ദുര്വാ സൂക്തമ് (മഹാനാരായണ ഉപനിഷദ്) | Durva Suktam Mahanarayana Upanishad In Maalayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

സ॒ഹ॒സ്ര॒പര॑മാ ദേ॒വീ॒ ശ॒തമൂ॑ലാ ശ॒താംകു॑രാ । സര്വഗ്​മ്॑ ഹരതു॑ മേ പാ॒പം॒ ദൂ॒ര്വാ ദുഃ॑സ്വപ്ന॒ നാശ॑നീ । കാംഡാ᳚ത് കാംഡാത് പ്ര॒രോഹം॑തീ॒ പരു॑ഷഃ പരുഷഃ॒ പരി॑ ।

ഏ॒വാ നോ॑ ദൂര്വേ॒ പ്രത॑നു സ॒ഹസ്രേ॑ണ ശ॒തേന॑ ച । യാ ശ॒തേന॑ പ്രത॒നോഷി॑ സ॒ഹസ്രേ॑ണ വി॒രോഹ॑സി । തസ്യാ᳚സ്തേ ദേവീഷ്ടകേ വി॒ധേമ॑ ഹ॒വിഷാ॑ വ॒യമ് । അശ്വ॑ക്രാം॒തേ ര॑ഥക്രാം॒തേ॒ വി॒ഷ്ണുക്രാം᳚തേ വ॒സുംധ॑രാ । ശിരസാ॑ ധാര॑യിഷ്യാ॒മി॒ ര॒ക്ഷ॒സ്വ മാം᳚ പദേ॒ പദേ ॥ 1.37 (തൈ. അര. 6.1.8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *