ದುರ್ವಾ ಸೂಕ್ತಂ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷದ್) | Durva Suktam Mahanarayana Upanishad In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಪರ॑ಮಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಶ॒ತಮೂ॑ಲಾ ಶ॒ತಾಂಕು॑ರಾ । ಸರ್ವಗ್ಂ॑ ಹರತು॑ ಮೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ದೂ॒ರ್ವಾ ದುಃ॑ಸ್ವಪ್ನ॒ ನಾಶ॑ನೀ । ಕಾಂಡಾ᳚ತ್ ಕಾಂಡಾತ್ ಪ್ರ॒ರೋಹಂ॑ತೀ॒ ಪರು॑ಷಃ ಪರುಷಃ॒ ಪರಿ॑ ।

ಏ॒ವಾ ನೋ॑ ದೂರ್ವೇ॒ ಪ್ರತ॑ನು ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ಶ॒ತೇನ॑ ಚ । ಯಾ ಶ॒ತೇನ॑ ಪ್ರತ॒ನೋಷಿ॑ ಸ॒ಹಸ್ರೇ॑ಣ ವಿ॒ರೋಹ॑ಸಿ । ತಸ್ಯಾ᳚ಸ್ತೇ ದೇವೀಷ್ಟಕೇ ವಿ॒ಧೇಮ॑ ಹ॒ವಿಷಾ॑ ವ॒ಯಮ್ । ಅಶ್ವ॑ಕ್ರಾಂ॒ತೇ ರ॑ಥಕ್ರಾಂ॒ತೇ॒ ವಿ॒ಷ್ಣುಕ್ರಾಂ᳚ತೇ ವ॒ಸುಂಧ॑ರಾ । ಶಿರಸಾ॑ ಧಾರ॑ಯಿಷ್ಯಾ॒ಮಿ॒ ರ॒ಕ್ಷ॒ಸ್ವ ಮಾಂ᳚ ಪದೇ॒ ಪದೇ ॥ 1.37 (ತೈ. ಅರ. 6.1.8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *