நவக்³ரஹ கவசம் | Navagraha kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶிரோ மே பாது மார்தாண்டோ³ கபாலம் ரோஹிணீபதி: ।
முக²மங்கா³ரக: பாது கண்ட²ஶ்ச ஶஶினந்த³ன: ॥ 1 ॥

பு³த்³தி⁴ம் ஜீவ: ஸதா³ பாது ஹ்ருத³யம் ப்⁴ருகு³னந்த³ன: ।
ஜட²ரம் ச ஶனி: பாது ஜிஹ்வாம் மே தி³தினந்த³ன: ॥ 2 ॥

பாதௌ³ கேது: ஸதா³ பாது வாரா: ஸர்வாங்க³மேவ ச ।
தித²யோஷ்டௌ தி³ஶ: பான்து நக்ஷத்ராணி வபு: ஸதா³ ॥ 3 ॥

அம்ஸௌ ராஶி: ஸதா³ பாது யோகா³ஶ்ச ஸ்தை²ர்யமேவ ச ।
கு³ஹ்யம் லிங்க³ம் ஸதா³ பான்து ஸர்வே க்³ரஹா: ஶுப⁴ப்ரதா³: ॥ 4 ॥

அணிமாதீ³னி ஸர்வாணி லப⁴தே ய: படே²த்³ த்⁴ருவம் ।
ஏதாம் ரக்ஷாம் படே²த்³ யஸ்து ப⁴க்த்யா ஸ ப்ரயத: ஸுதீ⁴: ॥ 5 ॥

ஸ சிராயு: ஸுகீ² புத்ரீ ரணே ச விஜயீ ப⁴வேத் ।
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் த⁴னார்தீ² த⁴னமாப்னுயாத் ॥ 6 ॥

தா³ரார்தீ² லப⁴தே பா⁴ர்யாம் ஸுரூபாம் ஸுமனோஹராம் ।
ரோகீ³ ரோகா³த்ப்ரமுச்யேத ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ன்த⁴னாத் ॥ 7 ॥

ஜலே ஸ்த²லே சான்தரிக்ஷே காராகா³ரே விஶேஷத: ।
ய: கரே தா⁴ரயேன்னித்யம் ப⁴யம் தஸ்ய ந வித்³யதே ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம் ஸ்தேயம் கு³ர்வங்க³னாக³ம: ।
ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யேத கவசஸ்ய ச தா⁴ரணாத் ॥ 9 ॥

நாரீ வாமபு⁴ஜே த்⁴ருத்வா ஸுகை²ஶ்வர்யஸமன்விதா ।
காகவன்த்⁴யா ஜன்மவன்த்⁴யா ம்ருதவத்ஸா ச யா ப⁴வேத் ।
ப³ஹ்வபத்யா ஜீவவத்ஸா கவசஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥ 1௦ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *