મણિદ્વીપ વર્ણનમ્ | Manidweepa Varnanam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

મહાશક્તિ મણિદ્વીપ નિવાસિની
મુલ્લોકાલકુ મૂલપ્રકાશિની ।
મણિદ્વીપમુલો મંત્રરૂપિણી
મન મનસુલલો કોલુવૈયુંદિ ॥ 1 ॥

સુગંધ પુષ્પાલેન્નો વેલુ
અનંત સુંદર સુવર્ણ પૂલુ ।
અચંચલંબગુ મનો સુખાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 2 ॥

લક્ષલ લક્ષલ લાવણ્યાલુ
અક્ષર લક્ષલ વાક્સંપદલુ ।
લક્ષલ લક્ષલ લક્ષ્મીપતુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 3 ॥

પારિજાતવન સૌગંધાલુ
સૂરાધિનાધુલ સત્સંગાલુ ।
ગંધર્વાદુલ ગાનસ્વરાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 4 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

પદ્મરાગમુલુ સુવર્ણમણુલુ
પદિ આમડલ પોડવુન ગલવુ ।
મધુર મધુરમગુ ચંદનસુધલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 5 ॥

અરુવદિ નાલુગુ કળામતલ્લુલુ
વરાલનોસગે પદારુ શક્તુલુ ।
પરિવારમુતો પંચબ્રહ્મલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 6 ॥

અષ્ટસિદ્ધુલુ નવનવનિધુલુ
અષ્ટદિક્કુલુ દિક્પાલકુલુ ।
સૃષ્ટિકર્તલુ સુરલોકાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 7 ॥

કોટિસૂર્યુલ પ્રચંડ કાંતુલુ
કોટિચંદ્રુલ ચલ્લનિ વેલુગુલુ ।
કોટિતારકલ વેલુગુ જિલુગુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 8 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

કંચુ ગોડલ પ્રાકારાલુ
રાગિ ગોડલ ચતુરસ્રાલુ ।
એડામડલ રત્નરાશુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 9 ॥

પંચામૃતમય સરોવરાલુ
પંચલોહમય પ્રાકારાલુ ।
પ્રપંચમેલે પ્રજાધિપતુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 10 ॥

ઇંદ્રનીલમણિ આભરણાલુ
વજ્રપુકોટલુ વૈઢૂર્યાલુ ।
પુષ્યરાગમણિ પ્રાકારાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 11 ॥

સપ્તકોટિઘન મંત્રવિદ્યલુ
સર્વશુભપ્રદ ઇચ્છાશક્તુલુ ।
શ્રી ગાયત્રી જ્ઞાનશક્તુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 12 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

મિલમિલલાડે મુત્યપુ રાશુલુ
તળતળલાડે ચંદ્રકાંતમુલુ ।
વિદ્યુલ્લતલુ મરકતમણુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 13 ॥

કુબેર ઇંદ્ર વરુણ દેવુલુ
શુભાલ નોસગે અગ્નિવાયુવુલુ ।
ભૂમિ ગણપતિ પરિવારમુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 14 ॥

ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સિદ્ધુલુ
પંચભૂતમુલુ પંચશક્તુલુ ।
સપ્તૃષુલુ નવગ્રહાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 15 ॥

કસ્તૂરિ મલ્લિક કુંદવનાલુ
સૂર્યકાંતિ શિલ મહાગ્રહાલુ ।
આરુ ઋતુવુલુ ચતુર્વેદાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 16 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

મંત્રિણિ દંડિનિ શક્તિસેનલુ
કાળિ કરાળી સેનાપતુલુ ।
મુપ્પદિરેંડુ મહાશક્તુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 17 ॥

સુવર્ણ રજિત સુંદરગિરુલુ
અનંગદેવિ પરિચારિકલુ ।
ગોમેધિકમણિ નિર્મિતગુહલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 18 ॥

સપ્તસમુદ્રમુલનંત નિધુલુ
યક્ષ કિન્નેર કિંપુરુષાદુલુ ।
નાનાજગમુલુ નદીનદમુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 19 ॥

માનવ માધવ દેવગણમુલુ
કામધેનુવુ કલ્પતરુવુલુ ।
સૃષ્ટિ સ્થિતિ લય કારણમૂર્તુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 20 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

કોટિ પ્રકૃતુલ સૌંદર્યાલુ
સકલ વેદમુલુ ઉપનિષત્તુલુ ।
પદારુરેકુલ પદ્મશક્તુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 21 ॥

દિવ્યફલમુલુ દિવ્યાસ્ત્રમુલુ
દિવ્યપુરુષુલુ ધીરમાતલુ ।
દિવ્યજગમુલુ દિવ્યશક્તુલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 22 ॥

શ્રી વિઘ્નેશ્વર કુમારસ્વામુલુ
જ્ઞાનમુક્તિ એકાંત ભવનમુલુ ।
મણિનિર્મિતમગુ મંડપાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 23 ॥

પંચભૂતમુલુ યાજમાન્યાલુ
પ્રવાળસાલં અનેક શક્તુલુ ।
સંતાનવૃક્ષ સમુદાયાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 24 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

ચિંતામણુલુ નવરત્નાલુ
નૂરામડલ વજ્રપુરાશુલુ ।
વસંતવનમુલુ ગરુડપચ્ચલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 25 ॥

દુઃખમુ તેલિયનિ દેવીસેનલુ
નટનાટ્યાલુ સંગીતાલુ ।
ધનકનકાલુ પુરુષાર્ધાલુ
મણિદ્વીપાનિકિ મહાનિધુલુ ॥ 26 ॥

પદુનાલુગુ લોકાલન્નિટિ પૈન
સર્વલોકમનુ લોકમુ કલદુ ।
સર્વલોકમે ઈ મણિદ્વીપમુ
સર્વેશ્વરિકદિ શાશ્વત સ્થાનમ્ ॥ 27 ॥

ચિંતામણુલ મંદિરમંદુ
પંચબ્રહ્મલ મંચમુપૈન ।
મહાદેવુડુ ભુવનેશ્વરિતો
નિવસિસ્તાડુ મણિદ્વીપમુલો ॥ 28 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

મણિગણખચિત આભરણાલુ
ચિંતામણિ પરમેશ્વરિદાલ્ચિ ।
સૌંદર્યાનિકિ સૌંદર્યમુગા
અગુપડુતુંદિ મણિદ્વીપમુલો ॥ 29 ॥

પરદેવતનુ નિત્યમુકોલચિ
મનસર્પિંચિ અર્ચિંચિનચો ।
અપારધનમુ સંપદલિચ્ચિ
મણિદ્વીપેશ્વરિ દીવિસ્તુંદિ ॥ 30 ॥

નૂતન ગૃહમુલુ કટ્ટિનવારુ
મણિદ્વીપવર્ણન તોમ્મિદિસાર્લુ ।
ચદિવિન ચાલુ અંતા શુભમે
અષ્ટસંપદલ તુલતૂગેરુ ॥ 31 ॥

શિવકવિતેશ્વરિ શ્રીચક્રેશ્વરિ
મણિદ્વીપ વર્ણન ચદિવિન ચોટ ।
તિષ્ટવેસુકુનિ કૂર્ચોનુનંટ
કોટિશુભાલનુ સમકૂર્ચુટકૈ ॥ 32 ॥

ભુવનેશ્વરિ સંકલ્પમે જનિયિંચે મણિદ્વીપમુ ।
દેવદેવુલ નિવાસમુ અદિયે મનકુ કૈવલ્યમુ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *