ગુરુ પાદુકા સ્તોત્રમ્ | Guru Paduka Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

અનંતસંસાર સમુદ્રતાર નૌકાયિતાભ્યાં ગુરુભક્તિદાભ્યામ્ ।
વૈરાગ્યસામ્રાજ્યદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 1 ॥

કવિત્વવારાશિનિશાકરાભ્યાં દૌર્ભાગ્યદાવાં બુદમાલિકાભ્યામ્ ।
દૂરિકૃતાનમ્ર વિપત્તતિભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 2 ॥

નતા યયોઃ શ્રીપતિતાં સમીયુઃ કદાચિદપ્યાશુ દરિદ્રવર્યાઃ ।
મૂકાશ્ર્ચ વાચસ્પતિતાં હિ તાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 3 ॥

નાલીકનીકાશ પદાહૃતાભ્યાં નાનાવિમોહાદિ નિવારિકાભ્યામ્ ।
નમજ્જનાભીષ્ટતતિપ્રદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 4 ॥

નૃપાલિ મૌલિવ્રજરત્નકાંતિ સરિદ્વિરાજત્ ઝષકન્યકાભ્યામ્ ।
નૃપત્વદાભ્યાં નતલોકપંકતે: નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 5 ॥

પાપાંધકારાર્ક પરંપરાભ્યાં તાપત્રયાહીંદ્ર ખગેશ્ર્વરાભ્યામ્ ।
જાડ્યાબ્ધિ સંશોષણ વાડવાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 6 ॥

શમાદિષટ્ક પ્રદવૈભવાભ્યાં સમાધિદાન વ્રતદીક્ષિતાભ્યામ્ ।
રમાધવાંધ્રિસ્થિરભક્તિદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 7 ॥

સ્વાર્ચાપરાણાં અખિલેષ્ટદાભ્યાં સ્વાહાસહાયાક્ષધુરંધરાભ્યામ્ ।
સ્વાંતાચ્છભાવપ્રદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 8 ॥

કામાદિસર્પ વ્રજગારુડાભ્યાં વિવેકવૈરાગ્ય નિધિપ્રદાભ્યામ્ ।
બોધપ્રદાભ્યાં દૃતમોક્ષદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ॥ 9 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *