ஸுமதீ ஶதகம் | Sumati Satakam In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீ ராமுனி த³யசேதனு
நாரூடி⁴க³ ஸகல ஜனுலு நௌரா யனகா³
தா⁴ரால்த³மைன நீதுலு
நோரூரக³ ஜவுலு புட்ட நுடி³வெத³ ஸுமதீ ॥ 1 ॥

அக்கரகு ரானி சுட்டமு,
ம்ரொக்கின வரமீனி வேல்பு, மொஹரமுன தா³
நெக்கின பா³ரனி கு³ர்ரமு
க்³ரக்குன விட³வங்க³வலயு க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 2 ॥

அடி³கி³ன ஜீதம்பி³ய்யனி
மிடி³மேலபு தொ³ரனு கொ³ல்சி மிடு³குட கண்டென்
வடி³க³ல யெத்³து³ல க³ட்டுக
மடி³ து³ன்னுகு ப்³ரதுக வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 3 ॥

அடி³யாஸ கொலுவு கொ³லுவகு,
கு³டி³ மணியமு ஸேயபோ³கு, குஜனுல தோட³ன்
விடு³வக கூரிமி ஸேயகு,
மட³வினி தோ³ட³ரகொண்டி நருக³கு ஸுமதீ ॥ 4 ॥

அத⁴ரமு க³த³லியு, க³த³லக
மது⁴ரமுலகு³ பா⁴ஷ லுடு³கி³ மௌன வ்ரதுடௌ³
அதி⁴கார ரோக³ பூரித
ப³தி⁴ரான்த⁴க ஶவமு ஜூட³ பா³பமு ஸுமதீ ॥ 5 ॥

அப்பு கொனி சேயு விப⁴வமு,
முப்புன ப்³ருஆயம்புடாலு, மூர்கு²னி தபமுன்,
த³ப்பரயனி ந்ருபு ராஜ்யமு
தெ³ப்பரமை மீத³ கீ³டு³ தெ³ச்சுர ஸுமதீ ॥ 6 ॥

அப்பிச்சுவாடு³, வைத்³யுடு³
நெப்புடு³ நெட³தெக³க பாரு நேருனு, த்³விஜுடு³ன்
ஜொப்படி³ன யூர நுண்டு³மு
சொப்பட³குன்னட்டி யூரு சொரகுமு ஸுமதீ ॥ 7 ॥

அல்லுனி மஞ்சிதனம்பு³,
கொ³ல்லனி ஸாஹித்ய வித்³ய, கோமலி நிஜமுன்,
பொ³ல்லுன த³ஞ்சின பி³ய்யமு,
தெ³ல்லனி காகுலுனு லேவு தெலியுமு ஸுமதீ ॥ 8 ॥

ஆகொன்ன கூடெ³ யம்ருதமு,
தாகொஞ்சக நிச்சுவாங்டெ³ தா³த த⁴ரித்ரின்,
ஸோகோர்சுவாடெ³ மனுஜுடு³,
தேகுவ க³லவாடெ³ வம்ஶ திலகுடு³ ஸுமதீ ॥ 9 ॥

ஆகலி யுடு³க³னி கடு³புனு,
வேகடியகு³ லஞ்ஜ படு³பு விடு³வனி ப்³ரதுகுன்,
ப்³ராகொன்ன நூதி யுத³கமு,
மேகல பாடி³யுனு ரோத மேதி³னி ஸுமதீ ॥ 1௦ ॥

இச்சுனதே³ வித்³ய, ரணமுன
ஜொச்சுனதே³ மக³தனம்பு³, ஸுகவீஶ்வருலுன்
மெச்சுனதே³ நேர்சு, வது³கு
வச்சுனதே³ கீடு³ ஸும்மு வஸுத⁴னு ஸுமதீ ॥ 11 ॥

இம்முக³ ஜது³வனி நோருனு,
நம்மா யனி பி³லிசி யன்ன மடு³க³னி நோருன்,
த³ம்முல பி³லுவனி நோருனு
கு³ம்மரி மனு த்³ரவ்வினட்டி கு³ண்டர ஸுமதீ ॥ 12 ॥

உடு³முண்ட³தெ³ நூரேண்ட்³லுனு,
ப³டி³யுண்ட³தெ³ பேர்மி பா³மு பதி³னூரேண்ட்³லுன்,
மடு³வுன கொ³க்கெர யுண்ட³தெ³,
கடு³ நில பு³ருஷார்த² பருடு³ கா³வலெ ஸுமதீ ॥ 13 ॥

உத்தமகு³ணமுலு நீசுன
கெத்தெறகு³ன க³லுக³ நேர்சு; நெய்யெட³லம் தா³
நெத்திச்சி கரகி³ போஸின
நித்தடி³ ப³ங்கா³ரமகு³னெ யிலலோ ஸுமதீ? ॥ 14 ॥

உத³கமு த்³ராவெடு³ ஹயமுனு,
மத³முன நுப்பொங்கு³சுண்டு³ மத்தேப⁴ம்பு³ன்,
மொத³வு கட³ நுன்ன வ்ருஷப⁴மு,
ஜது³வனி யானீசு க³ட³கு ஜனகுர ஸுமதீ ॥ 15 ॥

உபகாரிகி நுபகாரமு
விபரீதமு கா³து³ ஸேய விவரிம்பங்கா³;
நபகாரிகி நுபகாரமு
நெபமென்னக ஸேயுவாடு³ நேர்பரி ஸுமதீ ॥ 16 ॥

உபமிம்ப மொத³லு திய்யன
கபடம் பெ³ட³னெட³னு ஜெறகு கை வடி³னே போ
நெபமுலு வெத³குனு க³ட³பட
க³படபு து³ர்ஜாதி பொன்து³ க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 17 ॥

எப்படி கெய்யதி³ ப்ரஸ்துத
மப்படிகா மாடலாடி³, யன்யுல மனமுல்
நொப்பிஞ்சக, தா நொவ்வக,
தப்பிஞ்சுக திருகு³வாடு³ த⁴ன்யுடு³ ஸுமதீ ॥ 18 ॥

எப்புடு³ த³ப்புலு வெத³கெடு³
நப்புருஷுனி கொ³ல்வகூ³ட³ த³தி³ யெட்லன்னந்
ஸர்பம்பு³ பட³க³ நீட³னு
க³ப்ப வஸிஞ்சின வித⁴ம்பு³ க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 19 ॥

எப்புடு³ ஸம்பத³ கலிகி³ன
நப்புடு³ ப³ன்து⁴வுலு வத்து ரதி³ யெட்லன்னந்
தெப்பலுக³ ஜெறுவு நிண்டி³ன
க³ப்பலு பதி³வேலு சேரு க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 2௦ ॥

ஏறகுமீ கஸுகா³யலு,
தூ³றகுமீ ப³ன்து⁴ஜனுல தோ³ஷமு ஸும்மீ,
பாறகுமீ ரணமன்து³ன,
மீறகுமீ கு³ருவு நாஜ்ஞ மேதி³னி ஸுமதீ ॥ 21 ॥

ஒக யூரிகி நொக கரணமு,
நொக தீர்பரியைன கா³க, நொகி³ தற³ுசைனந்,
க³கவிகலு கா³க யுண்டு³னெ
ஸகலம்பு³னு கொ³ட்டுவட³க ஸஹஜமு ஸுமதீ ॥ 22 ॥

ஒரு நாத்ம த³லசு ஸதி விடு³,
மறுமாடலு பலுகு ஸதுல மன்னிம்பகுமீ,
வெற பெறுக³னி ப⁴டுனேலகு,
தறசுக³ ஸதி க³வய போ³கு, தக³து³ர ஸுமதீ ॥ 23 ॥

ஒல்லனி ஸதி நொல்லனி பதி,
நொல்லனி செலிகானி விடு³வ நொல்லனி வாடே³
கொ³ல்லண்டு³, காக த⁴ரலோ
கொ³ல்லண்டு³னு கொ³ல்லடௌ³னெ கு³ணமுன ஸுமதீ ॥ 24 ॥

ஓட³ல ப³ண்ட்³லுனு வச்சுனு,
ஓட³லு நாப³ண்ட்³லமீத³ நொப்புக³ வச்சுன்,
ஓட³லு ப³ண்ட்³லுனு வலனே
வாட³ம்ப³டு³ க³லிமி லேமி வஸுத⁴னு ஸுமதீ ॥ 25 ॥

கடு³ ப³லவன்துடை³னநு
பு³ட³மினி ப்³ராயம்புடாலி பு³ட்டின யிண்டன்
த³ட³வுண்ட³ நிச்செனேனியு
ப³டு³புக³ நங்க³டி³கி தா³னெ ப³ம்புட ஸுமதீ ॥ 26 ॥

கனகபு ஸிம்ஹாஸனமுன
ஶுனகமு கூ³ர்சுண்ட³பெ³ட்டி ஶுப⁴ லக்³னமுனம்
தொ³னரக³ ப³ட்டமு க³ட்டின
வெனுகடி கு³ணமேல மானு வினரா ஸுமதீ ॥ 27 ॥

கப்பகு நொரகா³லைனநு,
ஸர்பமுனகு ரோக³மைன, ஸதி துலுவைனந்,
முப்புன த³ரித்³ருடை³னநு,
தப்பது³ மறி து³:க² மகு³ட தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 28 ॥

கமலமுலு நீட பா³ஸின
கமலாப்துனி ரஶ்மி ஸோகி கமலின ப⁴ங்கி³ன்
தம தம நெலவுலு த³ப்பின
தம மித்ருலு ஶத்ருலௌட தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 29 ॥

கரணமு க³ரணமு நம்மின
மரணான்தக மௌனு கா³னி மனலேடு³ ஸுமீ,
கரணமு த³ன ஸரி கரணமு
மறி நம்மக மர்ம மீக மனவலெ ஸுமதீ ॥ 3௦ ॥

கரணமுல நனுஸரிம்பக
விரஸம்பு³ன தி³ன்ன திண்டி³ விகடிஞ்சு ஜுமீ
யிருஸுன கன்தெ³ன பெ³ட்டக
பரமேஶ்வரு ப³ண்டி³ யைன பா³ரது³ ஸுமதீ ॥ 31 ॥

கரணமு ஸாதை³யுன்னநு,
க³ரி மத³ முடி³கி³னநு, பா³மு கற³வக யுன்னந்,
த⁴ர தே³லு மீடகுன்னநு,
க³ர மருது³க³ லெக்க கொ³னரு க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 32 ॥

கஸுகா³ய கற³சி சூசின
மஸலக பஸ யொக³ரு ராக மது⁴ரம்ப³கு³னா,
பஸ க³லுகு³ யுவதுலுண்ட³க³
பஸி பா³லல பொ³ன்து³வாடு³ பஶுவுர ஸுமதீ ॥ 33 ॥

கவி கானி வானி வ்ராதயு,
நவரஸ பா⁴வமுலு லேனி நாதுல வலபுன்,
த³விலி சனு பன்தி³ நேயனி
விவிதா⁴யுத⁴ கௌஶலம்பு³ வ்ருத⁴ரா ஸுமதீ ॥ 34 ॥

காது³ ஸுமீ து³ஸ்ஸங்க³தி,
போது³ஸுமீ “கீர்தி” கான்த பொன்தி³ன பித³பன்,
வாது³ ஸுமீ யப்பிச்சுட,
லேது³ ஸுமீ ஸதுல வலபு லேஶமு ஸுமதீ ॥ 35 ॥

காமுகுடு³ த³னிஸி விடி³சின
கோமலி ப³ரவிடுடு³ க³வய கோ³ருட யெல்லன்
ப்³ரேமமுன ஜெறகு பிப்பிகி
சீமலு வெஸ மூகி³னட்லு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 36 ॥

காரணமு லேனி நக³வுனு,
பே³ரணமு லேனி லேம, ப்ருதி²வீ ஸ்த²லிலோ
பூ³ரணமு லேனி பூ³ரெயு,
வீரணமு லேனி பெண்ட்³லி வ்ருத⁴ரா ஸுமதீ ॥ 37 ॥

குலகான்த தோட³ நெப்புடு³
க³லஹிம்பகு, வட்டி தப்பு க⁴டியிம்பகுமீ,
கலகண்டி² கண்ட கன்னீ
ரொலிகின ஸிரி யிண்ட நுண்ட³ நொல்லது³ ஸுமதீ ॥ 38 ॥

கூரிமி க³ல தி³னமுலலோ
நேரமு லென்னடு³னு க³லுக³ நேரவு மறி யா
கூரிமி விரஸம்பை³னநு
நேரமுலே தோசு சுண்டு³ நிக்கமு ஸுமதீ ॥ 39 ॥

கொஞ்செபு நரு ஸங்க³திசே
நஞ்சிதமுக³ கீ³டு³ வச்சு நதி³ யெட்லன்னந்
கி³ஞ்சித்து நல்லி குட்டின
மஞ்சமுனகு ஜேடு வச்சு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 4௦ ॥

கொக்கோகமெல்ல ஜதி³வின,
சக்கனிவாடை³ன, ராஜ சன்த்³ருண்டை³னந்,
மிக்கிலி ரொக்கமு லிய்யக,
சிக்கது³ரா வாரகான்த ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 41 ॥

கொற கா³னி கொடு³கு பு³ட்டின
கொற கா³மியெ காது³, தண்ட்³ரி கு³ணமுல ஜெறசுன்
செறகு துத³ வென்னு பு³ட்டின
ஜெறகுன தீபெல்ல ஜெறசு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 42 ॥

கோமலி விஶ்வாஸம்பு³னு,
பா³முலதோ ஜெலிமி, யன்ய பா⁴மல வலபுன்,
வேமுல திய்யத³னம்பு³னு,
பூ⁴மீஶுல நம்மிகலுனு பொ³ங்குர ஸுமதீ ॥ 43 ॥

க³ட³ன க³ல மக³னி ஜூசின
நடு³க³டு³கு³ன மடு³கு³ லிடு³து³ ரதிவலு த³மலோ,
க³ட³ நுடு³கு³ மக³னி ஜூசின
நட³ பீனுகு³ வச்செ நஞ்சு நகு³து³ரு ஸுமதீ ॥ 44 ॥

சின்திம்பகு கட³சின பனி,
கின்துலு வலதுரனி நம்ம கென்தயு மதி³லோ,
நன்த:புர கான்தலதோ
மன்தனமுல மானு மிதி³யெ மதமுர ஸுமதீ ॥ 45 ॥

சீமலு பெட்டின புட்டலு
பாமுல கிரவைனயட்லு பாமருடு³ த³க³ன்
ஹேமம்பு³ கூ³ட³ பெ³ட்டின
பூ⁴மீஶுல பால ஜேரு பு⁴விலோ ஸுமதீ ॥ 46 ॥

சுட்டமுலு கா³னி வாரலு
சுட்டமுலமு நீகடஞ்சு ஸொம்பு த³லிர்பன்
நெட்டுகொனி யாஶ்ரயின்துரு
க³ட்டிக³ த்³ரவ்யம்பு³ க³லுக³ க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 47 ॥

சேதுலகு தொ³ட³வு தா³னமு,
பூ⁴தலனாது²லகு தொ³ட³வு பொ³ங்கமி த⁴ரலோ,
நீதியெ தொட³வெவ்வாரிகி,
நாதிகி மானம்பு³ தொட³வு நயமுக³ ஸுமதீ ॥ 48 ॥

தட³ வோர்வக, யொட³ லோர்வக,
கடு³ வேக³ம் ப³டி³சி படி³ன கா³ர்யம் ப³கு³னே,
தட³ வோர்சின, நொட³ லோர்சின,
ஜெடி³போயின கார்யமெல்ல ஜேகுறு ஸுமதீ ॥ 49 ॥

தன கோபமெ தன ஶத்ருவு,
தன ஶான்தமெ தனகு ரக்ஷ, த³ய சுட்டம்பௌ³
தன ஸன்தோஷமெ ஸ்வர்க³மு,
தன து³:க²மெ நரக மண்ட்³ரு தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 5௦ ॥

தன யூரி தபஸி தபமுனு,
தன புத்ருனி வித்³ய பெம்பு, த³ன ஸதி ரூபுன்,
த³ன பெரடி செட்டு மன்து³னு,
மனஸுன வர்ணிம்பரெட்டி மனுஜுலு ஸுமதீ ॥ 51 ॥

தன கலிமி யின்த்³ர போ⁴க³மு,
தன லேமியெ ஸ்வர்க³லோக தா³ரித்³ர்யம்பு³ன்,
த³ன சாவு ஜல ப்ரல்த³யமு,
தனு வலசின யதி³யெ ரம்ப⁴ தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 52 ॥

தன வாரு லேனி சோடனு,
ஜனமிஞ்சுக லேனி சோட, ஜக³ட³மு சோடன்,
அனுமானமைன சோடனு,
மனுஜுனகுனு நிலுவ த³க³து³ மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 53 ॥

தமலமு வேயனி நோருனு,
விமதுலதோ செலிமி சேஸி வெதப³டு³ தெலிவின்,
க³மலமுலு லேனி கொலகுனு,
ஹிமதா⁴முடு³ லேனி ராத்ரி ஹீனமு ஸுமதீ ॥ 54 ॥

தலனுண்டு³ விஷமு ப²ணிகினி,
வெலயங்கா³ தோ³க நுண்டு³ வ்ருஶ்சிகமுனகுன்,
தல தோக யனக யுண்டு³னு
க²லுனகு நிலுவெல்ல விஷமு க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 55 ॥

தலபொடு³கு³ த⁴னமு போஸின
வெலயாலிகி நிஜமு லேது³ விவரிம்பங்கா³
த³ல த³டி³வி பா³ஸ ஜேஸின
வெலயாலினி நம்மராது³ வினரா ஸுமதீ ॥ 56 ॥

தல மாஸின, நொலு மாஸின,
வலுவலு மாஸினநு ப்³ராண வல்லபு⁴னைனந்
கு³லகான்தலைன ரோதுரு
திலகிம்பக³ பூ⁴மிலோன தி³ரமுக³ ஸுமதீ ॥ 57 ॥

தானு பு⁴ஜிம்பனி யர்த²மு
மானவ பதி ஜேரு கொ³ன்த மறி பூ⁴க³தமௌ
கா³னல நீக³லு கூ³ர்சின
தேனிய யொரு ஜேருனட்லு திரமுக³ ஸுமதீ ॥ 58 ॥

த³க்³கற³ கொண்டெ³மு ஸெப்பெடு³
ப்ரெக்³க³ட³ பலுகுலகு ராஜு ப்ரியுடை³ மறி தா³
நெக்³கு³ ப்³ரஜ காசரிஞ்சுட
பொ³க்³கு³லகை கல்பதருவு பொ³டு³சுட ஸுமதீ ॥ 59 ॥

த⁴னபதி ஸகு²டை³ யுண்டி³ன
நெனயங்கா³ ஶிவுடு³ பி⁴க்ஷமெத்தக³ வலஸென்,
த³ன வாரி கென்த க³லிகி³ன
த³ன பா⁴க்³யமெ தனகு கா³க தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 6௦ ॥

தீ⁴ருலகு ஜேயு மேலதி³
ஸாரம்ப³கு³ நாரிகேல்த³ ஸலிலமு ப⁴ங்கி³ன்
கௌ³ரவமுனு மறி மீத³ட
பூ⁴ரி ஸுகா²வஹமு நகு³னு பு⁴விலோ ஸுமதீ ॥ 61 ॥

நடு³வகுமீ தெருவொக்கட,
கு³டு³வகுமீ ஶத்ரு நிண்ட கூ³ரிமி தோட³ன்,
முடு³வகுமீ பரத⁴னமுல,
நுடு³வகுமீ யொருல மனஸு நொவ்வக³ ஸுமதீ ॥ 62 ॥

நம்மகு ஸுங்கரி, ஜூத³ரி,
நம்மகு மொக³ஸால வானி, நடு வெலயாலின்,
நம்மகு மங்க³டி³ வானினி,
நம்மகு மீ வாம ஹஸ்து நவனினி ஸுமதீ ॥ 63 ॥

நயமுன பா³லும் த்³ராவரு,
ப⁴யமுனநு விஷம்முனைன ப⁴க்ஷின்துருகா³,
நயமென்த தோ³ஷகாரியொ,
ப⁴யமே ஜூபங்க³ வலயு பா³கு³க³ ஸுமதீ ॥ 64 ॥

நரபதுலு மேற த³ப்பின,
தி³ரமொப்பக³ வித⁴வ யிண்ட தீ³ர்பரி யைனந்,
க³ரணமு வைதி³குடை³னநு,
மரணான்தக மௌனுகா³னி மானது³ ஸுமதீ ॥ 65 ॥

நவரஸ பா⁴வாலங்க்ருத
கவிதா கோ³ஷ்டியுனு, மது⁴ர கா³னம்பு³னு தா³
நவிவேகி கென்த ஜெப்பின
ஜெவிடிகி ஶங்கூ³தி³னட்லு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 66 ॥

நவ்வகுமீ ஸப⁴ லோபல,
நவ்வகுமீ தல்லி, த³ண்ட்³ரி, நாது²ல தோட³ன்,
நவ்வகுமீ பரஸதிதோ,
நவ்வகுமீ விப்ரவருல நயமிதி³ ஸுமதீ ॥ 67 ॥

நீரே ப்ராணாதா⁴ரமு
நோரே ரஸப⁴ரிதமைன நுடு³வுல கெல்லன்
நாரியெ நருலகு ரத்னமு
சீரயெ ஶ்ருங்கா³ரமண்ட்³ரு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 68 ॥

பக³வல தெ³வ்வரி தோட³னு,
வக³வங்கா³ வலது³ லேமி வச்சின பித³பன்,
தெ³க³ நாட³ வலது³ ஸப⁴லனு
மகு³வகு மனஸிய்ய வலது³ மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 69 ॥

பதிகட³கு, த³ன்னு கூ³ரின
ஸதிகட³குனு, வேல்பு கட³கு, ஸத்³கு³ரு கட³குன்,
ஸுதுகட³கு ரித்தசேதுல
மதிமன்துலு சனரு நீதி மார்க³மு ஸுமதீ ॥ 7௦ ॥

பனிசேயுனெட³ல தா³ஸியு,
நனுப⁴வமுன ரம்ப,⁴ மன்த்ரி யாலோசனலன்,
த³னபு⁴க்தி யெட³ல த³ல்லியு,
நன் த³ன குலகான்த யுண்டு³ நகு³ரா ஸுமதீ ॥ 71 ॥

பரனாரீ ஸோத³ருடை³,
பரத⁴னமுல காஸபட³க, பருலகு ஹிதுடை³,
பருலு த³னு பொ³க³ட³ நெக³ட³க,
பரு லலிகி³ன நலுக³ நதடு³ பரமுடு³ ஸுமதீ ॥ 72 ॥

பரஸதி கூடமி கோ³ரகு,
பரத⁴னமுல காஸபட³கு, ப³ருனெஞ்சகுமீ,
ஸரிகா³னி கோ³ஷ்டி ஸேயகு,
ஸிரிசெடி³ சுட்டம்பு³ கட³கு ஜேரகு ஸுமதீ ॥ 73 ॥

பரஸதுல கோ³ஷ்டி² நுண்டி³ன
புருஷுடு³ கா³ங்கே³யுடை³ன பு⁴வி நின்த³ படு³ன்,
ப³ரஸதி ஸுஶீலயைனநு
ப³ருஸங்க³தி நுன்ன நின்த³ பாலகு³ ஸுமதீ ॥ 74 ॥

பருலகு நிஷ்டமு ஸெப்பகு,
பொருகி³ண்ட்³லகு ப³னுலு லேக போவகு மெபுடு³ன்,
ப³ரு க³தி³ஸின ஸதி க³வயகு,
மெறிகி³யு பி³ருஸைன ஹயமு லெக்ககு ஸுமதீ ॥ 75 ॥

பர்வமுல ஸதுல க³வயகு,
முர்வீஶ்வரு கருண நம்மி யுப்³ப³கு மதி³லோ,
க³ர்விம்ப நாலி பெ³ம்பகு,
நிர்வஹணமு லேனி சோட நிலுவகு ஸுமதீ ॥ 76 ॥

பலு தோ³மி ஸேயு விடி³யமு,
தலக³டி³கி³ன நாடி நித்³ர, தருணுலயெட³லன்
பொ³ல யலுக நாடி கூடமி
வெல யின்தனி செப்பராது³ வினரா ஸுமதீ ॥ 77 ॥

பாடெறுக³னி பதி கொலுவுனு,
கூ³டம்பு³ன கெறுகபட³னி கோமலி ரதியுன்,
பே³டெத்த ஜேயு செலிமியு,
நேடிகி நெது³ரீதி³னட்டு லென்னக³ ஸுமதீ ॥ 78 ॥

பாலனு க³லஸின ஜலமுனு
பால வித⁴ம்பு³னநெ யுண்டு³ ப³ரிகிம்பங்கா³
பால சவி ஜெறசு கா³வுன
பாலஸுட³கு³ வானி பொன்து³ வலது³ர ஸுமதீ ॥ 79 ॥

பாலஸுனகைன யாபத³
ஜாலிம்ப³டி³ தீர்ப த³க³து³ ஸர்வஜ்ஞுனகுன்
தேலக்³னி ப³ட³க³ ப³ட்டின
மேலெறுகு³னெ மீடு கா³க மேதி³னி ஸுமதீ ॥ 8௦ ॥

பிலுவனி பனுலகு போ³வுட,
க³லயனி ஸதி க³தியு, ராஜு கா³னநி கொலுவும்,
பி³லுவனி பேரண்டம்பு³னு,
வலுவனி செலிமியுனு ஜேய வலது³ர ஸுமதீ ॥ 81 ॥

புத்ரோத்ஸாஹமு தண்ட்³ரிகி
புத்ருடு³ ஜன்மிஞ்சினபுடெ³ புட்டது³, ஜனுலா
புத்ருனி கனுகொ³னி பொ³க³ட³க³
புத்ரோத்ஸாஹம்பு³ நாடு³ பொன்து³ர ஸுமதீ ॥ 82 ॥

புரிகினி ப்ராணமு கோ³மடி,
வரிகினி ப்ராணம்பு³ நீரு வஸுமதி லோனந்,
க³ரிகினி ப்ராணமு தொண்ட³மு,
ஸிரிகினி ப்ராணம்பு³ மகு³வ ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 83 ॥

புலி பாலு தெ³ச்சி யிச்சின,
நலவட³கா³ கு³ண்டெ³ கோ³ஸி யறசே நிடி³னந்,
த³லபொடு³கு³ த⁴னமு போ³ஸின,
வெலயாலிகி கூ³ர்மி லேது³ வினரா ஸுமதீ ॥ 84 ॥

பெட்டின தி³னமுல லோபல
நட்டட³வுலனைன வச்சு நானார்த²முலுன்,
பெ³ட்டனி தி³னமுல க³னகபு
க³ட்டெக்கின நேமி லேது³ க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 85 ॥

பொருகு³ன ப³க³வாடு³ண்டி³ன,
நிரவொன்த³க வ்ராதகாடெ³ யேலிக யைனந்,
த⁴ர கா³பு கொண்டெ³மாடி³ன,
க³ரணாலகு ப்³ரது³கு லேது³ க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 86 ॥

ப³ங்கா³ரு குது³வ பெ³ட்டகு,
ஸங்க³ரமுன பா³றிபோகு ஸரஸுட³வைதே,
நங்க³டி³ வெச்சமு வாட³கு,
வெங்க³லிதோ ஜெலிமி வலது³ வினரா ஸுமதீ ॥ 87 ॥

ப³லவன்துட³ நாகேமனி
பலுவுரதோ நிக்³ரஹிஞ்சி பலுகுட மேலா,
ப³லவன்த மைன ஸர்பமு
சலி சீமல சேத ஜிக்கி சாவதெ³ ஸுமதீ ॥ 88 ॥

மதி³னொகனி வலசி யுண்ட³க³
மதி³செடி³ யொக க்ரூர விடுடு³ மானக திருகு³ன்
ப³தி³ சிலுக பில்லி பட்டின
ஜது³வுனெ யாபஞ்ஜரமுன ஜக³தினி ஸுமதீ ॥ 89 ॥

மண்ட³ல பதி ஸமுக²ம்பு³ன
மெண்டை³ன ப்ரதா⁴னி லேக மெலகு³ட யெல்லன்
கொ³ண்ட³ன்த மத³பு டேனுகு³
தொண்ட³மு லேகுண்டி³னட்லு தோ³சுர ஸுமதீ ॥ 9௦ ॥

மன்த்ரிக³லவானி ராஜ்யமு
தன்த்ரமு ஸெட³குண்ட³ நிலுசு தற³சுக³ த⁴ரலோ
மன்த்ரி விஹீனுனி ராஜ்யமு
ஜன்த்ரபு கீ³லூடி³னட்லு ஜருக³து³ ஸுமதீ ॥ 91 ॥

மாடகு ப்³ராணமு ஸத்யமு,
கோடகு ப்³ராணம்பு³ ஸுப⁴ட கோடி, த⁴ரித்ரின்
போ³டிகி ப்³ராணமு மானமு,
சீடிகி ப்³ராணம்பு³ வ்ராலு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 92 ॥

மானத⁴னு டா³த்மத்⁴ருதி செடி³
ஹீனுண்ட³கு³ வானி நாஶ்ரயிஞ்சுட யெல்லன்
மானெடு³ ஜலமுல லோபல
நேனுகு³ மெயி தா³சினட்டு லெறுகு³மு ஸுமதீ ॥ 93 ॥

மேலெஞ்சனி மாலின்யுனி,
மாலனு, மொக³ஸாலெவானி, மங்க³லி ஹிதுகா³
நேலின நரபதி ராஜ்யமு
நேல க³லஸி போவுகா³னி நெக³ட³து³ ஸுமதீ ॥ 94 ॥

ராபொம்மனி பிலுவனி யா
பூ⁴பாலுனி கொ³ல்வ பு⁴க்தி முக்துலு க³லவே
தீ³பம்பு³ லேனி யிண்டனு
ஜேபுன கீல்த்³ல்தா³டி³னட்லு ஸித்³த⁴மு ஸுமதீ ॥ 95 ॥

ரூபிஞ்சி பலிகி பொ³ங்ககு,
ப்ராபகு³ சுட்டம்பு³ நெக்³கு³ பலுககு மதி³லோ,
கோ³பிஞ்சு ராஜு கொ³ல்வகு,
பாபபு தே³ஶம்பு³ ஸொறகு பதி³லமு ஸுமதீ ॥ 96 ॥

லாவிக³லவானி கண்டெனு
பா⁴விம்பக³ நீதிபருடு³ ப³லவன்துண்டௌ³
க்³ரானம்ப³ன்த கஜ³ம்பு³னு
மாவடிவாடெ³க்கினட்லு மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 97 ॥

வறதை³ன சேனு து³ன்னகு,
கறவைனநு ப³ன்து⁴ஜனுல கட³ கேக³குமீ,
பருலகு மர்மமு செப்பகு,
பிரிகிகி த³ல்த³வாயி தனமு பெட்டகு ஸுமதீ ॥ 98 ॥

வரிபண்ட லேனி யூருனு,
தொ³ர யுண்ட³னி யூரு, தோடு³ தொ³ரகனி தெருவுன்,
த⁴ரனு பதி லேனி க்³ருஹமுனு
நரயங்கா³ ருத்³ரபூ⁴மி யனத³கு³ ஸுமதீ ॥ 99 ॥

வினத³கு³ நெவ்வரு ஜெப்பின
வினினந்தனெ வேக³ பட³க விவரிம்ப த³கு³ன்
கனி கல்ல நிஜமு தெ³லிஸின
மனுஜுடெ³ போ நீதி பருடு³ மஹிலோ ஸுமதீ ॥ 1௦௦ ॥

வீடெ³மு ஸேயனி நோருனு,
ஜேடெ³ல யத⁴ராம்ருதம்பு³ ஸேயனி நோருன்,
பாட³ங்க³ரானி நோருனு
பூ³டி³த³ கிரவைன பாடு³ பொ³ன்த³ர ஸுமதீ ॥ 1௦1 ॥

வெலயாலி வலன கூ³ரிமி
க³லக³து³, மறி க³லிகெ³னேனி கட³தேறது³கா³,
ப³லுவுரு நட³செடு³ தெருவுன
மொலவது³ புவு, மொலிசெனேனி பொத³லது³ ஸுமதீ ॥ 1௦2 ॥

வெலயாலு சேயு பா³ஸலு,
வெலயக³ மொக³ஸால பொ³ன்து³ வெலமல செலிமின்,
க³லலோன க³ன்ன கலிமியு
விலஸிதமுக³ நம்மராது³ வினரா ஸுமதீ ॥ 1௦3 ॥

வேஸரபு ஜாதி கா³னீ,
வீஸமு தா³ ஜேயனட்டி வீரிடி³ கா³னீ,
தா³ஸி கொடு³கைன கா³னீ,
காஸுலு க³ல வாடெ³ ராஜு க³த³ரா ஸுமதீ ॥ 1௦4 ॥

ஶுப⁴முல பொன்த³னி சது³வுனு,
நபி⁴னயமுக³ ராக³ரஸமு நன்த³னி பாடல்,
கு³ப⁴ கு³ப⁴லு லேனி கூடமி,
ஸப⁴ மெச்சனி மாடலெல்ல ஜப்பன ஸுமதீ ॥ 1௦5 ॥

ஸரஸமு விரஸமு கொறகே,
பரிபூர்ண ஸுக²ம்பு³ லதி⁴க பா³த⁴ல கொறகே,
பெருகு³ட விருகு³ட கொறகே,
த⁴ர தக்³கு³ட ஹெச்சு கொறகெ தத்²யமு ஸுமதீ ॥ 1௦6 ॥

ஸிரி தா வச்சின வச்சுனு
ஸலலிதமுக³ நாரிகேல்த³ ஸலிலமு ப⁴ங்கி³ன்,
ஸிரி தா போ³யின போ³வுனு
கரி ம்ரிங்கி³ன வெலக³ பண்டு³ கரணினி ஸுமதீ ॥ 1௦7 ॥

ஸ்த்ரீல யெட³ வாது³லாட³கு,
பா³லுரதோ ஜெலிமிசேஸி பா⁴ஷிம்பகுமீ,
மேலைன கு³ணமு விடு³வகு,
மேலின பதி நின்த³ ஸேய கென்னடு³ ஸுமதீ ॥ 1௦8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *