శ్రీ దుర్గాష్టకం | Durga Ashtakam In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Odia, Sanskrit, Tamil.

కాత్యాయని మహామాయే ఖడ్గబాణధనుర్ధరే |
ఖడ్గధారిణి చండి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౧ ||

వసుదేవసుతే కాలి వాసుదేవసహోదరీ |
వసుంధరాశ్రియే నందే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౨ ||

యోగనిద్రే మహానిద్రే యోగమాయే మహేశ్వరీ |
యోగసిద్ధికరీ శుద్ధే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౩ ||

శంఖచక్రగదాపాణే శార్ఙ్గజ్యాయతబాహవే |
పీతాంబరధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౪ ||

ఋగ్యజుస్సామాథర్వాణశ్చతుస్సామంతలోకినీ |
బ్రహ్మస్వరూపిణి బ్రాహ్మి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౫ ||

వృష్ణీనాం కులసంభూతే విష్ణునాథసహోదరీ |
వృష్ణిరూపధరే ధన్యే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౬ ||

సర్వజ్ఞే సర్వగే శర్వే సర్వేశే సర్వసాక్షిణీ |
సర్వామృతజటాభారే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౭ ||

అష్టబాహు మహాసత్త్వే అష్టమీ నవమీ ప్రియే |
అట్టహాసప్రియే భద్రే దుర్గాదేవి నమోస్తుతే || ౮ ||

దుర్గాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తితో యః పఠేన్నరః |
సర్వకామమవాప్నోతి దుర్గాలోకం స గచ్ఛతి ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *