ராஹு கவசம் | Rahu Kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

த்⁴யானம்
ப்ரணமாமி ஸதா³ ராஹும் ஶூர்பாகாரம் கிரீடினம் ।
ஸைம்ஹிகேயம் கராலாஸ்யம் லோகானாமப⁴யப்ரத³ம் ॥ 1॥

। அத² ராஹு கவசம் ।

நீலாம்ப³ர: ஶிர: பாது லலாடம் லோகவன்தி³த: ।
சக்ஷுஷீ பாது மே ராஹு: ஶ்ரோத்ரே த்வர்த⁴ஶரிரவான் ॥ 2॥

நாஸிகாம் மே தூ⁴ம்ரவர்ண: ஶூலபாணிர்முக²ம் மம ।
ஜிஹ்வாம் மே ஸிம்ஹிகாஸூனு: கண்ட²ம் மே கடி²னாங்க்⁴ரிக: ॥ 3॥

பு⁴ஜங்கே³ஶோ பு⁴ஜௌ பாது நீலமால்யாம்ப³ர: கரௌ ।
பாது வக்ஷ:ஸ்த²லம் மன்த்ரீ பாது குக்ஷிம் விது⁴ன்துத:³ ॥ 4॥

கடிம் மே விகட: பாது ஊரூ மே ஸுரபூஜித: ।
ஸ்வர்பா⁴னுர்ஜானுனீ பாது ஜங்கே⁴ மே பாது ஜாட்³யஹா ॥ 5॥

கு³ல்பௌ² க்³ரஹபதி: பாது பாதௌ³ மே பீ⁴ஷணாக்ருதி: ।
ஸர்வாண்யங்கா³னி மே பாது நீலசன்த³னபூ⁴ஷண: ॥ 6॥

ப²லஶ்ருதி:
ராஹோரித³ம் கவசம்ருத்³தி⁴த³வஸ்துத³ம் யோ
ப⁴க்த்யா பட²த்யனுதி³னம் நியத: ஶுசி: ஸன் ।
ப்ராப்னோதி கீர்திமதுலாம் ஶ்ரியம்ருத்³தி⁴-
மாயுராரோக்³யமாத்மவிஜயம் ச ஹி தத்ப்ரஸாதா³த் ॥ 7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *