ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷದ್ | Taittiriya Upanishad In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

(ತೈ. ಆ. 7-1-1)

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಹರಿಃ ಓಮ್ ॥

ಓಂ ಶ-ನ್ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ-ವಁರು॑ಣಃ । ಶ-ನ್ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶ-ನ್ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶ-ನ್ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಖ್ಷ॒-ಮ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಖ್ಷ॒-ಮ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಋ॒ತಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ಸ॒ತ್ಯಂ-ವಁ॑ದಿಷ್ಯಾಮಿ । ತನ್ಮಾಮ॑ವತು । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮವತು । ಅವ॑ತು॒ ಮಾಮ್ । ಅವ॑ತು ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿಃ॑ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ಪ್ರಥಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಶೀಖ್ಷಾಂ-ವ್ಯಾಁ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ವರ್ಣ॒ಸ್ಸ್ವರಃ । ಮಾತ್ರಾ॒ ಬಲಮ್ । ಸಾಮ॑ ಸನ್ತಾ॒ನಃ । ಇತ್ಯುಕ್ತಶ್ಶೀ᳚ಖ್ಷಾಧ್ಯಾ॒ಯಃ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಸ॒ಹ ನೌ॒ ಯಶಃ । ಸ॒ಹ ನೌ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚಸಮ್ । ಅಥಾತಸ್ಸಗ್ಂಹಿತಾಯಾ ಉಪನಿಷದಂ-ವ್ಯಾಁ᳚ಖ್ಯಾಸ್ಯಾ॒ಮಃ । ಪಞ್ಚಸ್ವಧಿಕ॑ರಣೇ॒ಷು । ಅಧಿಲೋಕಮಧಿಜ್ಯೌತಿಷಮಧಿವಿದ್ಯಮಧಿಪ್ರಜ॑ಮಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ಇ॑ತ್ಯಾಚ॒ಖ್ಷತೇ । ಅಥಾ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ । ಪೃಥಿವೀ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ದ್ಯೌರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಆಕಾ॑ಶಸ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ ॥ 1 ॥
ವಾಯು॑ಸ್ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಲೋ॒ಕಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ । ಅಗ್ನಿಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಆದಿತ್ಯ ಉತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಆ॑ಪಸ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ವೈದ್ಯುತ॑ಸ್ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಜ್ಯೌ॒ತಿಷಮ್ । ಅಥಾ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ । ಆಚಾರ್ಯಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ ॥ 2 ॥
ಅನ್ತೇವಾಸ್ಯುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಿ॑ದ್ಯಾ ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ಪ್ರವಚನಗ್ಂ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯ॑ಧಿವಿ॒ದ್ಯಮ್ । ಅಥಾಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ । ಮಾತಾ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಪಿತೋತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ಪ್ರ॑ಜಾ ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ಪ್ರಜನನಗ್ಂ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯಧಿ॒ಪ್ರಜಮ್ ॥ 3 ॥
ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಅಧರಾ ಹನುಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಮ್ । ಉತ್ತರಾ ಹನುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಮ್ । ವಾಕ್ಸ॒ನ್ಧಿಃ । ಜಿಹ್ವಾ॑ ಸನ್ಧಾ॒ನಮ್ । ಇತ್ಯಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಇತೀಮಾ ಮ॑ಹಾಸ॒ಗ್ಂ॒ಹಿತಾಃ । ಯ ಏವಮೇತಾ ಮಹಾಸಗ್ಂಹಿತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ॑ತಾ ವೇ॒ದ । ಸನ್ಧೀಯತೇ ಪ್ರಜ॑ಯಾ ಪ॒ಶುಭಿಃ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನಾನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸುವರ್ಗ್ಯೇಣ॑ ಲೋಕೇ॒ನ ॥ 4 ॥
ಇತಿ ತೃತೀಯೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಯಶ್ಛನ್ದ॑ಸಾಮೃಷ॒ಭೋ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಃ । ಛನ್ದೋ॒ಭ್ಯೋ-ಽಧ್ಯ॒ಮೃತಾ᳚ಥ್ಸ-ಮ್ಬ॒ಭೂವ॑ । ಸ ಮೇನ್ದ್ರೋ॑ ಮೇ॒ಧಯಾ᳚ ಸ್ಪೃಣೋತು । ಅ॒ಮೃತ॑ಸ್ಯ ದೇವ॒ ಧಾರ॑ಣೋ ಭೂಯಾಸಮ್ । ಶರೀ॑ರ-ಮ್ಮೇ॒ ವಿಚ॑ರ್​ಷಣಮ್ । ಜಿ॒ಹ್ವಾ ಮೇ॒ ಮಧು॑ಮತ್ತಮಾ । ಕರ್ಣಾ᳚ಭ್ಯಾ-ಮ್ಭೂರಿ॒ ವಿಶ್ರು॑ವಮ್ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಃ ಕೋ॒ಶೋ॑-ಽಸಿ ಮೇ॒ಧಯಾ-ಽಪಿ॑ಹಿತಃ । ಶ್ರು॒ತ-ಮ್ಮೇ॑ ಗೋಪಾಯ । ಆ॒ವಹ॑ನ್ತೀ ವಿತನ್ವಾ॒ನಾ ॥ 1 ॥
ಕು॒ರ್ವಾ॒ಣಾ ಚೀರ॑ಮಾ॒ತ್ಮನಃ॑ । ವಾಸಾಗ್ಂ॑ಸಿ॒ ಮಮ॒ ಗಾವ॑ಶ್ಚ । ಅ॒ನ್ನ॒ಪಾ॒ನೇ ಚ॑ ಸರ್ವ॒ದಾ । ತತೋ॑ ಮೇ॒ ಶ್ರಿಯ॒ಮಾವ॑ಹ । ಲೋ॒ಮ॒ಶಾ-ಮ್ಪ॒ಶುಭಿ॑ಸ್ಸ॒ಹ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಆಮಾ॑ ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ವಿಮಾ॑-ಽಽಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರಮಾ॑-ಽಽಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ದಮಾ॑ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಶಮಾ॑ಯನ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ 2 ॥
ಯಶೋ॒ ಜನೇ॑-ಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಶ್ರೇಯಾ॒ನ್ವಸ್ಯ॑ಸೋ-ಽಸಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತ-ನ್ತ್ವಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಾನಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಸ ಮಾ॑ ಭಗ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ತಸ್ಮಿನ್᳚-ಥ್ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶಾಖೇ । ನಿಭ॑ಗಾ॒ಹ-ನ್ತ್ವಯಿ॑ ಮೃಜೇ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಯಥಾ-ಽಽಪಃ॒ ಪ್ರವ॑ತಾ॒-ಽಽಯನ್ತಿ॑ । ಯಥಾ॒ ಮಾಸಾ॑ ಅಹರ್ಜ॒ರಮ್ । ಏ॒ವ-ಮ್ಮಾ-ಮ್ಬ್ರ॑ಹ್ಮಚಾ॒ರಿಣಃ॑ । ಧಾತ॒ರಾಯ॑ನ್ತು ಸ॒ರ್ವತ॒ಸ್ಸ್ವಾಹಾ᳚ । ಪ್ರ॒ತಿ॒ವೇ॒ಶೋ॑-ಽಸಿ॒ ಪ್ರಮಾ॑ಭಾಹಿ॒ ಪ್ರಮಾ॑ಪದ್ಯಸ್ವ ॥ 3 ॥
ಇತಿ ಚತುರ್ಥೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ವಾ ಏ॒ತಾಸ್ತಿ॒ಸ್ರೋ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ । ತಾಸಾ॑ಮುಹಸ್ಮೈ॒ ತಾ-ಞ್ಚ॑ತು॒ರ್ಥೀಮ್ । ಮಾಹಾ॑ಚಮಸ್ಯಃ॒ ಪ್ರವೇ॑ದಯತೇ । ಮಹ॒ ಇತಿ॑ । ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಅಙ್ಗಾ᳚ನ್ಯ॒ನ್ಯಾ ದೇ॒ವತಾಃ᳚ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಯಂ-ಲೋಁ॒ಕಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯ॒ನ್ತರಿ॑ಖ್ಷಮ್ । ಸುವ॒ರಿತ್ಯ॒ಸೌ ಲೋ॒ಕಃ ॥ 1 ॥
ಮಹ॒ ಇತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯೇನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ಲೋ॒ಕಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಅ॒ಗ್ನಿಃ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯುಃ । ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಃ । ಮಹ॒ ಇತಿ॑ ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾಃ᳚ । ಚ॒ನ್ದ್ರಮ॑ಸಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವಾ॑ಣಿ॒ ಜ್ಯೋತೀಗ್ಂ॑ಷಿ॒ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವಾ ಋಚಃ॑ । ಭುವ॒ ಇತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ । ಸುವ॒ರಿತಿ॒ ಯಜೂಗ್ಂ॑ಷಿ ॥ 2 ॥
ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ॑ ವೇ॒ದಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ । ಭೂರಿತಿ॒ ವೈ ಪ್ರಾ॒ಣಃ । ಭುವ॒ ಇತ್ಯ॑ಪಾ॒ನಃ । ಸುವ॒ರಿತಿ॑ ವ್ಯಾ॒ನಃ । ಮಹ॒ ಇತ್ಯನ್ನಂ᳚ । ಅನ್ನೇ॑ನ॒ ವಾವ ಸರ್ವೇ᳚ ಪ್ರಾ॒ಣಾ ಮಹೀ॑ಯನ್ತೇ । ತಾ ವಾ ಏ॒ತಾಶ್ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತು॒ರ್ಧಾ । ಚತ॑ಸ್ರಶ್ಚತಸ್ರೋ॒ ವ್ಯಾಹೃ॑ತಯಃ । ತಾ ಯೋ ವೇದ॑ । ಸ ವೇ॑ದ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸರ್ವೇ᳚-ಽಸ್ಮೈ ದೇ॒ವಾ ಬ॒ಲಿಮಾವ॑ಹನ್ತಿ ॥ 3 ॥
ಇತಿ ಪಞ್ಚಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಸ ಯ ಏ॒ಷೋ᳚-ಽನ್ತರಹೃ॑ದಯ ಆಕಾ॒ಶಃ । ತಸ್ಮಿ॑ನ್ನ॒ಯ-ಮ್ಪುರು॑ಷೋ ಮನೋ॒ಮಯಃ॑ । ಅಮೃ॑ತೋ ಹಿರ॒ಣ್ಮಯಃ॑ । ಅನ್ತ॑ರೇಣ॒ ತಾಲು॑ಕೇ । ಯ ಏ॒ಷಸ್ತನ॑ ಇವಾವ॒ಲಮ್ಬ॑ತೇ । ಸೇ᳚ನ್ದ್ರಯೋ॒ನಿಃ । ಯತ್ರಾ॒ಸೌ ಕೇ॑ಶಾ॒ನ್ತೋ ವಿ॒ವರ್ತ॑ತೇ । ವ್ಯ॒ಪೋಹ್ಯ॑ ಶೀರ್​ಷಕಪಾ॒ಲೇ । ಭೂರಿತ್ಯ॒ಗ್ನೌ ಪ್ರತಿ॑ತಿಷ್ಠತಿ । ಭುವ॒ ಇತಿ॑ ವಾ॒ಯೌ ॥ 1 ॥
ಸುವ॒ರಿತ್ಯಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೇ । ಮಹ॒ ಇತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಿ । ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಸ್ವಾರಾ᳚ಜ್ಯಮ್ । ಆ॒ಪ್ನೋತಿ॒ ಮನ॑ಸ॒ಸ್ಪತಿಂ᳚ । ವಾಕ್ಪ॑ತಿ॒ಶ್ಚಖ್ಷು॑ಷ್ಪತಿಃ । ಶ್ರೋತ್ರ॑ಪತಿರ್ವಿ॒ಜ್ಞಾನ॑ಪತಿಃ । ಏ॒ತತ್ತತೋ॑ ಭವತಿ । ಆ॒ಕಾ॒ಶಶ॑ರೀರ॒-ಮ್ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಸ॒ತ್ಯಾತ್ಮ॑ ಪ್ರಾ॒ಣಾರಾ॑ಮ॒-ಮ್ಮನ॑ ಆನನ್ದಮ್ । ಶಾನ್ತಿ॑ಸಮೃದ್ಧಮ॒ಮೃತಂ᳚ । ಇತಿ॑ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋ॒ಗ್ಯೋಪಾ᳚ಸ್ಸ್ವ ॥ 2 ॥
ಇತಿ ಷಷ್ಠೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಪೃ॒ಥಿ॒ವ್ಯ॑ನ್ತರಿ॑ಖ್ಷ॒-ನ್ದ್ಯೌರ್ದಿಶೋ॑-ಽವಾನ್ತರದಿ॒ಶಾಃ । ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಾ॒ಯುರಾ॑ದಿ॒ತ್ಯಶ್ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ನಖ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ । ಆಪ॒ ಓಷ॑ಧಯೋ॒ ವನ॒ಸ್ಪತ॑ಯ ಆಕಾ॒ಶ ಆ॒ತ್ಮಾ । ಇತ್ಯ॑ಧಿಭೂ॒ತಮ್ । ಅಥಾಧ್ಯಾ॒ತ್ಮಮ್ । ಪ್ರಾ॒ಣೋ ವ್ಯಾ॒ನೋ॑-ಽಪಾ॒ನ ಉ॑ದಾ॒ನಸ್ಸ॑ಮಾ॒ನಃ । ಚಖ್ಷು॒ಶ್ಶ್ರೋತ್ರ॒-ಮ್ಮನೋ॒ ವಾಕ್ತ್ವಕ್ । ಚರ್ಮ॑ಮಾ॒ಗ್ಂ॒ಸಗ್ಗ್ ಸ್ನಾವಾಸ್ಥಿ॑ ಮ॒ಜ್ಜಾ । ಏ॒ತದ॑ಧಿವಿ॒ಧಾಯ॒ ಋಷಿ॒ರವೋ॑ಚತ್ । ಪಾಙ್ಕ್ತಂ॒-ವಾಁ ಇ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ᳚ । ಪಾಙ್ಕ್ತೇ॑ನೈ॒ವ ಪಾಙ್ಕ್ತಗ್ಗ್॑ ಸ್ಪೃಣೋ॒ತೀತಿ॑ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ಸಪ್ತಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ । ಓಮಿತೀ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ᳚ । ಓಮಿತ್ಯೇ॒ತದ॑ನುಕೃತಿ ಹ ಸ್ಮ॒ ವಾ ಅ॒ಪ್ಯೋ ಶ್ರಾ॑ವ॒ಯೇತ್ಯಾಶ್ರಾ॑ವಯನ್ತಿ । ಓಮಿತಿ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಗಾಯನ್ತಿ । ಓಗ್ಂ ಶೋಮಿತಿ॑ ಶ॒ಸ್ತ್ರಾಣಿ॑ ಶಗ್ಂಸನ್ತಿ । ಓಮಿತ್ಯ॑ಧ್ವ॒ರ್ಯುಃ ಪ್ರ॑ತಿಗ॒ರ-ಮ್ಪ್ರತಿ॑ಗೃಣಾತಿ । ಓಮಿತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ ಪ್ರಸೌ॑ತಿ । ಓಮಿತ್ಯ॑ಗ್ನಿಹೋ॒ತ್ರಮನು॑ಜಾನಾತಿ । ಓಮಿತಿ॑ ಬ್ರಾಹ್ಮ॒ಣಃ ಪ್ರ॑ವ॒ಖ್ಷ್ಯನ್ನಾ॑ಹ॒ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾ᳚ಪ್ನವಾ॒ನೀತಿ॑ । ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವೋಪಾ᳚ಪ್ನೋತಿ ॥ 1 ॥
ಇತ್ಯಷ್ಟಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಋತ-ಞ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಸತ್ಯ-ಞ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ತಪಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ದಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಶಮಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅಗ್ನಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ-ಞ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಅತಿಥಯಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಮಾನುಷ-ಞ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜಾ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜನಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಪ್ರಜಾತಿಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವ॑ಚನೇ॒ ಚ । ಸತ್ಯಮಿತಿ ಸತ್ಯವಚಾ॑ ರಾಥೀ॒ತರಃ । ತಪ ಇತಿ ತಪೋನಿತ್ಯಃ ಪೌ॑ರುಶಿ॒ಷ್ಟಿಃ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನೇ ಏವೇತಿ ನಾಕೋ॑ ಮೌದ್ಗ॒ಲ್ಯಃ ।
ತದ್ಧಿ ತಪ॑ಸ್ತದ್ಧಿ॒ ತಪಃ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ನವಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಅ॒ಹಂ-ವೃಁ॒ಖ್ಷಸ್ಯ॒ ರೇರಿ॑ವಾ । ಕೀ॒ರ್ತಿಃ ಪೃ॒ಷ್ಠ-ಙ್ಗಿ॒ರೇರಿ॑ವ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಪ॑ವಿತ್ರೋ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ ಸ್ವ॒ಮೃತ॑ಮಸ್ಮಿ । ದ್ರವಿ॑ಣ॒ಗ್ಂ॒ ಸವ॑ರ್ಚಸಮ್ । ಸುಮೇಧಾ ಅ॑ಮೃತೋ॒ಖ್ಷಿತಃ । ಇತಿ ತ್ರಿಶಙ್ಕೋರ್ವೇದಾ॑ನುವ॒ಚನಮ್ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ದಶಮೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ವೇದಮನೂಚ್ಯಾಚಾರ್ಯೋ-ಽನ್ತೇವಾಸಿನಮ॑ನುಶಾ॒ಸ್ತಿ । ಸತ್ಯಂ॒-ವಁದ । ಧರ್ಮ॒-ಞ್ಚರ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಾ᳚ನ್ಮಾ ಪ್ರ॒ಮದಃ । ಆಚಾರ್ಯಾಯ ಪ್ರಿಯ-ನ್ಧನಮಾಹೃತ್ಯ ಪ್ರಜಾತನ್ತು-ಮ್ಮಾ ವ್ಯ॑ವಚ್ಛೇ॒ತ್ಸೀಃ । ಸತ್ಯಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಧರ್ಮಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಕುಶಲಾನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಭೂತ್ಯೈ ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಾ-ನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ ॥ 1 ॥
ದೇವಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾ-ನ್ನ ಪ್ರಮ॑ದಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಮಾತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಪಿತೃ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಆಚಾರ್ಯ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಅತಿಥಿ॑ದೇವೋ॒ ಭವ । ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ॑ ಕರ್ಮಾ॒ಣಿ । ತಾನಿ ಸೇವಿ॑ತವ್ಯಾ॒ನಿ । ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ । ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಗ್ಂ ಸುಚ॑ರಿತಾ॒ನಿ । ತಾನಿ ತ್ವಯೋ॑ಪಾಸ್ಯಾ॒ನಿ ॥ 2 ॥
ನೋ ಇ॑ತರಾ॒ಣಿ । ಯೇ ಕೇ ಚಾರುಮಚ್ಛ್ರೇಯಾಗ್ಂ॑ಸೋ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣಾಃ । ತೇಷಾ-ನ್ತ್ವಯಾ-ಽಽಸನೇ ನ ಪ್ರಶ್ವ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಅಶ್ರದ್ಧ॑ಯಾ-ಽದೇ॒ಯಮ್ । ಶ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಹ್ರಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಭಿ॑ಯಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಸಂ​ವಿಁ॑ದಾ ದೇ॒ಯಮ್ । ಅಥ ಯದಿ ತೇ ಕರ್ಮವಿಚಿಕಿಥ್ಸಾ ವಾ ವೃತ್ತವಿಚಿಕಿ॑ಥ್ಸಾ ವಾ॒ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 3 ॥
ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಮ್ಮ॒ರ್​ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ । ಅಲೂಖ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮ॑ಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ನ್ । ತಥಾ ತತ್ರ॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಅಥಾಭ್ಯಾ᳚ಖ್ಯಾ॒ತೇಷು । ಯೇ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾ᳚ಸ್ಸಮ್ಮ॒ರ್​ಶಿನಃ । ಯುಕ್ತಾ॑ ಆಯು॒ಕ್ತಾಃ । ಅಲೂಖ್ಷಾ॑ ಧರ್ಮಕಾಮಾ॒ಸ್ಸ್ಯುಃ । ಯಥಾ ತೇ॑ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ರನ್ನ್ । ತಥಾ ತೇಷು॑ ವರ್ತೇ॒ಥಾಃ । ಏಷ॑ ಆದೇ॒ಶಃ । ಏಷ ಉ॑ಪದೇ॒ಶಃ । ಏಷಾ ವೇ॑ದೋಪ॒ನಿಷತ್ । ಏತದ॑ನುಶಾ॒ಸನಮ್ । ಏವಮುಪಾ॑ಸಿತ॒ವ್ಯಮ್ । ಏವಮು ಚೈತ॑ದುಪಾ॒ಸ್ಯಮ್ ॥ 4 ॥
ಇತ್ಯೇಕಾದಶ-ಽನುವಾಕಃ ॥

ಶ-ನ್ನೋ॑ ಮಿ॒ತ್ರಶ್ಶಂ-ವಁರು॑ಣಃ । ಶ-ನ್ನೋ॑ ಭವತ್ವರ್ಯ॒ಮಾ । ಶ-ನ್ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿಃ॑ । ಶ-ನ್ನೋ॒ ವಿಷ್ಣು॑ರುರುಕ್ರ॒ಮಃ । ನಮೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣೇ । ನಮ॑ಸ್ತೇ ವಾಯೋ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಖ್ಷ॒-ಮ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಾಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಖ್ಷ॒-ಮ್ಬ್ರಹ್ಮಾವಾ॑ದಿಷಮ್ । ಋ॒ತಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ಸ॒ತ್ಯಮ॑ವಾದಿಷಮ್ । ತನ್ಮಾಮಾ॑ವೀತ್ । ತದ್ವ॒ಕ್ತಾರ॑ಮಾವೀತ್ । ಆವೀ॒ನ್ಮಾಮ್ । ಆವೀ᳚ದ್ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಓಂ ಶಾನ್ತಿ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿ॒-ಶ್ಶಾನ್ತಿಃ॑ ॥ 1 ॥
ಇತಿ ದ್ವಾದಶೋ-ಽನುವಾಕಃ ॥

॥ ಹರಿಃ॑ ಓಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *