రామ లాలీ మేఘశ్యామ లాలీ | Rama Laali Megha Shyama Lali In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

రామ లాలీ మేఘశ్యామ లాలీ
తామరసా నయన దశరథ తనయ లాలీ ॥

అచ్చావదన ఆటలాడి అలసినావురా
బొజ్జలోపలరిగెదాక నిదురపోవరా ॥

జోల పాడి జోకొట్టితె ఆలకించెవు
చాలించమరి ఊరుకుంటే సంజ్ఞ చేసేవు ॥

ఎంతో ఎత్తు మరిగినావు ఏమి సేతురా
ఇంతుల చేతుల కాకలకు ఎంతో కందేవు ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *