தைத்திரீய உபனிஷத்³ – ஶீக்ஷாவல்லீ | Taittiriya Upanishad In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

(தை. ஆ. 7-1-1)

ஓம் ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம: । ஹரி: ஓம் ॥

ஓம் ஶ-ன்னோ॑ மி॒த்ரஶ்ஶஂ-வഁரு॑ண: । ஶ-ன்னோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா । ஶ-ன்ன॒ இன்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி:॑ । ஶ-ன்னோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம: । நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ வதி³ஷ்யாமி । ரு॒தஂ-வഁ॑தி³ஷ்யாமி । ஸ॒த்யஂ-வഁ॑தி³ஷ்யாமி । தன்மாம॑வது । தத்³வ॒க்தார॑மவது । அவ॑து॒ மாம் । அவ॑து வ॒க்தாரம்᳚ । ஓம் ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥ 1 ॥
இதி ப்ரத²மோனுவாக: ॥

ஶீக்ஷாஂ-வ்யாഁ᳚க்²யாஸ்யா॒ம: । வர்ண॒ஸ்ஸ்வர: । மாத்ரா॒ ப³லம் । ஸாம॑ ஸன்தா॒ன: । இத்யுக்தஶ்ஶீ᳚க்ஷாத்⁴யா॒ய: ॥ 1 ॥
இதி த்³விதீயோனுவாக: ॥

ஸ॒ஹ நௌ॒ யஶ: । ஸ॒ஹ நௌ ப்³ர॑ஹ்மவ॒ர்சஸம் । அதா²தஸ்ஸக்³ம்ஹிதாயா உபனிஷதஂ³-வ்யாഁ᳚க்²யாஸ்யா॒ம: । பஞ்சஸ்வதி⁴க॑ரணே॒ஷு । அதி⁴லோகமதி⁴ஜ்யௌதிஷமதி⁴வித்³யமதி⁴ப்ரஜ॑மத்⁴யா॒த்மம் । தா மஹாஸக்³ம்ஹிதா இ॑த்யாச॒க்ஷதே । அதா॑²தி⁴லோ॒கம் । ப்ருதி²வீ பூ᳚ர்வரூ॒பம் । த்³யௌருத்த॑ரரூ॒பம் । ஆகா॑ஶஸ்ஸ॒ன்தி⁴: ॥ 1 ॥
வாயு॑ஸ்ஸன்தா॒⁴னம் । இத்ய॑தி⁴லோ॒கம் । அதா॑²தி⁴ஜ்யௌ॒திஷம் । அக்³னி: பூ᳚ர்வரூ॒பம் । ஆதி³த்ய உத்த॑ரரூ॒பம் । ஆ॑பஸ்ஸ॒ன்தி⁴: । வைத்³யுத॑ஸ்ஸன்தா॒⁴னம் । இத்ய॑தி⁴ஜ்யௌ॒திஷம் । அதா॑²தி⁴வி॒த்³யம் । ஆசார்ய: பூ᳚ர்வரூ॒பம் ॥ 2 ॥
அன்தேவாஸ்யுத்த॑ரரூ॒பம் । வி॑த்³யா ஸ॒ன்தி⁴: । ப்ரவசனக்³ம்॑ ஸன்தா॒⁴னம் । இத்ய॑தி⁴வி॒த்³யம் । அதா²தி॒⁴ப்ரஜம் । மாதா பூ᳚ர்வரூ॒பம் । பிதோத்த॑ரரூ॒பம் । ப்ர॑ஜா ஸ॒ன்தி⁴: । ப்ரஜனநக்³ம்॑ ஸன்தா॒⁴னம் । இத்யதி॒⁴ப்ரஜம் ॥ 3 ॥
அதா²த்⁴யா॒த்மம் । அத⁴ரா ஹனு: பூ᳚ர்வரூ॒பம் । உத்தரா ஹனுருத்த॑ரரூ॒பம் । வாக்ஸ॒ன்தி⁴: । ஜிஹ்வா॑ ஸன்தா॒⁴னம் । இத்யத்⁴யா॒த்மம் । இதீமா ம॑ஹாஸ॒க்³ம்॒ஹிதா: । ய ஏவமேதா மஹாஸக்³ம்ஹிதா வ்யாக்²யா॑தா வே॒த³ । ஸன்தீ⁴யதே ப்ரஜ॑யா ப॒ஶுபி⁴: । ப்³ரஹ்மவர்சஸேனான்னாத்³யேன ஸுவர்க்³யேண॑ லோகே॒ன ॥ 4 ॥
இதி த்ருதீயோனுவாக: ॥

யஶ்ச²ன்த॑³ஸாம்ருஷ॒போ⁴ வி॒ஶ்வரூ॑ப: । ச²ன்தோ॒³ப்⁴யோத்⁴ய॒ம்ருதா᳚த்²ஸம் ப॒³பூ⁴வ॑ । ஸ மேன்த்³ரோ॑ மே॒த⁴யா᳚ ஸ்ப்ருணோது । அ॒ம்ருத॑ஸ்ய தே³வ॒ தா⁴ர॑ணோ பூ⁴யாஸம் । ஶரீ॑ர-ம்மே॒ விச॑ர்​ஷணம் । ஜி॒ஹ்வா மே॒ மது॑⁴மத்தமா । கர்ணா᳚ப்⁴யாம் பூ⁴ரி॒ விஶ்ரு॑வம் । ப்³ரஹ்ம॑ண: கோ॒ஶோ॑ஸி மே॒த⁴யாபி॑ஹித: । ஶ்ரு॒த-ம்மே॑ கோ³பாய । ஆ॒வஹ॑ன்தீ விதன்வா॒னா ॥ 1 ॥
கு॒ர்வா॒ணா சீர॑மா॒த்மன:॑ । வாஸாக்³ம்॑ஸி॒ மம॒ கா³வ॑ஶ்ச । அ॒ன்ன॒பா॒னே ச॑ ஸர்வ॒தா³ । ததோ॑ மே॒ ஶ்ரிய॒மாவ॑ஹ । லோ॒ம॒ஶா-ம்ப॒ஶுபி॑⁴ஸ்ஸ॒ஹ ஸ்வாஹா᳚ । ஆமா॑ யன்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ । விமா॑யன்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ । ப்ரமா॑யன்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ । த³மா॑யன்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ । ஶமா॑யன்து ப்³ரஹ்மசா॒ரிண॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ ॥ 2 ॥
யஶோ॒ ஜனே॑ஸானி॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஶ்ரேயா॒ன்வஸ்ய॑ஸோஸானி॒ ஸ்வாஹா᳚ । த-ன்த்வா॑ ப⁴க॒³ ப்ரவி॑ஶானி॒ ஸ்வாஹா᳚ । ஸ மா॑ ப⁴க॒³ ப்ரவி॑ஶ॒ ஸ்வாஹா᳚ । தஸ்மின்᳚-த்²ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶாகே² । நிப॑⁴கா॒³ஹ-ன்த்வயி॑ ம்ருஜே॒ ஸ்வாஹா᳚ । யதா²ப:॒ ப்ரவ॑தா॒யன்தி॑ । யதா॒² மாஸா॑ அஹர்ஜ॒ரம் । ஏ॒வ-ம்மாம் ப்³ர॑ஹ்மசா॒ரிண:॑ । தா⁴த॒ராய॑ன்து ஸ॒ர்வத॒ஸ்ஸ்வாஹா᳚ । ப்ர॒தி॒வே॒ஶோ॑ஸி॒ ப்ரமா॑பா⁴ஹி॒ ப்ரமா॑பத்³யஸ்வ ॥ 3 ॥
இதி சதுர்தோ²னுவாக: ॥

பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ॒ரிதி॒ வா ஏ॒தாஸ்தி॒ஸ்ரோ வ்யாஹ்ரு॑தய: । தாஸா॑முஹஸ்மை॒ தா-ஞ்ச॑து॒ர்தீ²ம் । மாஹா॑சமஸ்ய:॒ ப்ரவே॑த³யதே । மஹ॒ இதி॑ । தத்³ப்³ரஹ்ம॑ । ஸ ஆ॒த்மா । அங்கா᳚³ன்ய॒ன்யா தே॒³வதா:᳚ । பூ⁴ரிதி॒ வா அ॒யஂ-லோഁ॒க: । பு⁴வ॒ இத்ய॒ன்தரி॑க்ஷம் । ஸுவ॒ரித்ய॒ஸௌ லோ॒க: ॥ 1 ॥
மஹ॒ இத்யா॑தி॒³த்ய: । ஆ॒தி॒³த்யேன॒ வாவ ஸர்வே॑ லோ॒கா மஹீ॑யன்தே । பூ⁴ரிதி॒ வா அ॒க்³னி: । பு⁴வ॒ இதி॑ வா॒யு: । ஸுவ॒ரித்யா॑தி॒³த்ய: । மஹ॒ இதி॑ ச॒ன்த்³ரமா:᳚ । ச॒ன்த்³ரம॑ஸா॒ வாவ ஸர்வா॑ணி॒ ஜ்யோதீக்³ம்॑ஷி॒ மஹீ॑யன்தே । பூ⁴ரிதி॒ வா ருச:॑ । பு⁴வ॒ இதி॒ ஸாமா॑னி । ஸுவ॒ரிதி॒ யஜூக்³ம்॑ஷி ॥ 2 ॥
மஹ॒ இதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ப்³ரஹ்ம॑ணா॒ வாவ ஸர்வே॑ வே॒தா³ மஹீ॑யன்தே । பூ⁴ரிதி॒ வை ப்ரா॒ண: । பு⁴வ॒ இத்ய॑பா॒ன: । ஸுவ॒ரிதி॑ வ்யா॒ன: । மஹ॒ இத்யன்னம்᳚ । அன்னே॑ன॒ வாவ ஸர்வே᳚ ப்ரா॒ணா மஹீ॑யன்தே । தா வா ஏ॒தாஶ்சத॑ஸ்ரஶ்சது॒ர்தா⁴ । சத॑ஸ்ரஶ்சதஸ்ரோ॒ வ்யாஹ்ரு॑தய: । தா யோ வேத॑³ । ஸ வே॑த॒³ ப்³ரஹ்ம॑ । ஸர்வே᳚ஸ்மை தே॒³வா ப॒³லிமாவ॑ஹன்தி ॥ 3 ॥
இதி பஞ்சமோனுவாக: ॥

ஸ ய ஏ॒ஷோ᳚ன்தரஹ்ரு॑த³ய ஆகா॒ஶ: । தஸ்மி॑ன்ன॒ய-ம்புரு॑ஷோ மனோ॒மய:॑ । அம்ரு॑தோ ஹிர॒ண்மய:॑ । அன்த॑ரேண॒ தாலு॑கே । ய ஏ॒ஷஸ்தன॑ இவாவ॒லம்ப॑³தே । ஸே᳚ன்த்³ரயோ॒னி: । யத்ரா॒ஸௌ கே॑ஶா॒ன்தோ வி॒வர்த॑தே । வ்ய॒போஹ்ய॑ ஶீர்​ஷகபா॒லே । பூ⁴ரித்ய॒க்³னௌ ப்ரதி॑திஷ்ட²தி । பு⁴வ॒ இதி॑ வா॒யௌ ॥ 1 ॥
ஸுவ॒ரித்யா॑தி॒³த்யே । மஹ॒ இதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ணி । ஆ॒ப்னோதி॒ ஸ்வாரா᳚ஜ்யம் । ஆ॒ப்னோதி॒ மன॑ஸ॒ஸ்பதிம்᳚ । வாக்ப॑தி॒ஶ்சக்ஷு॑ஷ்பதி: । ஶ்ரோத்ர॑பதிர்வி॒ஜ்ஞான॑பதி: । ஏ॒தத்ததோ॑ ப⁴வதி । ஆ॒கா॒ஶஶ॑ரீரம்॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ஸ॒த்யாத்ம॑ ப்ரா॒ணாரா॑மம்॒ மன॑ ஆனந்த³ம் । ஶான்தி॑ஸம்ருத்³த⁴ம॒ம்ருதம்᳚ । இதி॑ ப்ராசீன யோ॒க்³யோபா᳚ஸ்ஸ்வ ॥ 2 ॥
இதி ஷஷ்டோ²னுவாக: ॥

ப்ரு॒தி॒²வ்ய॑ன்தரி॑க்ஷம்॒ த்³யௌர்தி³ஶோ॑வான்தரதி॒³ஶா: । அ॒க்³னிர்வா॒யுரா॑தி॒³த்யஶ்ச॒ன்த்³ரமா॒ நக்ஷ॑த்ராணி । ஆப॒ ஓஷ॑த⁴யோ॒ வன॒ஸ்பத॑ய ஆகா॒ஶ ஆ॒த்மா । இத்ய॑தி⁴பூ॒⁴தம் । அதா²த்⁴யா॒த்மம் । ப்ரா॒ணோ வ்யா॒னோ॑பா॒ன உ॑தா॒³னஸ்ஸ॑மா॒ன: । சக்ஷு॒ஶ்ஶ்ரோத்ரம்॒ மனோ॒ வாக்த்வக் । சர்ம॑மா॒க்³ம்॒ஸக்³க்³ ஸ்னாவாஸ்தி॑² ம॒ஜ்ஜா । ஏ॒தத॑³தி⁴வி॒தா⁴ய॒ ருஷி॒ரவோ॑சத் । பாங்க்தம்॒ வா இ॒த³ ஸர்வம்᳚ । பாங்க்தே॑னை॒வ பாங்க்தக்³க்॑³ ஸ்ப்ருணோ॒தீதி॑ ॥ 1 ॥
இதி ஸப்தமோனுவாக: ॥

ஓமிதி॒ ப்³ரஹ்ம॑ । ஓமிதீ॒த³ ஸர்வம்᳚ । ஓமித்யே॒தத॑³னுக்ருதி ஹ ஸ்ம॒ வா அ॒ப்யோ ஶ்ரா॑வ॒யேத்யாஶ்ரா॑வயன்தி । ஓமிதி॒ ஸாமா॑னி கா³யன்தி । ஓக்³ம் ஶோமிதி॑ ஶ॒ஸ்த்ராணி॑ ஶக்³ம்ஸன்தி । ஓமித்ய॑த்⁴வ॒ர்யு: ப்ர॑திக॒³ர-ம்ப்ரதி॑க்³ருணாதி । ஓமிதி॒ ப்³ரஹ்மா॒ ப்ரஸௌ॑தி । ஓமித்ய॑க்³னிஹோ॒த்ரமனு॑ஜானாதி । ஓமிதி॑ ப்³ராஹ்ம॒ண: ப்ர॑வ॒க்ஷ்யன்னா॑ஹ॒ ப்³ரஹ்மோபா᳚ப்னவா॒னீதி॑ । ப்³ரஹ்மை॒வோபா᳚ப்னோதி ॥ 1 ॥
இத்யஷ்டமோனுவாக: ॥

ருத-ஞ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ஸத்ய-ஞ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । தபஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । த³மஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ஶமஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । அக்³னயஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । அக்³னிஹோத்ர-ஞ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । அதித²யஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । மானுஷ-ஞ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ப்ரஜா ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ப்ரஜனஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ப்ரஜாதிஶ்ச ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவ॑சனே॒ ச । ஸத்யமிதி ஸத்யவசா॑ ராதீ॒²தர: । தப இதி தபோனித்ய: பௌ॑ருஶி॒ஷ்டி: । ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவசனே ஏவேதி நாகோ॑ மௌத்³க॒³ல்ய: ।
தத்³தி⁴ தப॑ஸ்தத்³தி॒⁴ தப: ॥ 1 ॥
இதி நவமோனுவாக: ॥

அ॒ஹஂ-வ்ருഁ॒க்ஷஸ்ய॒ ரேரி॑வா । கீ॒ர்தி: ப்ரு॒ஷ்ட²ம் கி॒³ரேரி॑வ । ஊ॒ர்த்⁴வப॑வித்ரோ வா॒ஜினீ॑வ ஸ்வ॒ம்ருத॑மஸ்மி । த்³ரவி॑ண॒க்³ம்॒ ஸவ॑ர்சஸம் । ஸுமேதா⁴ அ॑ம்ருதோ॒க்ஷித: । இதி த்ரிஶங்கோர்வேதா॑³னுவ॒சனம் ॥ 1 ॥
இதி த³ஶமோனுவாக: ॥

வேத³மனூச்யாசார்யோன்தேவாஸினம॑னுஶா॒ஸ்தி । ஸத்யம்॒ வத³ । த⁴ர்மம்॒ சர । ஸ்வாத்⁴யாயா᳚ன்மா ப்ர॒மத:³ । ஆசார்யாய ப்ரியம் த⁴னமாஹ்ருத்ய ப்ரஜாதன்து-ம்மா வ்ய॑வச்சே॒²த்ஸீ: । ஸத்யான்ன ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । த⁴ர்மான்ன ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । குஶலான்ன ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । பூ⁴த்யை ந ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । ஸ்வாத்⁴யாயப்ரவசனாப்⁴யா-ன்ன ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் ॥ 1 ॥
தே³வபித்ருகார்யாப்⁴யா-ன்ன ப்ரம॑தி³த॒வ்யம் । மாத்ரு॑தே³வோ॒ ப⁴வ । பித்ரு॑தே³வோ॒ ப⁴வ । ஆசார்ய॑தே³வோ॒ ப⁴வ । அதிதி॑²தே³வோ॒ ப⁴வ । யான்யனவத்³யானி॑ கர்மா॒ணி । தானி ஸேவி॑தவ்யா॒னி । நோ இ॑தரா॒ணி । யான்யஸ்மாகக்³ம் ஸுச॑ரிதா॒னி । தானி த்வயோ॑பாஸ்யா॒னி ॥ 2 ॥
நோ இ॑தரா॒ணி । யே கே சாருமச்ச்²ரேயாக்³ம்॑ஸோ ப்³ரா॒ஹ்மணா: । தேஷா-ன்த்வயாஸனே ந ப்ரஶ்வ॑ஸித॒வ்யம் । ஶ்ரத்³த॑⁴யா தே॒³யம் । அஶ்ரத்³த॑⁴யாதே॒³யம் । ஶ்ரி॑யா தே॒³யம் । ஹ்ரி॑யா தே॒³யம் । பி॑⁴யா தே॒³யம் । ஸம்வி॑தா³ தே॒³யம் । அத² யதி³ தே கர்மவிசிகித்²ஸா வா வ்ருத்தவிசிகி॑த்²ஸா வா॒ ஸ்யாத் ॥ 3 ॥
யே தத்ர ப்³ராஹ்மணா᳚ஸ்ஸம்ம॒ர்​ஶின: । யுக்தா॑ ஆயு॒க்தா: । அலூக்ஷா॑ த⁴ர்ம॑காமா॒ஸ்ஸ்யு: । யதா² தே॑ தத்ர॑ வர்தே॒ரன்ன் । ததா² தத்ர॑ வர்தே॒தா²: । அதா²ப்⁴யா᳚க்²யா॒தேஷு । யே தத்ர ப்³ராஹ்மணா᳚ஸ்ஸம்ம॒ர்​ஶின: । யுக்தா॑ ஆயு॒க்தா: । அலூக்ஷா॑ த⁴ர்மகாமா॒ஸ்ஸ்யு: । யதா² தே॑ தேஷு॑ வர்தே॒ரன்ன் । ததா² தேஷு॑ வர்தே॒தா²: । ஏஷ॑ ஆதே॒³ஶ: । ஏஷ உ॑பதே॒³ஶ: । ஏஷா வே॑தோ³ப॒னிஷத் । ஏதத॑³னுஶா॒ஸனம் । ஏவமுபா॑ஸித॒வ்யம் । ஏவமு சைத॑து³பா॒ஸ்யம் ॥ 4 ॥
இத்யேகாத³ஶனுவாக: ॥

ஶ-ன்னோ॑ மி॒த்ரஶ்ஶஂ-வഁரு॑ண: । ஶ-ன்னோ॑ ப⁴வத்வர்ய॒மா । ஶ-ன்ன॒ இன்த்³ரோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி:॑ । ஶ-ன்னோ॒ விஷ்ணு॑ருருக்ர॒ம: । நமோ॒ ப்³ரஹ்ம॑ணே । நம॑ஸ்தே வாயோ । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மா॑ஸி । த்வாமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்³ரஹ்மாவா॑தி³ஷம் । ரு॒தம॑வாதி³ஷம் । ஸ॒த்யம॑வாதி³ஷம் । தன்மாமா॑வீத் । தத்³வ॒க்தார॑மாவீத் । ஆவீ॒ன்மாம் । ஆவீ᳚த்³வ॒க்தாரம்᳚ । ஓம் ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ॥ 1 ॥
இதி த்³வாத³ஶோனுவாக: ॥

॥ ஹரி:॑ ஓம் ॥
॥ ஶ்ரீ க்ருஷ்ணார்பணமஸ்து ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *