മഹാശാശ്താ അനുഗ്രഹ കവചമ് | Maha Shasta Anugraha Kavacham In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീദേവ്യുവാച-
ഭഗവന് ദേവദേവേശ സര്വജ്ഞ ത്രിപുരാംതക ।
പ്രാപ്തേ കലിയുഗേ ഘോരേ മഹാഭൂതൈഃ സമാവൃതേ ॥ 1

മഹാവ്യാധി മഹാവ്യാല ഘോരരാജൈഃ സമാവൃതേ ।
ദുഃസ്വപ്നശോകസംതാപൈഃ ദുര്വിനീതൈഃ സമാവൃതേ ॥ 2

സ്വധര്മവിരതേമാര്ഗേ പ്രവൃത്തേ ഹൃദി സര്വദാ ।
തേഷാം സിദ്ധിം ച മുക്തിം ച ത്വം മേ ബ്രൂഹി വൃഷദ്വജ ॥ 3

ഈശ്വര ഉവാച-
ശൃണു ദേവി മഹാഭാഗേ സര്വകല്യാണകാരണേ ।
മഹാശാസ്തുശ്ച ദേവേശി കവചം പുണ്യവര്ധനമ് ॥ 4

അഗ്നിസ്തംഭ ജലസ്തംഭ സേനാസ്തംഭ വിധായകമ് ।
മഹാഭൂതപ്രശമനം മഹാവ്യാധിനിവാരണമ് ॥ 5

മഹാജ്ഞാനപ്രദം പുണ്യം വിശേഷാത് കലിതാപഹമ് ।
സര്വരക്ഷോത്തമം പുംസാം ആയുരാരോഗ്യവര്ധനമ് ॥ 6

കിമതോ ബഹുനോക്തേന യം യം കാമയതേ ദ്വിജഃ ।
തം തമാപ്നോത്യസംദേഹോ മഹാശാസ്തുഃ പ്രസാദനാത് ॥ 7

കവചസ്യ ഋഷിര്ബ്രഹ്മാ ഗായത്രീഃ ഛംദ ഉച്യതേ ।
ദേവതാ ശ്രീമഹാശാസ്താ ദേവോ ഹരിഹരാത്മജഃ ॥ 8

ഷഡംഗമാചരേദ്ഭക്ത്യാ മാത്രയാ ജാതിയുക്തയാ ।
ധ്യാനമസ്യ പ്രവക്ഷ്യാമി ശൃണുഷ്വാവഹിതാ പ്രിയേ ॥ 9

അസ്യ ശ്രീ മഹാശാസ്തുഃ കവചമംത്രസ്യ । ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । ഗായത്രീഃ ഛംദഃ । മഹാശാസ്താ ദേവതാ । ഹ്രാം ബീജമ് । ഹ്രീം ശക്തിഃ । ഹ്രൂം കീലകമ് । ശ്രീ മഹാശാസ്തുഃ പ്രസാദ സിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ॥

ഹ്രാം ഇത്യാദി ഷഡംഗന്യാസഃ ॥

ധ്യാനമ്-
തേജോമംഡലമധ്യഗം ത്രിനയനം ദിവ്യാംബരാലംകൃതം
ദേവം പുഷ്പശരേക്ഷുകാര്മുക ലസന്മാണിക്യപാത്രാഽഭയമ് ।
ബിഭ്രാണം കരപംകജൈഃ മദഗജ സ്കംധാധിരൂഢം വിഭും
ശാസ്താരം ശരണം ഭജാമി സതതം ത്രൈലോക്യ സംമോഹനമ് ॥

മഹാശാസ്താ ശിരഃ പാതു ഫാലം ഹരിഹരാത്മജഃ ।
കാമരൂപീ ദൃശം പാതു സര്വജ്ഞോ മേ ശ്രുതിം സദാ ॥ 1

ഘ്രാണം പാതു കൃപാധ്യക്ഷഃ മുഖം ഗൌരീപ്രിയഃ സദാ ।
വേദാധ്യായീ ച മേ ജിഹ്വാം പാതു മേ ചിബുകം ഗുരുഃ ॥ 2

കംഠം പാതു വിശുദ്ധാത്മാ സ്കംധൌ പാതു സുരാര്ചിതഃ ।
ബാഹൂ പാതു വിരൂപാക്ഷഃ കരൌ തു കമലാപ്രിയഃ ॥ 3

ഭൂതാധിപോ മേ ഹൃദയം മധ്യം പാതു മഹാബലഃ ।
നാഭിം പാതു മഹാവീരഃ കമലാക്ഷോഽവതു കടിമ് ॥ 4

സനീപം പാതു വിശ്വേശഃ ഗുഹ്യം ഗുഹ്യാര്ഥവിത്സദാ ।
ഊരൂ പാതു ഗജാരൂഢഃ വജ്രധാരീ ച ജാനുനീ ॥ 5

ജംഘേ പാത്വംകുശധരഃ പാദൌ പാതു മഹാമതിഃ ।
സര്വാംഗം പാതു മേ നിത്യം മഹാമായാവിശാരദഃ ॥ 6

ഇതീദം കവചം പുണ്യം സര്വാഘൌഘനികൃംതനമ് ।
മഹാവ്യാധിപ്രശമനം മഹാപാതകനാശനമ് ॥ 7

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യദം ദിവ്യമണിമാദിവിഭൂഷിതമ് ।
ആയുരാരോഗ്യജനനം മഹാവശ്യകരം പരമ് ॥ 8

യം യം കാമയതേ കാമം തം തമാപ്നോത്യസംശയഃ ।
ത്രിസംധ്യം യഃ പഠേദ്വിദ്വാന് സ യാതി പരമാം ഗതിമ് ॥

ഇതി ശ്രീ മഹാശാസ്താ അനുഗ്രഹ കവചമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *