ਸ਼ਿਵ ਮਾਨਸ ਪੂਜ | Shiv Manasa Puja In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਰਤ੍ਨੈਃ ਕਲ੍ਪਿਤਮਾਸਨਂ ਹਿਮਜਲੈਃ ਸ੍ਨਾਨਂ ਚ ਦਿਵ੍ਯਾਂਬਰਂ
ਨਾਨਾਰਤ੍ਨ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਮਦਾ ਮੋਦਾਂਕਿਤਂ ਚਂਦਨਮ੍ ।
ਜਾਤੀ ਚਂਪਕ ਬਿਲ੍ਵਪਤ੍ਰ ਰਚਿਤਂ ਪੁਸ਼੍ਪਂ ਚ ਧੂਪਂ ਤਥਾ
ਦੀਪਂ ਦੇਵ ਦਯਾਨਿਧੇ ਪਸ਼ੁਪਤੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਕਲ੍ਪਿਤਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹ੍ਯਤਾਮ੍ ॥ 1 ॥

ਸੌਵਰ੍ਣੇ ਨਵਰਤ੍ਨਖਂਡ ਰਚਿਤੇ ਪਾਤ੍ਰੇ ਘ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਪਾਯਸਂ
ਭਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਪਂਚਵਿਧਂ ਪਯੋਦਧਿਯੁਤਂ ਰਂਭਾਫਲਂ ਪਾਨਕਮ੍ ।
ਸ਼ਾਕਾਨਾਮਯੁਤਂ ਜਲਂ ਰੁਚਿਕਰਂ ਕਰ੍ਪੂਰ ਖਂਡੋਜ੍ਜ੍ਚਲਂ
ਤਾਂਬੂਲਂ ਮਨਸਾ ਮਯਾ ਵਿਰਚਿਤਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪ੍ਰਭੋ ਸ੍ਵੀਕੁਰੁ ॥ 2 ॥

ਛਤ੍ਰਂ ਚਾਮਰਯੋਰ੍ਯੁਗਂ ਵ੍ਯਜਨਕਂ ਚਾਦਰ੍ਸ਼ਕਂ ਨਿਰ੍ਮਲਂ
ਵੀਣਾ ਭੇਰਿ ਮ੍ਰੁਰੁਇਦਂਗ ਕਾਹਲਕਲਾ ਗੀਤਂ ਚ ਨ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਂ ਤਥਾ ।
ਸਾਸ਼੍ਟਾਂਗਂ ਪ੍ਰਣਤਿਃ ਸ੍ਤੁਤਿ-ਰ੍ਬਹੁਵਿਧਾ-ਹ੍ਯੇਤਤ੍-ਸਮਸ੍ਤਂ ਮਯਾ
ਸਂਕਲ੍ਪੇਨ ਸਮਰ੍ਪਿਤਂ ਤਵ ਵਿਭੋ ਪੂਜਾਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਾਣ ਪ੍ਰਭੋ ॥ 3 ॥

ਆਤ੍ਮਾ ਤ੍ਵਂ ਗਿਰਿਜਾ ਮਤਿਃ ਸਹਚਰਾਃ ਪ੍ਰਾਣਾਃ ਸ਼ਰੀਰਂ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹਂ
ਪੂਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਯੋਪਭੋਗ-ਰਚਨਾ ਨਿਦ੍ਰਾ ਸਮਾਧਿਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਸਂਚਾਰਃ ਪਦਯੋਃ ਪ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਿਣਵਿਧਿਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਾਣਿ ਸਰ੍ਵਾ ਗਿਰੋ
ਯਦ੍ਯਤ੍ਕਰ੍ਮ ਕਰੋਮਿ ਤਤ੍ਤਦਖਿਲਂ ਸ਼ਂਭੋ ਤਵਾਰਾਧਨਮ੍ ॥ 4 ॥

ਕਰ ਚਰਣ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਵਾਕ੍ਕਾਯਜਂ ਕਰ੍ਮਜਂ ਵਾ
ਸ਼੍ਰਵਣ ਨਯਨਜਂ ਵਾ ਮਾਨਸਂ ਵਾਪਰਾਧਮ੍ ।
ਵਿਹਿਤਮਵਿਹਿਤਂ ਵਾ ਸਰ੍ਵਮੇਤਤ੍-ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ
ਜਯ ਜਯ ਕਰੁਣਾਬ੍ਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ॥ 5 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *