ચંદ્ર શેખરાષ્ટકમ્ | Chandrasekhara Ashtakam in Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર પાહિમામ્ ।
ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર રક્ષમામ્ ॥

રત્નસાનુ શરાસનં રજતાદ્રિ શૃંગ નિકેતનં
શિંજિનીકૃત પન્નગેશ્વર મચ્યુતાનલ સાયકમ્ ।
ક્ષિપ્રદગ્દ પુરત્રયં ત્રિદશાલયૈ રભિવંદિતં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 1 ॥

મત્તવારણ મુખ્યચર્મ કૃતોત્તરીય મનોહરં
પંકજાસન પદ્મલોચન પૂજિતાંઘ્રિ સરોરુહં ।
દેવ સિંધુ તરંગ શ્રીકર સિક્ત શુભ્ર જટાધરં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 2 ॥

કુંડલીકૃત કુંડલીશ્વર કુંડલં વૃષવાહનં
નારદાદિ મુનીશ્વર સ્તુતવૈભવં ભુવનેશ્વરં ।
અંધકાંતક માશ્રિતામર પાદપં શમનાંતકં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 3 ॥

પંચપાદપ પુષ્પગંધ પદાંબુજ દ્વયશોભિતં
ફાલલોચન જાતપાવક દગ્ધ મન્મધ વિગ્રહં ।
ભસ્મદિગ્દ કળેબરં ભવનાશનં ભવ મવ્યયં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 4 ॥

યક્ષ રાજસખં ભગાક્ષ હરં ભુજંગ વિભૂષણમ્
શૈલરાજ સુતા પરિષ્કૃત ચારુવામ કળેબરમ્ ।
ક્ષેળ નીલગળં પરશ્વધ ધારિણં મૃગધારિણમ્
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 5 ॥

ભેષજં ભવરોગિણા મખિલાપદા મપહારિણં
દક્ષયજ્ઞ વિનાશનં ત્રિગુણાત્મકં ત્રિવિલોચનં ।
ભુક્તિ મુક્તિ ફલપ્રદં સકલાઘ સંઘ નિબર્હણં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 6 ॥

વિશ્વસૃષ્ટિ વિધાયકં પુનરેવપાલન તત્પરં
સંહરં તમપિ પ્રપંચ મશેષલોક નિવાસિનં ।
ક્રીડયંત મહર્નિશં ગણનાથ યૂથ સમન્વિતં
ચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 7 ॥

ભક્તવત્સલ મર્ચિતં નિધિમક્ષયં હરિદંબરં
સર્વભૂત પતિં પરાત્પર મપ્રમેય મનુત્તમં ।
સોમવારિન ભોહુતાશન સોમ પાદ્યખિલાકૃતિં
ચંદ્રશેખર એવ તસ્ય દદાતિ મુક્તિ મયત્નતઃ ॥ 8 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *