ರಾಮ ಲಾಲೀ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಲಾಲೀ | Rama Laali Megha Shyama Lali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ರಾಮ ಲಾಲೀ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಲಾಲೀ
ತಾಮರಸಾ ನಯನ ದಶರಥ ತನಯ ಲಾಲೀ ॥

ಅಚ್ಚಾವದನ ಆಟಲಾಡಿ ಅಲಸಿನಾವುರಾ
ಬೊಜ್ಜಲೋಪಲರಿಗೆದಾಕ ನಿದುರಪೋವರಾ ॥

ಜೋಲ ಪಾಡಿ ಜೋಕೊಟ್ಟಿತೆ ಆಲಕಿಂಚೆವು
ಚಾಲಿಂಚಮರಿ ಊರುಕುಂಟೇ ಸಂಜ್ಞ ಚೇಸೇವು ॥

ಎಂತೋ ಎತ್ತು ಮರಿಗಿನಾವು ಏಮಿ ಸೇತುರಾ
ಇಂತುಲ ಚೇತುಲ ಕಾಕಲಕು ಎಂತೋ ಕಂದೇವು ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *