രാമദാസു കീര്തന പലുകേ ബംഗാരമായെനാ | Ramadasu Keerthanas Paluke Bangaaramaayena In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

പലുകേ ബംഗാരമായെനാ, കോദംഡപാണി പലുകേ ബംഗാരമായെനാ

പലുകേ ബംഗാരമായെ പിലചിനാ പലുകവേമി
കലലോ നീ നാമസ്മരണ മരുവ ചക്കനി തംഡ്രീ

എംത വേഡിനഗാനി സുംതൈന ദയരാദു
പംതമു സേയ നേനെംതടിവാഡനു തംഡ്രീ

ഇരവുഗ ഇസുകലോന പൊരലിന ഉഡുത ഭക്തികി
കരുണിംചി ബ്രോചിതിവനി നെര നമ്മിതിനി തംഡ്രീ

രാതി നാതിഗ ചേസി ഭൂതലമുന
പ്രഖ്യാതി ചെംദിതിവനി പ്രീതിതോ നമ്മിതി തംഡ്രീ

ശരണാഗതത്രാണ ബിരുദാംകിതുഡവുകാദാ
കരുണിംചു ഭദ്രാചല വരരാമദാസ പോഷ

പലുകേ ബംഗാരമായെനാ, കോദംഡപാണി പലുകേ ബംഗാരമായെനാ

പലുകേ ബംഗാരമായെ പിലചിനാ പലുകവേമി
കലലോ നീ നാമസ്മരണ മരുവ ചക്കനി തംഡ്രീ

എംത വേഡിനഗാനി സുംതൈന ദയരാദു
പംതമു സേയ നേനെംതടിവാഡനു തംഡ്രീ

ഇരവുഗ ഇസുകലോന പൊരലിന ഉഡുത ഭക്തികി
കരുണിംചി ബ്രോചിതിവനി നെര നമ്മിതിനി തംഡ്രീ

രാതി നാതിഗ ചേസി ഭൂതലമുന
പ്രഖ്യാതി ചെംദിതിവനി പ്രീതിതോ നമ്മിതി തംഡ്രീ

ശരണാഗതത്രാണ ബിരുദാംകിതുഡവുകാദാ
കരുണിംചു ഭദ്രാചല വരരാമദാസ പോഷ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *