ஶிவ மானஸ பூஜ | Shiv Manasa Puja In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ரத்னை: கல்பிதமாஸனம் ஹிமஜலை: ஸ்னானம் ச தி³வ்யாம்ப³ரம்
நானாரத்ன விபூ⁴ஷிதம் ம்ருக³மதா³ மோதா³ங்கிதம் சன்த³னம் ।
ஜாதீ சம்பக பி³ல்வபத்ர ரசிதம் புஷ்பம் ச தூ⁴பம் ததா²
தீ³பம் தே³வ த³யானிதே⁴ பஶுபதே ஹ்ருத்கல்பிதம் க்³ருஹ்யதாம் ॥ 1 ॥

ஸௌவர்ணே நவரத்னக²ண்ட³ ரசிதே பாத்ரே க்⁴ருதம் பாயஸம்
ப⁴க்ஷ்யம் பஞ்சவித⁴ம் பயோத³தி⁴யுதம் ரம்பா⁴ப²லம் பானகம் ।
ஶாகானாமயுதம் ஜலம் ருசிகரம் கர்பூர க²ண்டோ³ஜ்ஜ்சலம்
தாம்பூ³லம் மனஸா மயா விரசிதம் ப⁴க்த்யா ப்ரபோ⁴ ஸ்வீகுரு ॥ 2 ॥

ச²த்ரம் சாமரயோர்யுக³ம் வ்யஜனகம் சாத³ர்ஶகம் நிர்மலம்
வீணா பே⁴ரி ம்ருத³ங்க³ காஹலகலா கீ³தம் ச ந்ருத்யம் ததா² ।
ஸாஷ்டாங்க³ம் ப்ரணதி: ஸ்துதி-ர்ப³ஹுவிதா⁴-ஹ்யேதத்-ஸமஸ்தம் மயா
ஸங்கல்பேன ஸமர்பிதம் தவ விபோ⁴ பூஜாம் க்³ருஹாண ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

ஆத்மா த்வம் கி³ரிஜா மதி: ஸஹசரா: ப்ராணா: ஶரீரம் க்³ருஹம்
பூஜா தே விஷயோபபோ⁴க-³ரசனா நித்³ரா ஸமாதி⁴ஸ்தி²தி: ।
ஸஞ்சார: பத³யோ: ப்ரத³க்ஷிணவிதி⁴: ஸ்தோத்ராணி ஸர்வா கி³ரோ
யத்³யத்கர்ம கரோமி தத்தத³கி²லம் ஶம்போ⁴ தவாராத⁴னம் ॥ 4 ॥

கர சரண க்ருதம் வாக்காயஜம் கர்மஜம் வா
ஶ்ரவண நயனஜம் வா மானஸம் வாபராத⁴ம் ।
விஹிதமவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத்-க்ஷமஸ்வ
ஜய ஜய கருணாப்³தே⁴ ஶ்ரீ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥ 5 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *