ਦੁਰ੍ਵਾ ਸੂਕ੍ਤਮ੍ (ਮਹਾਨਾਰਾਯਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ੍) | Durva Suktam Mahanarayana Upanishad In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ॒ਹ॒ਸ੍ਰ॒ਪਰ॑ਮਾ ਦੇ॒ਵੀ॒ ਸ਼॒ਤਮੂ॑ਲਾ ਸ਼॒ਤਾਂਕੁ॑ਰਾ । ਸਰ੍ਵਗ੍​ਮ੍॑ ਹਰਤੁ॑ ਮੇ ਪਾ॒ਪਂ॒ ਦੂ॒ਰ੍ਵਾ ਦੁਃ॑ਸ੍ਵਪ੍ਨ॒ ਨਾਸ਼॑ਨੀ । ਕਾਂਡਾ᳚ਤ੍ ਕਾਂਡਾਤ੍ ਪ੍ਰ॒ਰੋਹਂ॑ਤੀ॒ ਪਰੁ॑ਸ਼ਃ ਪਰੁਸ਼ਃ॒ ਪਰਿ॑ ।

ਏ॒ਵਾ ਨੋ॑ ਦੂਰ੍ਵੇ॒ ਪ੍ਰਤ॑ਨੁ ਸ॒ਹਸ੍ਰੇ॑ਣ ਸ਼॒ਤੇਨ॑ ਚ । ਯਾ ਸ਼॒ਤੇਨ॑ ਪ੍ਰਤ॒ਨੋਸ਼ਿ॑ ਸ॒ਹਸ੍ਰੇ॑ਣ ਵਿ॒ਰੋਹ॑ਸਿ । ਤਸ੍ਯਾ᳚ਸ੍ਤੇ ਦੇਵੀਸ਼੍ਟਕੇ ਵਿ॒ਧੇਮ॑ ਹ॒ਵਿਸ਼ਾ॑ ਵ॒ਯਮ੍ । ਅਸ਼੍ਵ॑ਕ੍ਰਾਂ॒ਤੇ ਰ॑ਥਕ੍ਰਾਂ॒ਤੇ॒ ਵਿ॒ਸ਼੍ਣੁਕ੍ਰਾਂ᳚ਤੇ ਵ॒ਸੁਂਧ॑ਰਾ । ਸ਼ਿਰਸਾ॑ ਧਾਰ॑ਯਿਸ਼੍ਯਾ॒ਮਿ॒ ਰ॒ਕ੍ਸ਼॒ਸ੍ਵ ਮਾਂ᳚ ਪਦੇ॒ ਪਦੇ ॥ 1.37 (ਤੈ. ਅਰ. 6.1.8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *