சந்த்3ர ஶேக2ராஷ்டகம் | Chandrasekhara Ashtakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர பாஹிமாம் ।
சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர ரக்ஷமாம் ॥

ரத்நஸாநு ஶராஸநம் ரஜதாத்3ரி ஶ்ருங்க3 நிகேதநம்
ஶிஂஜிநீக்ருத பந்நகே3ஶ்வர மச்யுதாநல ஸாயகம் ।
க்ஷிப்ரத3க்33 புரத்ரயம் த்ரித3ஶாலயை ரபி4வந்தி3தம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 1 ॥

மத்தவாரண முக்2யசர்ம க்ருதோத்தரீய மநோஹரம்
பஂகஜாஸந பத்3மலோசந பூஜிதாங்க்4ரி ஸரோருஹம் ।
தே3வ ஸிந்து4 தரங்க3 ஶ்ரீகர ஸிக்த ஶுப்4ர ஜடாத4ரம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 2 ॥

குண்ட3லீக்ருத குண்ட3லீஶ்வர குண்ட3லம் வ்ருஷவாஹநம்
நாரதா3தி3 முநீஶ்வர ஸ்துதவைப4வம் பு4வநேஶ்வரம் ।
அந்த4காந்தக மாஶ்ரிதாமர பாத3பம் ஶமநாந்தகம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 3 ॥

பஂசபாத3ப புஷ்பக3ந்த4 பதா3ம்பு3ஜ த்3வயஶோபி4தம்
பா2லலோசந ஜாதபாவக த3க்34 மந்மத4 விக்3ரஹம் ।
4ஸ்மதி3க்33 கல்தே33ரம் ப4வநாஶநம் ப4வ மவ்யயம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 4 ॥

யக்ஷ ராஜஸக2ம் ப4கா3க்ஷ ஹரம் பு4ஜங்க3 விபூ4ஷணம்
ஶைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்ருத சாருவாம கல்தே33ரம் ।
க்ஷேல்த3 நீலக3ல்த3ம் பரஶ்வத4 தா4ரிணம் ம்ருக3தா4ரிணம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 5 ॥

பே4ஷஜம் ப4வரோகி3ணா மகி2லாபதா3 மபஹாரிணம்
3க்ஷயஜ்ஞ விநாஶநம் த்ரிகு3ணாத்மகம் த்ரிவிலோசநம் ।
பு4க்தி முக்தி ப2லப்ரத3ம் ஸகலாக4 ஸங்க4 நிப3ர்ஹணம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 6 ॥

விஶ்வஸ்ருஷ்டி விதா4யகம் புநரேவபாலந தத்பரம்
ஸம்ஹரம் தமபி ப்ரபஂச மஶேஷலோக நிவாஸிநம் ।
க்ரீட3யந்த மஹர்நிஶம் க3ணநாத2 யூத2 ஸமந்விதம்
சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 7 ॥

4க்தவத்ஸல மர்சிதம் நிதி4மக்ஷயம் ஹரித3ம்ப3ரம்
ஸர்வபூ4த பதிம் பராத்பர மப்ரமேய மநுத்தமம் ।
ஸோமவாரிந போ4ஹுதாஶந ஸோம பாத்3யகி2லாக்ருதிம்
சந்த்3ரஶேக2ர ஏவ தஸ்ய த3தா3தி முக்தி மயத்நத: ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *