રામદાસુ કીર્તન પલુકે બંગારમાયેના | Ramadasu Keerthanas Paluke Bangaaramaayena In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

પલુકે બંગારમાયેના, કોદંડપાણિ પલુકે બંગારમાયેના

પલુકે બંગારમાયે પિલચિના પલુકવેમિ
કલલો ની નામસ્મરણ મરુવ ચક્કનિ તંડ્રી

એંત વેડિનગાનિ સુંતૈન દયરાદુ
પંતમુ સેય નેનેંતટિવાડનુ તંડ્રી

ઇરવુગ ઇસુકલોન પોરલિન ઉડુત ભક્તિકિ
કરુણિંચિ બ્રોચિતિવનિ નેર નમ્મિતિનિ તંડ્રી

રાતિ નાતિગ ચેસિ ભૂતલમુન
પ્રખ્યાતિ ચેંદિતિવનિ પ્રીતિતો નમ્મિતિ તંડ્રી

શરણાગતત્રાણ બિરુદાંકિતુડવુકાદા
કરુણિંચુ ભદ્રાચલ વરરામદાસ પોષ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *