કાલભૈરવાષ્ટકમ્ | Kalabhairava Ashtakam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

દેવરાજ સેવ્યમાન પાવનાંઘ્રિ પંકજં
વ્યાળયજ્ઞ સૂત્રમિંદુ શેખરં કૃપાકરમ્ ।
નારદાદિ યોગિબૃંદ વંદિતં દિગંબરં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 1 ॥

ભાનુકોટિ ભાસ્વરં ભવબ્ધિતારકં પરં
નીલકંઠ મીપ્સિતાર્ધ દાયકં ત્રિલોચનમ્ ।
કાલકાલ મંબુજાક્ષ મસ્તશૂન્ય મક્ષરં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 2 ॥

શૂલટંક પાશદંડ પાણિમાદિ કારણં
શ્યામકાય માદિદેવ મક્ષરં નિરામયમ્ ।
ભીમવિક્રમં પ્રભું વિચિત્ર તાંડવ પ્રિયં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 3 ॥

ભુક્તિ મુક્તિ દાયકં પ્રશસ્તચારુ વિગ્રહં
ભક્તવત્સલં સ્થિતં સમસ્તલોક વિગ્રહમ્ ।
નિક્વણન્-મનોજ્ઞ હેમ કિંકિણી લસત્કટિં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 4 ॥

ધર્મસેતુ પાલકં ત્વધર્મમાર્ગ નાશકં
કર્મપાશ મોચકં સુશર્મ દાયકં વિભુમ્ ।
સ્વર્ણવર્ણ કેશપાશ શોભિતાંગ નિર્મલં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 5 ॥

રત્ન પાદુકા પ્રભાભિરામ પાદયુગ્મકં
નિત્ય મદ્વિતીય મિષ્ટ દૈવતં નિરંજનમ્ ।
મૃત્યુદર્પ નાશનં કરાળદંષ્ટ્ર ભૂષણં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 6 ॥

અટ્ટહાસ ભિન્ન પદ્મજાંડકોશ સંતતિં
દૃષ્ટિપાત નષ્ટપાપ જાલમુગ્ર શાસનમ્ ।
અષ્ટસિદ્ધિ દાયકં કપાલમાલિકા ધરં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 7 ॥

ભૂતસંઘ નાયકં વિશાલકીર્તિ દાયકં
કાશિવાસિ લોક પુણ્યપાપ શોધકં વિભુમ્ ।
નીતિમાર્ગ કોવિદં પુરાતનં જગત્પતિં
કાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 8 ॥

કાલભૈરવાષ્ટકં પઠંતિ યે મનોહરં
જ્ઞાનમુક્તિ સાધકં વિચિત્ર પુણ્ય વર્ધનમ્ ।
શોકમોહ લોભદૈન્ય કોપતાપ નાશનં
તે પ્રયાંતિ કાલભૈરવાંઘ્રિ સન્નિધિં ધ્રુવમ્ ॥

ઇતિ શ્રીમચ્ચંકરાચાર્ય વિરચિતં કાલભૈરવાષ્ટકં સંપૂર્ણમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *