காலபை⁴ரவாஷ்டகம் | Kalabhairava Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

தே³வராஜ ஸேவ்யமான பாவனாங்க்⁴ரி பங்கஜம்
வ்யால்த³யஜ்ஞ ஸூத்ரமின்து³ ஶேக²ரம் க்ருபாகரம் ।
நாரதா³தி³ யோகி³ப்³ருன்த³ வன்தி³தம் தி³க³ம்ப³ரம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 1 ॥

பா⁴னுகோடி பா⁴ஸ்வரம் ப⁴வப்³தி⁴தாரகம் பரம்
நீலகண்ட² மீப்ஸிதார்த⁴ தா³யகம் த்ரிலோசனம் ।
காலகால மம்பு³ஜாக்ஷ மஸ்தஶூன்ய மக்ஷரம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 2 ॥

ஶூலடங்க பாஶத³ண்ட³ பாணிமாதி³ காரணம்
ஶ்யாமகாய மாதி³தே³வ மக்ஷரம் நிராமயம் ।
பீ⁴மவிக்ரமம் ப்ரபு⁴ம் விசித்ர தாண்ட³வ ப்ரியம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 3 ॥

பு⁴க்தி முக்தி தா³யகம் ப்ரஶஸ்தசாரு விக்³ரஹம்
ப⁴க்தவத்ஸலம் ஸ்தி²தம் ஸமஸ்தலோக விக்³ரஹம் ।
நிக்வணன்-மனோஜ்ஞ ஹேம கிங்கிணீ லஸத்கடிம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 4 ॥

த⁴ர்மஸேது பாலகம் த்வத⁴ர்மமார்க³ நாஶகம்
கர்மபாஶ மோசகம் ஸுஶர்ம தா³யகம் விபு⁴ம் ।
ஸ்வர்ணவர்ண கேஶபாஶ ஶொபி⁴தாங்க³ நிர்மலம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 5 ॥

ரத்ன பாது³கா ப்ரபா⁴பி⁴ராம பாத³யுக்³மகம்
நித்ய மத்³விதீய மிஷ்ட தை³வதம் நிரஞ்ஜனம் ।
ம்ருத்யுத³ர்ப நாஶனம் கரால்த³த³ம்ஷ்ட்ர பூ⁴ஷணம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 6 ॥

அட்டஹாஸ பி⁴ன்ன பத்³மஜாண்ட³கோஶ ஸன்ததிம்
த்³ருஷ்டிபாத நஷ்டபாப ஜாலமுக்³ர ஶாஸனம் ।
அஷ்டஸித்³தி⁴ தா³யகம் கபாலமாலிகா த⁴ரம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 7 ॥

பூ⁴தஸங்க⁴ நாயகம் விஶாலகீர்தி தா³யகம்
காஶிவாஸி லோக புண்யபாப ஶோத⁴கம் விபு⁴ம் ।
நீதிமார்க³ கோவித³ம் புராதனம் ஜக³த்பதிம்
காஶிகாபுராதி⁴னாத² காலபை⁴ரவம் பஜ⁴ே ॥ 8 ॥

காலபை⁴ரவாஷ்டகம் பட²ன்தி யே மனோஹரம்
ஜ்ஞானமுக்தி ஸாத⁴கம் விசித்ர புண்ய வர்த⁴னம் ।
ஶோகமோஹ லோப⁴தை³ன்ய கோபதாப நாஶனம்
தே ப்ரயான்தி காலபை⁴ரவாங்க்⁴ரி ஸன்னிதி⁴ம் த்⁴ருவம் ॥

இதி ஶ்ரீமச்சங்கராசார்ய விரசிதம் காலபை⁴ரவாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *