மணித்³வீப வர்ணனம் | Manidweepa Varnanam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

மஹாஶக்தி மணித்³வீப நிவாஸினீ
முல்லோகாலகு மூலப்ரகாஶினீ ।
மணித்³வீபமுலோ மன்த்ரரூபிணீ
மன மனஸுலலோ கொலுவையுன்தி³ ॥ 1 ॥

ஸுக³ன்த⁴ புஷ்பாலென்னோ வேலு
அனந்த ஸுன்த³ர ஸுவர்ண பூலு ।
அசஞ்சலம்ப³கு³ மனோ ஸுகா²லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 2 ॥

லக்ஷல லக்ஷல லாவண்யாலு
அக்ஷர லக்ஷல வாக்ஸம்பத³லு ।
லக்ஷல லக்ஷல லக்ஷ்மீபதுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 3 ॥

பாரிஜாதவன ஸௌக³ன்தா⁴லு
ஸூராதி⁴னாது⁴ல ஸத்ஸங்கா³லு ।
க³ன்த⁴ர்வாது³ல கா³னஸ்வராலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 4 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

பத்³மராக³முலு ஸுவர்ணமணுலு
பதி³ ஆமட³ல பொட³வுன க³லவு ।
மது⁴ர மது⁴ரமகு³ சன்த³னஸுத⁴லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 5 ॥

அருவதி³ நாலுகு³ கல்தா³மதல்லுலு
வராலனொஸகே³ பதா³ரு ஶக்துலு ।
பரிவாரமுதோ பஞ்சப்³ரஹ்மலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 6 ॥

அஷ்டஸித்³து⁴லு நவனவனிது⁴லு
அஷ்டதி³க்குலு தி³க்பாலகுலு ।
ஸ்ருஷ்டிகர்தலு ஸுரலோகாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 7 ॥

கோடிஸூர்யுல ப்ரசண்ட³ கான்துலு
கோடிசன்த்³ருல சல்லனி வெலுகு³லு ।
கோடிதாரகல வெலுகு³ ஜிலுகு³லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 8 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

கஞ்சு கோ³ட³ல ப்ராகாராலு
ராகி³ கோ³ட³ல சதுரஸ்ராலு ।
ஏடா³மட³ல ரத்னராஶுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 9 ॥

பஞ்சாம்ருதமய ஸரோவராலு
பஞ்சலோஹமய ப்ராகாராலு ।
ப்ரபஞ்சமேலே ப்ரஜாதி⁴பதுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 1௦ ॥

இன்த்³ரனீலமணி ஆப⁴ரணாலு
வஜ்ரபுகோடலு வைடூ⁴ர்யாலு ।
புஷ்யராக³மணி ப்ராகாராலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 11 ॥

ஸப்தகோடிக⁴ன மன்த்ரவித்³யலு
ஸர்வஶுப⁴ப்ரத³ இச்சா²ஶக்துலு ।
ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஜ்ஞானஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 12 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மிலமிலலாடே³ முத்யபு ராஶுலு
தல்த³தல்த³லாடே³ சன்த்³ரகான்தமுலு ।
வித்³யுல்லதலு மரகதமணுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 13 ॥

குபே³ர இன்த்³ர வருண தே³வுலு
ஶுபா⁴ல நொஸகே³ அக்³னிவாயுவுலு ।
பூ⁴மி க³ணபதி பரிவாரமுலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 14 ॥

ப⁴க்தி ஜ்ஞான வைராக்³ய ஸித்³து⁴லு
பஞ்சபூ⁴தமுலு பஞ்சஶக்துலு ।
ஸப்த்ருஷுலு நவக்³ரஹாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 15 ॥

கஸ்தூரி மல்லிக குன்த³வனாலு
ஸூர்யகான்தி ஶில மஹாக்³ரஹாலு ।
ஆரு ருதுவுலு சதுர்வேதா³லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 16 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மன்த்ரிணி த³ண்டி³னி ஶக்திஸேனலு
கால்தி³ கரால்தீ³ ஸேனாபதுலு ।
முப்பதி³ரெண்டு³ மஹாஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 17 ॥

ஸுவர்ண ரஜித ஸுன்த³ரகி³ருலு
அனங்க³தே³வி பரிசாரிகலு ।
கோ³மேதி⁴கமணி நிர்மிதகு³ஹலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 18 ॥

ஸப்தஸமுத்³ரமுலனந்த நிது⁴லு
யக்ஷ கின்னெர கிம்புருஷாது³லு ।
நானாஜக³முலு நதீ³னத³முலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 19 ॥

மானவ மாத⁴வ தே³வக³ணமுலு
காமதே⁴னுவு கல்பதருவுலு ।
ஸ்ருஷ்டி ஸ்தி²தி லய காரணமூர்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 2௦ ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

கோடி ப்ரக்ருதுல ஸௌன்த³ர்யாலு
ஸகல வேத³முலு உபனிஷத்துலு ।
பதா³ருரேகுல பத்³மஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 21 ॥

தி³வ்யப²லமுலு தி³வ்யாஸ்த்ரமுலு
தி³வ்யபுருஷுலு தீ⁴ரமாதலு ।
தி³வ்யஜக³முலு தி³வ்யஶக்துலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 22 ॥

ஶ்ரீ விக்⁴னேஶ்வர குமாரஸ்வாமுலு
ஜ்ஞானமுக்தி ஏகான்த ப⁴வனமுலு ।
மணினிர்மிதமகு³ மண்ட³பாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 23 ॥

பஞ்சபூ⁴தமுலு யாஜமான்யாலு
ப்ரவால்த³ஸாலம் அனேக ஶக்துலு ।
ஸன்தானவ்ருக்ஷ ஸமுதா³யாலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 24 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

சின்தாமணுலு நவரத்னாலு
நூராமட³ல வஜ்ரபுராஶுலு ।
வஸன்தவனமுலு க³ருட³பச்சலு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 25 ॥

து³:க²மு தெலியனி தே³வீஸேனலு
நடனாட்யாலு ஸங்கீ³தாலு ।
த⁴னகனகாலு புருஷார்தா⁴லு
மணித்³வீபானிகி மஹானிது⁴லு ॥ 26 ॥

பது³னாலுகு³ லோகாலன்னிடி பைன
ஸர்வலோகமனு லோகமு கலது³ ।
ஸர்வலோகமே ஈ மணித்³வீபமு
ஸர்வேஶ்வரிகதி³ ஶாஶ்வத ஸ்தா²னம் ॥ 27 ॥

சின்தாமணுல மன்தி³ரமன்து³
பஞ்சப்³ரஹ்மல மஞ்சமுபைன ।
மஹாதே³வுடு³ பு⁴வனேஶ்வரிதோ
நிவஸிஸ்தாடு³ மணித்³வீபமுலோ ॥ 28 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

மணிக³ணக²சித ஆப⁴ரணாலு
சின்தாமணி பரமேஶ்வரிதா³ல்சி ।
ஸௌன்த³ர்யானிகி ஸௌன்த³ர்யமுகா³
அகு³படு³துன்தி³ மணித்³வீபமுலோ ॥ 29 ॥

பரதே³வதனு நித்யமுகொலசி
மனஸர்பிஞ்சி அர்சிஞ்சினசோ ।
அபாரத⁴னமு ஸம்பத³லிச்சி
மணித்³வீபேஶ்வரி தீ³விஸ்துன்தி³ ॥ 3௦ ॥

நூதன க்³ருஹமுலு கட்டினவாரு
மணித்³வீபவர்ணன தொம்மிதி³ஸார்லு ।
சதி³வின சாலு அன்தா ஶுப⁴மே
அஷ்டஸம்பத³ல துலதூகே³ரு ॥ 31 ॥

ஶிவகவிதேஶ்வரி ஶ்ரீசக்ரேஶ்வரி
மணித்³வீப வர்ணன சதி³வின சோட ।
திஷ்டவேஸுகுனி கூர்சொனுனண்ட
கோடிஶுபா⁴லனு ஸமகூர்சுடகை ॥ 32 ॥

பு⁴வனேஶ்வரி ஸங்கல்பமே ஜனியிஞ்சே மணித்³வீபமு ।
தே³வதே³வுல நிவாஸமு அதி³யே மனகு கைவல்யமு ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *