഹഃ ശിശിരഃ ശര്വരീകരഃ ॥ 97 ॥

അക്രൂരഃ പേശലോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണഃ, ക്ഷമിണാംവരഃ ।
വിദ്വത്തമോ വീതഭയഃ പുണ്യശ്രവണകീര്തനഃ ॥ 98 ॥

ഉത്താരണോ ദുഷ്കൃതിഹാ പുണ്യോ ദുഃസ്വപ്നനാശനഃ ।
വീരഹാ രക്ഷണഃ സംതോ ജീവനഃ പര്യവസ്ഥിതഃ ॥ 99 ॥

അനംതരൂപോഽനംത ശ്രീര്ജിതമന്യുര്ഭയാപഹഃ ।
ചതുരശ്രോ ഗഭീരാത്മാ വിദിശോ വ്യാദിശോ ദിശഃ ॥ 100 ॥

അനാദിര്ഭൂര്ഭുവോ ലക്ഷ്മീഃ സുവീരോ രുചിരാംഗദഃ ।
ജനനോ ജനജന്മാദിര്ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ॥ 101 ॥

ആധാരനിലയോഽധാതാ പുഷ്പഹാസഃ പ്രജാഗരഃ ।
ഊര്ധ്വഗഃ സത്പഥാചാരഃ പ്രാണദഃ പ്രണവഃ പണഃ ॥ 102 ॥

പ്രമാണം പ്രാണനിലയഃ പ്രാണഭൃത് പ്രാണജീവനഃ ।
തത്ത്വം തത്ത്വവിദേകാത്മാ ജന്മമൃത്യുജരാതിഗഃ ॥ 103 ॥

ഭൂര്ഭുവഃ സ്വസ്തരുസ്താരഃ സവിതാ പ്രപിതാമഹഃ ।
യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്വാ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹനഃ ॥ 104 ॥

യജ്ഞഭൃദ് യജ്ഞകൃദ് യജ്ഞീ യജ്ഞഭുക് യജ്ഞസാധനഃ ।
യജ്ഞാംതകൃദ് യജ്ഞഗുഹ്യമന്നമന്നാദ ഏവ ച ॥ 105 ॥

ആത്മയോനിഃ സ്വയംജാതോ വൈഖാനഃ സാമഗായനഃ ।
ദേവകീനംദനഃ സ്രഷ്ടാ ക്ഷിതീശഃ പാപനാശനഃ ॥ 106 ॥

ശംഖഭൃന്നംദകീ ചക്രീ ശാരംഗധന്വാ ഗദാധരഃ ।
രഥാംഗപാണിരക്ഷോഭ്യഃ സര്വപ്രഹരണായുധഃ ॥ 107 ॥

ശ്രീ സര്വപ്രഹരണായുധ ഓം നമ ഇതി ।

വനമാലീ ഗദീ ശാരംഗീ ശംഖീ ചക്രീ ച നംദകീ ।
ശ്രീമാന്നാരായണോ വിഷ്ണുര്വാസുദേവോഽഭിരക്ഷതു ॥ 108 ॥

ശ്രീ വാസുദേവോഽഭിരക്ഷതു ഓം നമ ഇതി ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *