આદિત્ય કવચમ્ | Aditya kavacham In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ધ્યાનં
ઉદયાચલ માગત્ય વેદરૂપ મનામયં
તુષ્ટાવ પરયા ભક્ત વાલખિલ્યાદિભિર્વૃતમ્ ।
દેવાસુરૈઃ સદાવંદ્યં ગ્રહૈશ્ચપરિવેષ્ટિતં
ધ્યાયન્ સ્તવન્ પઠન્ નામ યઃ સૂર્ય કવચં સદા ॥

કવચં
ઘૃણિઃ પાતુ શિરોદેશં, સૂર્યઃ ફાલં ચ પાતુ મે
આદિત્યો લોચને પાતુ શ્રુતી પાતઃ પ્રભાકરઃ
ઘ્રૂણં પાતુ સદા ભાનુઃ અર્ક પાતુ તથા
જિહ્વં પાતુ જગન્નાધઃ કંઠં પાતુ વિભાવસુ
સ્કંધૌ ગ્રહપતિઃ પાતુ, ભુજૌ પાતુ પ્રભાકરઃ
અહસ્કરઃ પાતુ હસ્તૌ હૃદયં પાતુ ભાનુમાન્
મધ્યં ચ પાતુ સપ્તાશ્વો, નાભિં પાતુ નભોમણિઃ
દ્વાદશાત્મા કટિં પાતુ સવિતા પાતુ સક્થિની
ઊરૂ પાતુ સુરશ્રેષ્ટો, જાનુની પાતુ ભાસ્કરઃ
જંઘે પાતુ ચ માર્તાંડો ગુલ્ફૌ પાતુ ત્વિષાંપતિઃ
પાદૌ બ્રદ્નઃ સદા પાતુ, મિત્રો પિ સકલં વપુઃ
વેદત્રયાત્મક સ્વામિન્ નારાયણ જગત્પતે
આયતયામં તં કંચિ દ્વેદ રૂપઃ પ્રભાકરઃ
સ્તોત્રેણાનેન સંતુષ્ટો વાલખિલ્યાદિભિ ર્વૃતઃ
સાક્ષાત્ વેદમયો દેવો રધારૂઢઃ સમાગતઃ
તં દૃષ્ટ્યા સહસોત્થાય દંડવત્પ્રણમન્ ભુવિ
કૃતાંજલિ પુટો ભૂત્વા સૂર્યા સ્યાગ્રે સ્તુવત્તદા
વેદમૂર્તિઃ મહાભાગો જ્ઞાનદૃષ્ટિ ર્વિચાર્ય ચ
બ્રહ્મણા સ્થાપિતં પૂર્વં યાતાયામ વિવર્જિતં
સત્ત્વ પ્રધાનં શુક્લાખ્યં વેદરૂપ મનામયં
શબ્દબ્રહ્મમયં વેદં સત્કર્મ બ્રહ્મવાચકં
મુનિ મધ્યાપયામાસપ્રધમં સવિતા સ્વયં
તેન પ્રથમ દત્તેન વેદેન પરમેશ્વરઃ
યાજ્ઞવલ્ક્યો મુનિશ્રેષ્ટઃ કૃતકૃત્યો ભવત્તદા
ઋગાદિ સકલાન્ વેદાન્ જ્ઞાતવાન્ સૂર્ય સન્નિધૌ
ઇદં સ્તોત્રં મહાપુણ્યં પવિત્રં પાપનાશનં
યઃપઠેચ્ચ્રુણુયા દ્વાપિ સર્વપાફૈઃપ્રમુચ્યતે
વેદાર્ધજ્ઞાન સંપન્નઃ સૂર્યલોક મવાપ્નયાત્

ઇતિ સ્કાંદ પુરાણે ગૌરી ખંડે આદિત્ય કવચં સંપૂર્ણમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *