ഷണ്മുഖ പംചരത്ന സ്തുതി | Shanmukha Pancharatna Stuti In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സ്ഫുരദ്വിദ്യുദ്വല്ലീവലയിതമഗോത്സംഗവസതിം
ഭവാപ്പിത്തപ്ലുഷ്ടാനമിതകരുണാജീവനവശാത് ।
അവംതം ഭക്താനാമുദയകരമംഭോധര ഇതി
പ്രമോദാദാവാസം വ്യതനുത മയൂരോഽസ്യ സവിധേ ॥ 1 ॥

സുബ്രഹ്മണ്യോ യോ ഭവേജ്ജ്ഞാനശക്ത്യാ
സിദ്ധം തസ്മിംദേവസേനാപതിത്വമ് ।
ഇത്ഥം ശക്തിം ദേവസേനാപതിത്വം
സുബ്രഹ്മണ്യോ ബിഭ്രദേഷ വ്യനക്തി ॥ 2 ॥

പക്ഷോഽനിര്വചനീയോ ദക്ഷിണ ഇതി ധിയമശേഷജനതായാഃ ।
ജനയതി ബര്ഹീ ദക്ഷിണനിര്വചനായോഗ്യപക്ഷയുക്തോഽയമ് ॥ 3 ॥

യഃ പക്ഷമനിര്വചനം യാതി സമവലംബ്യ ദൃശ്യതേ തേന ।
ബ്രഹ്മ പരാത്പരമമലം സുബ്രഹ്മണ്യാഭിധം പരം ജ്യോതിഃ ॥ 4 ॥

ഷണ്മുഖം ഹസന്മുഖം സുഖാംബുരാശിഖേലനം
സന്മുനീംദ്രസേവ്യമാനപാദപംകജം സദാ ।
മന്മഥാദിശത്രുവര്ഗനാശകം കൃപാംബുധിം
മന്മഹേ മുദാ ഹൃദി പ്രപന്നകല്പഭൂരുഹമ് ॥ 5 ॥

ഇതി ജഗദ്ഗുരു ശൃംഗേരീപീഠാധിപ ശ്രീചംദ്രശേഖരഭാരതീ ശ്രീപാദൈഃ വിരചിതാ ശ്രീഷണ്മുഖപംചരത്നസ്തുതിഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *