து³ர்வா ஸூக்தம் (மஹானாராயண உபனிஷத்³) | Durva Suktam Mahanarayana Upanishad In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒பர॑மா தே॒³வீ॒ ஶ॒தமூ॑லா ஶ॒தாங்கு॑ரா । ஸர்வக்³ம்॑ ஹரது॑ மே பா॒பம்॒ தூ॒³ர்வா து॑³:ஸ்வப்ன॒ நாஶ॑னீ । காண்டா᳚³த் காண்டா³த் ப்ர॒ரோஹ॑ன்தீ॒ பரு॑ஷ: பருஷ:॒ பரி॑ ।

ஏ॒வா நோ॑ தூ³ர்வே॒ ப்ரத॑னு ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண ஶ॒தேன॑ ச । யா ஶ॒தேன॑ ப்ரத॒னோஷி॑ ஸ॒ஹஸ்ரே॑ண வி॒ரோஹ॑ஸி । தஸ்யா᳚ஸ்தே தே³வீஷ்டகே வி॒தே⁴ம॑ ஹ॒விஷா॑ வ॒யம் । அஶ்வ॑க்ரா॒ன்தே ர॑த²க்ரா॒ன்தே॒ வி॒ஷ்ணுக்ரா᳚ன்தே வ॒ஸுன்த॑⁴ரா । ஶிரஸா॑ தா⁴ர॑யிஷ்யா॒மி॒ ர॒க்ஷ॒ஸ்வ மாம்᳚ பதே॒³ பதே³ ॥ 1.37 (தை. அர. 6.1.8)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *