सुमती शतकम् | Sumati Satakam In Marathi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

श्री रामुनि दयचेतनु
नारूढिग सकल जनुलु नौरा यनगा
धारालमैन नीतुलु
नोरूरग जवुलु पुट्ट नुडिवॆद सुमती ॥ 1 ॥

अक्करकु रानि चुट्टमु,
म्रॊक्किन वरमीनि वेल्पु, मॊहरमुन दा
नॆक्किन बारनि गुर्रमु
ग्रक्कुन विडवंगवलयु गदरा सुमती ॥ 2 ॥

अडिगिन जीतंबिय्यनि
मिडिमेलपु दॊरनु गॊल्चि मिडुकुट कंटॆन्
वडिगल यॆद्दुल गट्टुक
मडि दुन्नुकु ब्रतुक वच्चु महिलो सुमती ॥ 3 ॥

अडियास कॊलुवु गॊलुवकु,
गुडि मणियमु सेयबोकु, कुजनुल तोडन्
विडुवक कूरिमि सेयकु,
मडविनि दोडरकॊंटि नरुगकु सुमती ॥ 4 ॥

अधरमु गदलियु, गदलक
मधुरमुलगु भाष लुडुगि मौन व्रतुडौ
अधिकार रोग पूरित
बधिरांधक शवमु जूड बापमु सुमती ॥ 5 ॥

अप्पु कॊनि चेयु विभवमु,
मुप्पुन बृआयंपुटालु, मूर्खुनि तपमुन्,
दप्परयनि नृपु राज्यमु
दॆप्परमै मीद गीडु दॆच्चुर सुमती ॥ 6 ॥

अप्पिच्चुवाडु, वैद्युडु
नॆप्पुडु नॆडतॆगक पारु नेरुनु, द्विजुडुन्
जॊप्पडिन यूर नुंडुमु
चॊप्पडकुन्नट्टि यूरु चॊरकुमु सुमती ॥ 7 ॥

अल्लुनि मंचितनंबु,
गॊल्लनि साहित्य विद्य, कोमलि निजमुन्,
बॊल्लुन दंचिन बिय्यमु,
दॆल्लनि काकुलुनु लेवु तॆलियुमु सुमती ॥ 8 ॥

आकॊन्न कूडॆ यमृतमु,
ताकॊंचक निच्चुवा~ंडॆ दात धरित्रिन्,
सोकोर्चुवाडॆ मनुजुडु,
तेकुव गलवाडॆ वंश तिलकुडु सुमती ॥ 9 ॥

आकलि युडुगनि कडुपुनु,
वेकटियगु लंज पडुपु विडुवनि ब्रतुकुन्,
ब्राकॊन्न नूति युदकमु,
मेकल पाडियुनु रोत मेदिनि सुमती ॥ 10 ॥

इच्चुनदे विद्य, रणमुन
जॊच्चुनदे मगतनंबु, सुकवीश्वरुलुन्
मॆच्चुनदे नेर्चु, वदुकु
वच्चुनदे कीडु सुम्मु वसुधनु सुमती ॥ 11 ॥

इम्मुग जदुवनि नोरुनु,
नम्मा यनि बिलिचि यन्न मडुगनि नोरुन्,
दम्मुल बिलुवनि नोरुनु
गुम्मरि मनु द्रव्विनट्टि गुंटर सुमती ॥ 12 ॥

उडुमुंडदॆ नूरेंड्लुनु,
बडियुंडदॆ पेर्मि बामु पदिनूरेंड्लुन्,
मडुवुन गॊक्कॆर युंडदॆ,
कडु निल बुरुषार्थ परुडु गावलॆ सुमती ॥ 13 ॥

उत्तमगुणमुलु नीचुन
कॆत्तॆऱगुन गलुग नेर्चु; नॆय्यॆडलं दा
नॆत्तिच्चि करगि पोसिन
नित्तडि बंगारमगुनॆ यिललो सुमती? ॥ 14 ॥

उदकमु द्रावॆडु हयमुनु,
मदमुन नुप्पॊंगुचुंडु मत्तेभंबुन्,
मॊदवु कड नुन्न वृषभमु,
जदुवनि यानीचु गडकु जनकुर सुमती ॥ 15 ॥

उपकारिकि नुपकारमु
विपरीतमु गादु सेय विवरिंपंगा;
नपकारिकि नुपकारमु
नॆपमॆन्नक सेयुवाडु नेर्परि सुमती ॥ 16 ॥

उपमिंप मॊदलु तिय्यन
कपटं बॆडनॆडनु जॆऱकु कै वडिने पो
नॆपमुलु वॆदकुनु गडपट
गपटपु दुर्जाति पॊंदु गदरा सुमती ॥ 17 ॥

ऎप्पटि कॆय्यदि प्रस्तुत
मप्पटिका माटलाडि, यन्युल मनमुल्
नॊप्पिंचक, ता नॊव्वक,
तप्पिंचुक तिरुगुवाडु धन्युडु सुमती ॥ 18 ॥

ऎप्पुडु दप्पुलु वॆदकॆडु
नप्पुरुषुनि गॊल्वगूड ददि यॆट्लन्नन्
सर्पंबु पडग नीडनु
गप्प वसिंचिन विधंबु गदरा सुमती ॥ 19 ॥

ऎप्पुडु संपद कलिगिन
नप्पुडु बंधुवुलु वत्तु रदि यॆट्लन्नन्
तॆप्पलुग जॆऱुवु निंडिन
गप्पलु पदिवेलु चेरु गदरा सुमती ॥ 20 ॥

एऱकुमी कसुगायलु,
दूऱकुमी बंधुजनुल दोषमु सुम्मी,
पाऱकुमी रणमंदुन,
मीऱकुमी गुरुवु नाज्ञ मेदिनि सुमती ॥ 21 ॥

ऒक यूरिकि नॊक करणमु,
नॊक तीर्परियैन गाक, नॊगि दऱुचैनन्,
गकविकलु गाक युंडुनॆ
सकलंबुनु गॊट्टुवडक सहजमु सुमती ॥ 22 ॥

ऒरु नात्म दलचु सति विडु,
मऱुमाटलु पलुकु सतुल मन्निंपकुमी,
वॆऱ पॆऱुगनि भटुनेलकु,
तऱचुग सति गवय बोकु, तगदुर सुमती ॥ 23 ॥

ऒल्लनि सति नॊल्लनि पति,
नॊल्लनि चॆलिकानि विडुव नॊल्लनि वाडे
गॊल्लंडु, काक धरलो
गॊल्लंडुनु गॊल्लडौनॆ गुणमुन सुमती ॥ 24 ॥

ओडल बंड्लुनु वच्चुनु,
ओडलु नाबंड्लमीद नॊप्पुग वच्चुन्,
ओडलु बंड्लुनु वलने
वाडंबडु गलिमि लेमि वसुधनु सुमती ॥ 25 ॥

कडु बलवंतुडैननु
बुडमिनि ब्रायंपुटालि बुट्टिन यिंटन्
दडवुंड निच्चॆनेनियु
बडुपुग नंगडिकि दानॆ बंपुट सुमती ॥ 26 ॥

कनकपु सिंहासनमुन
शुनकमु गूर्चुंडबॆट्टि शुभ लग्नमुनं
दॊनरग बट्टमु गट्टिन
वॆनुकटि गुणमेल मानु विनरा सुमती ॥ 27 ॥

कप्पकु नॊरगालैननु,
सर्पमुनकु रोगमैन, सति तुलुवैनन्,
मुप्पुन दरिद्रुडैननु,
तप्पदु मऱि दुःख मगुट तथ्यमु सुमती ॥ 28 ॥

कमलमुलु नीट बासिन
कमलाप्तुनि रश्मि सोकि कमलिन भंगिन्
तम तम नॆलवुलु दप्पिन
तम मित्रुलु शत्रुलौट तथ्यमु सुमती ॥ 29 ॥

करणमु गरणमु नम्मिन
मरणांतक मौनु गानि मनलेडु सुमी,
करणमु दन सरि करणमु
मऱि नम्मक मर्म मीक मनवलॆ सुमती ॥ 30 ॥

करणमुल ननुसरिंपक
विरसंबुन दिन्न तिंडि विकटिंचु जुमी
यिरुसुन कंदॆन बॆट्टक
परमेश्वरु बंडि यैन बारदु सुमती ॥ 31 ॥

करणमु सादैयुन्ननु,
गरि मद मुडिगिननु, बामु गऱवक युन्नन्,
धर देलु मीटकुन्ननु,
गर मरुदुग लॆक्क गॊनरु गदरा सुमती ॥ 32 ॥

कसुगाय गऱचि चूचिन
मसलक पस यॊगरु राक मधुरंबगुना,
पस गलुगु युवतुलुंडग
पसि बालल बॊंदुवाडु पशुवुर सुमती ॥ 33 ॥

कवि कानि वानि व्रातयु,
नवरस भावमुलु लेनि नातुल वलपुन्,
दविलि चनु पंदि नेयनि
विविधायुध कौशलंबु वृधरा सुमती ॥ 34 ॥

कादु सुमी दुस्संगति,
पोदुसुमी “कीर्ति” कांत पॊंदिन पिदपन्,
वादु सुमी यप्पिच्चुट,
लेदु सुमी सतुल वलपु लेशमु सुमती ॥ 35 ॥

कामुकुडु दनिसि विडिचिन
कोमलि बरविटुडु गवय गोरुट यॆल्लन्
ब्रेममुन जॆऱकु पिप्पिकि
चीमलु वॆस मूगिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 36 ॥

कारणमु लेनि नगवुनु,
बेरणमु लेनि लेम, पृथिवी स्थलिलो
बूरणमु लेनि बूरॆयु,
वीरणमु लेनि पॆंड्लि वृधरा सुमती ॥ 37 ॥

कुलकांत तोड नॆप्पुडु
गलहिंपकु, वट्टि तप्पु घटियिंपकुमी,
कलकंठि कंट कन्नी
रॊलिकिन सिरि यिंट नुंड नॊल्लदु सुमती ॥ 38 ॥

कूरिमि गल दिनमुललो
नेरमु लॆन्नडुनु गलुग नेरवु मऱि या
कूरिमि विरसंबैननु
नेरमुले तोचु चुंडु निक्कमु सुमती ॥ 39 ॥

कॊंचॆपु नरु संगतिचे
नंचितमुग गीडु वच्चु नदि यॆट्लन्नन्
गिंचित्तु नल्लि कुट्टिन
मंचमुनकु जेटु वच्चु महिलो सुमती ॥ 40 ॥

कॊक्कोकमॆल्ल जदिविन,
चक्कनिवाडैन, राज चंद्रुंडैनन्,
मिक्किलि रॊक्कमु लिय्यक,
चिक्कदुरा वारकांत सिद्धमु सुमती ॥ 41 ॥

कॊऱ गानि कॊडुकु बुट्टिन
कॊऱ गामियॆ कादु, तंड्रि गुणमुल जॆऱचुन्
चॆऱकु तुद वॆन्नु बुट्टिन
जॆऱकुन तीपॆल्ल जॆऱचु सिद्धमु सुमती ॥ 42 ॥

कोमलि विश्वासंबुनु,
बामुलतो जॆलिमि, यन्य भामल वलपुन्,
वेमुल तिय्यदनंबुनु,
भूमीशुल नम्मिकलुनु बॊंकुर सुमती ॥ 43 ॥

गडन गल मगनि जूचिन
नडुगडुगुन मडुगु लिडुदु रतिवलु दमलो,
गड नुडुगु मगनि जूचिन
नड पीनुगु वच्चॆ नंचु नगुदुरु सुमती ॥ 44 ॥

चिंतिंपकु कडचिन पनि,
किंतुलु वलतुरनि नम्म कॆंतयु मदिलो,
नंतःपुर कांतलतो
मंतनमुल मानु मिदियॆ मतमुर सुमती ॥ 45 ॥

चीमलु पॆट्टिन पुट्टलु
पामुल किरवैनयट्लु पामरुडु दगन्
हेमंबु गूड बॆट्टिन
भूमीशुल पाल जेरु भुविलो सुमती ॥ 46 ॥

चुट्टमुलु गानि वारलु
चुट्टमुलमु नीकटंचु सॊंपु दलिर्पन्
नॆट्टुकॊनि याश्रयिंतुरु
गट्टिग द्रव्यंबु गलुग गदरा सुमती ॥ 47 ॥

चेतुलकु दॊडवु दानमु,
भूतलनाथुलकु दॊडवु बॊंकमि धरलो,
नीतियॆ तॊडवॆव्वारिकि,
नातिकि मानंबु तॊडवु नयमुग सुमती ॥ 48 ॥

तड वोर्वक, यॊड लोर्वक,
कडु वेगं बडिचि पडिन गार्यं बगुने,
तड वोर्चिन, नॊड लोर्चिन,
जॆडिपोयिन कार्यमॆल्ल जेकुऱु सुमती ॥ 49 ॥

तन कोपमॆ तन शत्रुवु,
तन शांतमॆ तनकु रक्ष, दय चुट्टंबौ
तन संतोषमॆ स्वर्गमु,
तन दुःखमॆ नरक मंड्रु तथ्यमु सुमती ॥ 50 ॥

तन यूरि तपसि तपमुनु,
तन पुत्रुनि विद्य पॆंपु, दन सति रूपुन्,
दन पॆरटि चॆट्टु मंदुनु,
मनसुन वर्णिंपरॆट्टि मनुजुलु सुमती ॥ 51 ॥

तन कलिमि यिंद्र भोगमु,
तन लेमियॆ स्वर्गलोक दारिद्र्यंबुन्,
दन चावु जल प्रलयमु,
तनु वलचिन यदियॆ रंभ तथ्यमु सुमती ॥ 52 ॥

तन वारु लेनि चोटनु,
जनमिंचुक लेनि चोट, जगडमु चोटन्,
अनुमानमैन चोटनु,
मनुजुनकुनु निलुव दगदु महिलो सुमती ॥ 53 ॥

तमलमु वेयनि नोरुनु,
विमतुलतो चॆलिमि चेसि वॆतबडु तॆलिविन्,
गमलमुलु लेनि कॊलकुनु,
हिमधामुडु लेनि रात्रि हीनमु सुमती ॥ 54 ॥

तलनुंडु विषमु फणिकिनि,
वॆलयंगा दोक नुंडु वृश्चिकमुनकुन्,
तल तोक यनक युंडुनु
खलुनकु निलुवॆल्ल विषमु गदरा सुमती ॥ 55 ॥

तलपॊडुगु धनमु पोसिन
वॆलयालिकि निजमु लेदु विवरिंपंगा
दल दडिवि बास जेसिन
वॆलयालिनि नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 56 ॥

तल मासिन, नॊलु मासिन,
वलुवलु मासिननु ब्राण वल्लभुनैनन्
गुलकांतलैन रोतुरु
तिलकिंपग भूमिलोन दिरमुग सुमती ॥ 57 ॥

तानु भुजिंपनि यर्थमु
मानव पति जेरु गॊंत मऱि भूगतमौ
गानल नीगलु गूर्चिन
तेनिय यॊरु जेरुनट्लु तिरमुग सुमती ॥ 58 ॥

दग्गऱ कॊंडॆमु सॆप्पॆडु
प्रॆग्गड पलुकुलकु राजु प्रियुडै मऱि दा
नॆग्गु ब्रज काचरिंचुट
बॊग्गुलकै कल्पतरुवु बॊडुचुट सुमती ॥ 59 ॥

धनपति सखुडै युंडिन
नॆनयंगा शिवुडु भिक्षमॆत्तग वलसॆन्,
दन वारि कॆंत गलिगिन
दन भाग्यमॆ तनकु गाक तथ्यमु सुमती ॥ 60 ॥

धीरुलकु जेयु मेलदि
सारंबगु नारिकेल सलिलमु भंगिन्
गौरवमुनु मऱि मीदट
भूरि सुखावहमु नगुनु भुविलो सुमती ॥ 61 ॥

नडुवकुमी तॆरुवॊक्कट,
गुडुवकुमी शत्रु निंट गूरिमि तोडन्,
मुडुवकुमी परधनमुल,
नुडुवकुमी यॊरुल मनसु नॊव्वग सुमती ॥ 62 ॥

नम्मकु सुंकरि, जूदरि,
नम्मकु मॊगसाल वानि, नटु वॆलयालिन्,
नम्मकु मंगडि वानिनि,
नम्मकु मी वाम हस्तु नवनिनि सुमती ॥ 63 ॥

नयमुन बालुं द्रावरु,
भयमुननु विषम्मुनैन भक्षिंतुरुगा,
नयमॆंत दोषकारियॊ,
भयमे जूपंग वलयु बागुग सुमती ॥ 64 ॥

नरपतुलु मेऱ दप्पिन,
दिरमॊप्पग विधव यिंट दीर्परि यैनन्,
गरणमु वैदिकुडैननु,
मरणांतक मौनुगानि मानदु सुमती ॥ 65 ॥

नवरस भावालंकृत
कविता गोष्टियुनु, मधुर गानंबुनु दा
नविवेकि कॆंत जॆप्पिन
जॆविटिकि शंखूदिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 66 ॥

नव्वकुमी सभ लोपल,
नव्वकुमी तल्लि, दंड्रि, नाथुल तोडन्,
नव्वकुमी परसतितो,
नव्वकुमी विप्रवरुल नयमिदि सुमती ॥ 67 ॥

नीरे प्राणाधारमु
नोरे रसभरितमैन नुडुवुल कॆल्लन्
नारियॆ नरुलकु रत्नमु
चीरयॆ शृंगारमंड्रु सिद्धमु सुमती ॥ 68 ॥

पगवल दॆव्वरि तोडनु,
वगवंगा वलदु लेमि वच्चिन पिदपन्,
दॆग नाड वलदु सभलनु
मगुवकु मनसिय्य वलदु महिलो सुमती ॥ 69 ॥

पतिकडकु, दन्नु गूरिन
सतिकडकुनु, वेल्पु कडकु, सद्गुरु कडकुन्,
सुतुकडकु रित्तचेतुल
मतिमंतुलु चनरु नीति मार्गमु सुमती ॥ 70 ॥

पनिचेयुनॆडल दासियु,
ननुभवमुन रंभ, मंत्रि यालोचनलन्,
दनभुक्ति यॆडल दल्लियु,
नन् दन कुलकांत युंडु नगुरा सुमती ॥ 71 ॥

परनारी सोदरुडै,
परधनमुल कासपडक, परुलकु हितुडै,
परुलु दनु बॊगड नॆगडक,
परु ललिगिन नलुग नतडु परमुडु सुमती ॥ 72 ॥

परसति कूटमि गोरकु,
परधनमुल कासपडकु, बरुनॆंचकुमी,
सरिगानि गोष्टि सेयकु,
सिरिचॆडि चुट्टंबु कडकु जेरकु सुमती ॥ 73 ॥

परसतुल गोष्ठि नुंडिन
पुरुषुडु गांगेयुडैन भुवि निंद पडुन्,
बरसति सुशीलयैननु
बरुसंगति नुन्न निंद पालगु सुमती ॥ 74 ॥

परुलकु निष्टमु सॆप्पकु,
पॊरुगिंड्लकु बनुलु लेक पोवकु मॆपुडुन्,
बरु गदिसिन सति गवयकु,
मॆऱिगियु बिरुसैन हयमु लॆक्ककु सुमती ॥ 75 ॥

पर्वमुल सतुल गवयकु,
मुर्वीश्वरु करुण नम्मि युब्बकु मदिलो,
गर्विंप नालि बॆंपकु,
निर्वहणमु लेनि चोट निलुवकु सुमती ॥ 76 ॥

पलु दोमि सेयु विडियमु,
तलगडिगिन नाटि निद्र, तरुणुलयॆडलन्
बॊल यलुक नाटि कूटमि
वॆल यिंतनि चॆप्परादु विनरा सुमती ॥ 77 ॥

पाटॆऱुगनि पति कॊलुवुनु,
गूटंबुन कॆऱुकपडनि कोमलि रतियुन्,
बेटॆत्त जेयु चॆलिमियु,
नेटिकि नॆदुरीदिनट्टु लॆन्नग सुमती ॥ 78 ॥

पालनु गलसिन जलमुनु
पाल विधंबुननॆ युंडु बरिकिंपंगा
पाल चवि जॆऱचु गावुन
पालसुडगु वानि पॊंदु वलदुर सुमती ॥ 79 ॥

पालसुनकैन यापद
जालिंबडि तीर्प दगदु सर्वज्ञुनकुन्
तेलग्नि बडग बट्टिन
मेलॆऱुगुनॆ मीटु गाक मेदिनि सुमती ॥ 80 ॥

पिलुवनि पनुलकु बोवुट,
गलयनि सति गतियु, राजु गाननि कॊलुवुं,
बिलुवनि पेरंटंबुनु,
वलुवनि चॆलिमियुनु जेय वलदुर सुमती ॥ 81 ॥

पुत्रोत्साहमु तंड्रिकि
पुत्रुडु जन्मिंचिनपुडॆ पुट्टदु, जनुला
पुत्रुनि कनुगॊनि बॊगडग
पुत्रोत्साहंबु नाडु पॊंदुर सुमती ॥ 82 ॥

पुरिकिनि प्राणमु गोमटि,
वरिकिनि प्राणंबु नीरु वसुमति लोनन्,
गरिकिनि प्राणमु तॊंडमु,
सिरिकिनि प्राणंबु मगुव सिद्धमु सुमती ॥ 83 ॥

पुलि पालु दॆच्चि यिच्चिन,
नलवडगा गुंडॆ गोसि यऱचे निडिनन्,
दलपॊडुगु धनमु बोसिन,
वॆलयालिकि गूर्मि लेदु विनरा सुमती ॥ 84 ॥

पॆट्टिन दिनमुल लोपल
नट्टडवुलनैन वच्चु नानार्थमुलुन्,
बॆट्टनि दिनमुल गनकपु
गट्टॆक्किन नेमि लेदु गदरा सुमती ॥ 85 ॥

पॊरुगुन बगवाडुंडिन,
निरवॊंदक व्रातकाडॆ येलिक यैनन्,
धर गापु कॊंडॆमाडिन,
गरणालकु ब्रदुकु लेदु गदरा सुमती ॥ 86 ॥

बंगारु कुदुव बॆट्टकु,
संगरमुन बाऱिपोकु सरसुडवैते,
नंगडि वॆच्चमु वाडकु,
वॆंगलितो जॆलिमि वलदु विनरा सुमती ॥ 87 ॥

बलवंतुड नाकेमनि
पलुवुरतो निग्रहिंचि पलुकुट मेला,
बलवंत मैन सर्पमु
चलि चीमल चेत जिक्कि चावदॆ सुमती ॥ 88 ॥

मदिनॊकनि वलचि युंडग
मदिचॆडि यॊक क्रूर विटुडु मानक तिरुगुन्
बदि चिलुक पिल्लि पट्टिन
जदुवुनॆ यापंजरमुन जगतिनि सुमती ॥ 89 ॥

मंडल पति समुखंबुन
मॆंडैन प्रधानि लेक मॆलगुट यॆल्लन्
गॊंडंत मदपु टेनुगु
तॊंडमु लेकुंडिनट्लु दोचुर सुमती ॥ 90 ॥

मंत्रिगलवानि राज्यमु
तंत्रमु सॆडकुंड निलुचु दऱचुग धरलो
मंत्रि विहीनुनि राज्यमु
जंत्रपु गीलूडिनट्लु जरुगदु सुमती ॥ 91 ॥

माटकु ब्राणमु सत्यमु,
कोटकु ब्राणंबु सुभट कोटि, धरित्रिन्
बोटिकि ब्राणमु मानमु,
चीटिकि ब्राणंबु व्रालु सिद्धमु सुमती ॥ 92 ॥

मानधनु डात्मधृति चॆडि
हीनुंडगु वानि नाश्रयिंचुट यॆल्लन्
मानॆडु जलमुल लोपल
नेनुगु मॆयि दाचिनट्टु लॆऱुगुमु सुमती ॥ 93 ॥

मेलॆंचनि मालिन्युनि,
मालनु, मॊगसालॆवानि, मंगलि हितुगा
नेलिन नरपति राज्यमु
नेल गलसि पोवुगानि नॆगडदु सुमती ॥ 94 ॥

रापॊम्मनि पिलुवनि या
भूपालुनि गॊल्व भुक्ति मुक्तुलु गलवे
दीपंबु लेनि यिंटनु
जेपुन कील्लाडिनट्लु सिद्धमु सुमती ॥ 95 ॥

रूपिंचि पलिकि बॊंककु,
प्रापगु चुट्टंबु नॆग्गु पलुककु मदिलो,
गोपिंचु राजु गॊल्वकु,
पापपु देशंबु सॊऱकु पदिलमु सुमती ॥ 96 ॥

लाविगलवानि कंटॆनु
भाविंपग नीतिपरुडु बलवंतुंडौ
ग्रानंबंत गजंबुनु
मावटिवाडॆक्किनट्लु महिलो सुमती ॥ 97 ॥

वऱदैन चेनु दुन्नकु,
कऱवैननु बंधुजनुल कड केगकुमी,
परुलकु मर्ममु चॆप्पकु,
पिरिकिकि दलवायि तनमु पॆट्टकु सुमती ॥ 98 ॥

वरिपंट लेनि यूरुनु,
दॊर युंडनि यूरु, तोडु दॊरकनि तॆरुवुन्,
धरनु पति लेनि गृहमुनु
नरयंगा रुद्रभूमि यनदगु सुमती ॥ 99 ॥

विनदगु नॆव्वरु जॆप्पिन
विनिनंतनॆ वेग पडक विवरिंप दगुन्
कनि कल्ल निजमु दॆलिसिन
मनुजुडॆ पो नीति परुडु महिलो सुमती ॥ 100 ॥

वीडॆमु सेयनि नोरुनु,
जेडॆल यधरामृतंबु सेयनि नोरुन्,
पाडंगरानि नोरुनु
बूडिद किरवैन पाडु बॊंदर सुमती ॥ 101 ॥

वॆलयालि वलन गूरिमि
गलगदु, मऱि गलिगॆनेनि कडतेऱदुगा,
बलुवुरु नडचॆडु तॆरुवुन
मॊलवदु पुवु, मॊलिचॆनेनि पॊदलदु सुमती ॥ 102 ॥

वॆलयालु चेयु बासलु,
वॆलयग मॊगसाल बॊंदु वॆलमल चॆलिमिन्,
गललोन गन्न कलिमियु
विलसितमुग नम्मरादु विनरा सुमती ॥ 103 ॥

वेसरपु जाति गानी,
वीसमु दा जेयनट्टि वीरिडि गानी,
दासि कॊडुकैन गानी,
कासुलु गल वाडॆ राजु गदरा सुमती ॥ 104 ॥

शुभमुल पॊंदनि चदुवुनु,
नभिनयमुग रागरसमु नंदनि पाटल्,
गुभ गुभलु लेनि कूटमि,
सभ मॆच्चनि माटलॆल्ल जप्पन सुमती ॥ 105 ॥

सरसमु विरसमु कॊऱके,
परिपूर्ण सुखंबु लधिक बाधल कॊऱके,
पॆरुगुट विरुगुट कॊऱके,
धर तग्गुट हॆच्चु कॊऱकॆ तथ्यमु सुमती ॥ 106 ॥

सिरि ता वच्चिन वच्चुनु
सललितमुग नारिकेल सलिलमु भंगिन्,
सिरि ता बोयिन बोवुनु
करि म्रिंगिन वॆलग पंडु करणिनि सुमती ॥ 107 ॥

स्त्रील यॆड वादुलाडकु,
बालुरतो जॆलिमिचेसि भाषिंपकुमी,
मेलैन गुणमु विडुवकु,
मेलिन पति निंद सेय कॆन्नडु सुमती ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *