ರಾಹು ಕವಚಂ | Rahu Kavacham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಧ್ಯಾನಂ
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಶೂರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ ।
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಲೋಕಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ ॥ 1॥

। ಅಥ ರಾಹು ಕವಚಮ್ ।

ನೀಲಾಂಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವಂದಿತಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ತ್ವರ್ಧಶರಿರವಾನ್ ॥ 2॥

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ ।
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಕಠಿನಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 3॥

ಭುಜಂಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಃ ಕರೌ ।
ಪಾತು ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಂ ಮಂತ್ರೀ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ವಿಧುಂತುದಃ ॥ 4॥

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇ ಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಜಾಡ್ಯಹಾ ॥ 5॥

ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಭೀಷಣಾಕೃತಿಃ ।
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಮೇ ಪಾತು ನೀಲಚಂದನಭೂಷಣಃ ॥ 6॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ
ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೃದ್ಧಿದವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ ಸನ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮೃದ್ಧಿ-
ಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯಮಾತ್ಮವಿಜಯಂ ಚ ಹಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ 7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *