మణిద్వీప వర్ణనం | Manidweepa Varnanam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

మహాశక్తి మణిద్వీప నివాసినీ
ముల్లోకాలకు మూలప్రకాశినీ ।
మణిద్వీపములో మంత్రరూపిణీ
మన మనసులలో కొలువైయుంది ॥ 1 ॥

సుగంధ పుష్పాలెన్నో వేలు
అనంత సుందర సువర్ణ పూలు ।
అచంచలంబగు మనో సుఖాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 2 ॥

లక్షల లక్షల లావణ్యాలు
అక్షర లక్షల వాక్సంపదలు ।
లక్షల లక్షల లక్ష్మీపతులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 3 ॥

పారిజాతవన సౌగంధాలు
సూరాధినాధుల సత్సంగాలు ।
గంధర్వాదుల గానస్వరాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 4 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

పద్మరాగములు సువర్ణమణులు
పది ఆమడల పొడవున గలవు ।
మధుర మధురమగు చందనసుధలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 5 ॥

అరువది నాలుగు కళామతల్లులు
వరాలనొసగే పదారు శక్తులు ।
పరివారముతో పంచబ్రహ్మలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 6 ॥

అష్టసిద్ధులు నవనవనిధులు
అష్టదిక్కులు దిక్పాలకులు ।
సృష్టికర్తలు సురలోకాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 7 ॥

కోటిసూర్యుల ప్రచండ కాంతులు
కోటిచంద్రుల చల్లని వెలుగులు ।
కోటితారకల వెలుగు జిలుగులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 8 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

కంచు గోడల ప్రాకారాలు
రాగి గోడల చతురస్రాలు ।
ఏడామడల రత్నరాశులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 9 ॥

పంచామృతమయ సరోవరాలు
పంచలోహమయ ప్రాకారాలు ।
ప్రపంచమేలే ప్రజాధిపతులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 10 ॥

ఇంద్రనీలమణి ఆభరణాలు
వజ్రపుకోటలు వైఢూర్యాలు ।
పుష్యరాగమణి ప్రాకారాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 11 ॥

సప్తకోటిఘన మంత్రవిద్యలు
సర్వశుభప్రద ఇచ్ఛాశక్తులు ।
శ్రీ గాయత్రీ జ్ఞానశక్తులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 12 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

మిలమిలలాడే ముత్యపు రాశులు
తళతళలాడే చంద్రకాంతములు ।
విద్యుల్లతలు మరకతమణులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 13 ॥

కుబేర ఇంద్ర వరుణ దేవులు
శుభాల నొసగే అగ్నివాయువులు ।
భూమి గణపతి పరివారములు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 14 ॥

భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధులు
పంచభూతములు పంచశక్తులు ।
సప్తృషులు నవగ్రహాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 15 ॥

కస్తూరి మల్లిక కుందవనాలు
సూర్యకాంతి శిల మహాగ్రహాలు ।
ఆరు ఋతువులు చతుర్వేదాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 16 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

మంత్రిణి దండిని శక్తిసేనలు
కాళి కరాళీ సేనాపతులు ।
ముప్పదిరెండు మహాశక్తులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 17 ॥

సువర్ణ రజిత సుందరగిరులు
అనంగదేవి పరిచారికలు ।
గోమేధికమణి నిర్మితగుహలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 18 ॥

సప్తసముద్రములనంత నిధులు
యక్ష కిన్నెర కింపురుషాదులు ।
నానాజగములు నదీనదములు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 19 ॥

మానవ మాధవ దేవగణములు
కామధేనువు కల్పతరువులు ।
సృష్టి స్థితి లయ కారణమూర్తులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 20 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

కోటి ప్రకృతుల సౌందర్యాలు
సకల వేదములు ఉపనిషత్తులు ।
పదారురేకుల పద్మశక్తులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 21 ॥

దివ్యఫలములు దివ్యాస్త్రములు
దివ్యపురుషులు ధీరమాతలు ।
దివ్యజగములు దివ్యశక్తులు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 22 ॥

శ్రీ విఘ్నేశ్వర కుమారస్వాములు
జ్ఞానముక్తి ఏకాంత భవనములు ।
మణినిర్మితమగు మండపాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 23 ॥

పంచభూతములు యాజమాన్యాలు
ప్రవాళసాలం అనేక శక్తులు ।
సంతానవృక్ష సముదాయాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 24 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

చింతామణులు నవరత్నాలు
నూరామడల వజ్రపురాశులు ।
వసంతవనములు గరుడపచ్చలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 25 ॥

దుఃఖము తెలియని దేవీసేనలు
నటనాట్యాలు సంగీతాలు ।
ధనకనకాలు పురుషార్ధాలు
మణిద్వీపానికి మహానిధులు ॥ 26 ॥

పదునాలుగు లోకాలన్నిటి పైన
సర్వలోకమను లోకము కలదు ।
సర్వలోకమే ఈ మణిద్వీపము
సర్వేశ్వరికది శాశ్వత స్థానమ్ ॥ 27 ॥

చింతామణుల మందిరమందు
పంచబ్రహ్మల మంచముపైన ।
మహాదేవుడు భువనేశ్వరితో
నివసిస్తాడు మణిద్వీపములో ॥ 28 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

మణిగణఖచిత ఆభరణాలు
చింతామణి పరమేశ్వరిదాల్చి ।
సౌందర్యానికి సౌందర్యముగా
అగుపడుతుంది మణిద్వీపములో ॥ 29 ॥

పరదేవతను నిత్యముకొలచి
మనసర్పించి అర్చించినచో ।
అపారధనము సంపదలిచ్చి
మణిద్వీపేశ్వరి దీవిస్తుంది ॥ 30 ॥

నూతన గృహములు కట్టినవారు
మణిద్వీపవర్ణన తొమ్మిదిసార్లు ।
చదివిన చాలు అంతా శుభమే
అష్టసంపదల తులతూగేరు ॥ 31 ॥

శివకవితేశ్వరి శ్రీచక్రేశ్వరి
మణిద్వీప వర్ణన చదివిన చోట ।
తిష్టవేసుకుని కూర్చొనునంట
కోటిశుభాలను సమకూర్చుటకై ॥ 32 ॥

భువనేశ్వరి సంకల్పమే జనియించే మణిద్వీపము ।
దేవదేవుల నివాసము అదియే మనకు కైవల్యము ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *