ദശാവതാര സ്തോത്രമ് | Dashavatara Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

വേദാംതാചാര്യ കൃതമ്

ദേവോ നശ്ശുഭമാതനോതു ദശധാ നിര്വര്തയന്ഭൂമികാം
രംഗേ ധാമനി ലബ്ധനിര്ഭരരസൈരധ്യക്ഷിതോ ഭാവുകൈഃ ।
യദ്ഭാവേഷു പൃഥഗ്വിധേഷ്വനുഗുണാന്ഭാവാന്സ്വയം ബിഭ്രതീ
യദ്ധര്മൈരിഹ ധര്മിണീ വിഹരതേ നാനാകൃതിര്നായികാ ॥ 1 ॥

നിര്മഗ്നശ്രുതിജാലമാര്ഗണദശാദത്തക്ഷണൈര്വീക്ഷണൈ-
രംതസ്തന്വദിവാരവിംദഗഹനാന്യൌദന്വതീനാമപാമ് ।
നിഷ്പ്രത്യൂഹതരംഗരിംഖണമിഥഃ പ്രത്യൂഢപാഥശ്ഛടാ-
ഡോലാരോഹസദോഹലം ഭഗവതോ മാത്സ്യം വപുഃ പാതു നഃ ॥ 2 ॥

അവ്യാസുര്ഭുവനത്രയീമനിഭൃതം കംഡൂയനൈരദ്രിണാ
നിദ്രാണസ്യ പരസ്യ കൂര്മവപുഷോ നിശ്വാസവാതോര്മയഃ ।
യദ്വിക്ഷേപണസംസ്കൃതോദധിപയഃ പ്രേംഖോലപര്യംകികാ-
നിത്യാരോഹണനിര്വൃതോ വിഹരതേ ദേവസ്സഹൈവ ശ്രിയാ ॥ 3 ॥

ഗോപായേദനിശം ജഗംതി കുഹനാപോത്രീ പവിത്രീകൃത-
ബ്രഹ്മാംഡപ്രലയോര്മിഘോഷഗുരുഭിര്ഘോണാരവൈര്ഘുര്ഘുരൈഃ ।
യദ്ദംഷ്ട്രാംകുരകോടിഗാഢഘടനാനിഷ്കംപനിത്യസ്ഥിതി-
ര്ബ്രഹ്മസ്തംബമസൌദസൌ ഭഗവതീമുസ്തേവവിശ്വംഭരാ ॥ 4 ॥

പ്രത്യാദിഷ്ടപുരാതനപ്രഹരണഗ്രാമഃക്ഷണം പാണിജൈ-
രവ്യാത്ത്രീണി ജഗംത്യകുംഠമഹിമാ വൈകുംഠകംഠീരവഃ ।
യത്പ്രാദുര്ഭവനാദവംധ്യജഠരായാദൃച്ഛികാദ്വേധസാം-
യാ കാചിത്സഹസാ മഹാസുരഗൃഹസ്ഥൂണാപിതാമഹ്യഭൃത് ॥ 5 ॥

വ്രീഡാവിദ്ധവദാന്യദാനവയശോനാസീരധാടീഭട-
സ്ത്രൈയക്ഷം മകുടം പുനന്നവതു നസ്ത്രൈവിക്രമോ വിക്രമഃ ।
യത്പ്രസ്താവസമുച്ഛ്രിതധ്വജപടീവൃത്താംതസിദ്ധാംതിഭി-
സ്സ്രോതോഭിസ്സുരസിംധുരഷ്ടസുദിശാസൌധേഷു ദോധൂയതേ ॥ 6 ॥

ക്രോധാഗ്നിം ജമദഗ്നിപീഡനഭവം സംതര്പയിഷ്യന് ക്രമാ-
ദക്ഷത്രാമിഹ സംതതക്ഷ യ ഇമാം ത്രിസ്സപ്തകൃത്വഃ ക്ഷിതിമ് ।
ദത്വാ കര്മണി ദക്ഷിണാം ക്വചന താമാസ്കംദ്യ സിംധും വസ-
ന്നബ്രഹ്മണ്യമപാകരോതു ഭഗവാനാബ്രഹ്മകീടം മുനിഃ ॥ 7 ॥

പാരാവാരപയോവിശോഷണകലാപാരീണകാലാനല-
ജ്വാലാജാലവിഹാരഹാരിവിശിഖവ്യാപാരഘോരക്രമഃ ।
സര്വാവസ്ഥസകൃത്പ്രപന്നജനതാസംരക്ഷണൈകവ്രതീ
ധര്മോ വിഗ്രഹവാനധര്മവിരതിം ധന്വീ സതന്വീതു നഃ ॥ 8 ॥

ഫക്കത്കൌരവപട്ടണപ്രഭൃതയഃ പ്രാസ്തപ്രലംബാദയ-
സ്താലാംകാസ്യതഥാവിധാ വിഹൃതയസ്തന്വംതു ഭദ്രാണി നഃ ।
ക്ഷീരം ശര്കരയേവ യാഭിരപൃഥഗ്ഭൂതാഃ പ്രഭൂതൈര്ഗുണൈ-
രാകൌമാരകമസ്വദംതജഗതേ കൃഷ്ണസ്യ താഃ കേലയഃ ॥ 9 ॥

നാഥായൈവ നമഃ പദം ഭവതു നശ്ചിത്രൈശ്ചരിത്രക്രമൈ-
ര്ഭൂയോഭിര്ഭുവനാന്യമൂനികുഹനാഗോപായ ഗോപായതേ ।
കാലിംദീരസികായകാലിയഫണിസ്ഫാരസ്ഫടാവാടികാ-
രംഗോത്സംഗവിശംകചംക്രമധുരാപര്യായ ചര്യായതേ ॥ 10 ॥

ഭാവിന്യാ ദശയാഭവന്നിഹ ഭവധ്വംസായ നഃ കല്പതാം
കല്കീ വിഷ്ണുയശസ്സുതഃ കലികഥാകാലുഷ്യകൂലംകഷഃ ।
നിശ്ശേഷക്ഷതകംടകേ ക്ഷിതിതലേ ധാരാജലൌഘൈര്ധ്രുവം
ധര്മം കാര്തയുഗം പ്രരോഹയതി യന്നിസ്ത്രിംശധാരാധരഃ ॥ 11 ॥

ഇച്ഛാമീന വിഹാരകച്ഛപ മഹാപോത്രിന് യദൃച്ഛാഹരേ
രക്ഷാവാമന രോഷരാമ കരുണാകാകുത്സ്ഥ ഹേലാഹലിന് ।
ക്രീഡാവല്ലവ കല്കിവാഹന ദശാകല്കിന്നിതി പ്രത്യഹം
ജല്പംതഃ പുരുഷാഃ പുനംതു ഭുവനം പുണ്യൌഘപണ്യാപണാഃ ॥

വിദ്യോദന്വതി വേംകടേശ്വരകവൌ ജാതം ജഗന്മംഗലം
ദേവേശസ്യദശാവതാരവിഷയം സ്തോത്രം വിവക്ഷേത യഃ ।
വക്ത്രേ തസ്യ സരസ്വതീ ബഹുമുഖീ ഭക്തിഃ പരാ മാനസേ
ശുദ്ധിഃ കാപി തനൌ ദിശാസു ദശസു ഖ്യാതിശ്ശുഭാ ജൃംഭതേ ॥

ഇതി കവിതാര്കികസിംഹസ്യ സര്വതംത്രസ്വതംത്രസ്യ ശ്രീമദ്വേംകടനാഥസ്യ വേദാംതാചാര്യസ്യ കൃതിഷു ദശാവതാരസ്തോത്രമ് ।


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *