రాహు కవచం | Rahu Kavacham In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ధ్యానం
ప్రణమామి సదా రాహుం శూర్పాకారం కిరీటినమ్ ।
సైంహికేయం కరాలాస్యం లోకానామభయప్రదమ్ ॥ 1॥

। అథ రాహు కవచమ్ ।

నీలాంబరః శిరః పాతు లలాటం లోకవందితః ।
చక్షుషీ పాతు మే రాహుః శ్రోత్రే త్వర్ధశరిరవాన్ ॥ 2॥

నాసికాం మే ధూమ్రవర్ణః శూలపాణిర్ముఖం మమ ।
జిహ్వాం మే సింహికాసూనుః కంఠం మే కఠినాంఘ్రికః ॥ 3॥

భుజంగేశో భుజౌ పాతు నీలమాల్యాంబరః కరౌ ।
పాతు వక్షఃస్థలం మంత్రీ పాతు కుక్షిం విధుంతుదః ॥ 4॥

కటిం మే వికటః పాతు ఊరూ మే సురపూజితః ।
స్వర్భానుర్జానునీ పాతు జంఘే మే పాతు జాడ్యహా ॥ 5॥

గుల్ఫౌ గ్రహపతిః పాతు పాదౌ మే భీషణాకృతిః ।
సర్వాణ్యంగాని మే పాతు నీలచందనభూషణః ॥ 6॥

ఫలశ్రుతిః
రాహోరిదం కవచమృద్ధిదవస్తుదం యో
భక్త్యా పఠత్యనుదినం నియతః శుచిః సన్ ।
ప్రాప్నోతి కీర్తిమతులాం శ్రియమృద్ధి-
మాయురారోగ్యమాత్మవిజయం చ హి తత్ప్రసాదాత్ ॥ 7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *