ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಂ | Durga Ashtakam In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಮಹಾಮಾಯೇ ಖಡ್ಗಬಾಣಧನುರ್ಧರೇ |
ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿ ಚಂಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||

ವಸುದೇವಸುತೇ ಕಾಲಿ ವಾಸುದೇವಸಹೋದರೀ |
ವಸುಂಧರಾಶ್ರಿಯೇ ನಂದೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||

ಯೋಗನಿದ್ರೇ ಮಹಾನಿದ್ರೇ ಯೋಗಮಾಯೇ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣೇ ಶಾರ್ಙ್ಗಜ್ಯಾಯತಬಾಹವೇ |
ಪೀತಾಂಬರಧರೇ ಧನ್ಯೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾಣಶ್ಚತುಸ್ಸಾಮಂತಲೋಕಿನೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಕುಲಸಂಭೂತೇ ವಿಷ್ಣುನಾಥಸಹೋದರೀ |
ವೃಷ್ಣಿರೂಪಧರೇ ಧನ್ಯೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ಸರ್ವಜ್ಞೇ ಸರ್ವಗೇ ಶರ್ವೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಸರ್ವಾಮೃತಜಟಾಭಾರೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ಅಷ್ಟಬಾಹು ಮಹಾಸತ್ತ್ವೇ ಅಷ್ಟಮೀ ನವಮೀ ಪ್ರಿಯೇ |
ಅಟ್ಟಹಾಸಪ್ರಿಯೇ ಭದ್ರೇ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ ||

ದುರ್ಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭಕ್ತಿತೋ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ದುರ್ಗಾಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *