ഹിരണ്യ ഗര്ഭ സൂക്തമ് | Hiranyagarbha Suktam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ഋ.10.121)

ഹി॒ര॒ണ്യ॒ഗ॒ര്ഭഃ സമ॑വര്ത॒താഗ്രേ॑ ഭൂ॒തസ്യ॑ ജാ॒തഃ പതി॒രേക॑ ആസീത് ।
സ ദാ॑ധാര പൃഥി॒വീം ദ്യാമു॒തേമാം കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 1

യ ആ॑ത്മ॒ദാ ബ॑ല॒ദാ യസ്യ॒ വിശ്വ॑ ഉ॒പാസ॑തേ പ്ര॒ശിഷം॒-യഁസ്യ॑ ദേ॒വാഃ ।
യസ്യ॑ ഛാ॒യാമൃതം॒-യഁസ്യ॑ മൃ॒ത്യുഃ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 2

യഃ പ്രാ॑ണ॒തോ നി॑മിഷ॒തോ മ॑ഹി॒ത്വൈക॒ ഇദ്രാജാ॒ ജഗ॑തോ ബ॒ഭൂവ॑ ।
യ ഈശേ॑ അ॒സ്യ ദ്വി॒പദ॒ശ്ചതു॑ഷ്പദഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 3

യസ്യേ॒മേ ഹി॒മവം॑തോ മഹി॒ത്വാ യസ്യ॑ സമു॒ദ്രം ര॒സയാ॑ സ॒ഹാഹുഃ ।
യസ്യേ॒മാഃ പ്ര॒ദിശോ॒ യസ്യ॑ ബാ॒ഹൂ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 4

യേന॒ ദ്യൌരു॒ഗ്രാ പൃ॑ഥി॒വീ ച॑ ദൃ॒ല്​ഹാ യേന॒ സ്വഃ॑ സ്തഭി॒തം-യേഁന॒ നാകഃ॑ ।
യോ അം॒തരി॑ക്ഷേ॒ രജ॑സോ വി॒മാനഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 5

യം ക്രംദ॑സീ॒ അവ॑സാ തസ്തഭാ॒നേ അ॒ഭ്യൈക്ഷേ॑താം॒ മന॑സാ॒ രേജ॑മാനേ ।
യത്രാധി॒ സൂര॒ ഉദി॑തോ വി॒ഭാതി॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 6

ആപോ॑ ഹ॒ യദ്ബൃ॑ഹ॒തീര്വിശ്വ॒മായ॒ന് ഗര്ഭം॒ ദധാ॑നാ ജ॒നയം॑തീര॒ഗ്നിമ് ।
തതോ॑ ദേ॒വാനാം॒ സമ॑വര്ത॒താസു॒രേകഃ॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 7

യശ്ചി॒ദാപോ॑ മഹി॒നാ പ॒ര്യപ॑ശ്യ॒ദ്ദക്ഷം॒ ദധാ॑നാ ജ॒നയം॑തീര്യ॒ജ്ഞമ് ।
യോ ദേ॒വേഷ്വിധി॑ ദേ॒വ ഏക॒ ആസീ॒ത്കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 8

മാ നോ॑ ഹിംസീജ്ജനി॒താ യഃ പൃ॑ഥി॒വ്യാ യോ വാ॒ ദിവം॑ സ॒ത്യധ॑ര്മാ ജ॒ജാന॑ ।
യശ്ചാ॒പശ്ചം॒ദ്രാ ബൃ॑ഹ॒തീര്ജ॒ജാന॒ കസ്മൈ॑ ദേ॒വായ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വിധേമ ॥ 9

പ്രജാ॑പതേ॒ ന ത്വദേ॒താന്യ॒ന്യോ വിശ്വാ॑ ജാ॒താനി॒ പരി॒ താ ബ॑ഭൂവ ।
യത്കാ॑മാസ്തേ ജുഹു॒മസ്തന്നോ॑ അസ്തു വ॒യം സ്യാ॑മ॒ പത॑യോ രയീ॒ണാമ് ॥ 10

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *