ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Shiv Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam,Marathi Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਂਭਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਿਨਾਕਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਾਮਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਪਰ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਨੀਲਲੋਹਿਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਂਕਰਾਯ ਨਮਃ (10)

ਓਂ ਸ਼ੂਲਪਾਣਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਖਟ੍ਵਾਂਗਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਂਬਿਕਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ (20)

ਓਂ ਸ਼ਿਤਿਕਂਠਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਉਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਪਾਲਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਮਾਰਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਂਧਕਾਸੁਰ ਸੂਦਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਂਗਾਧਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਾਲਕਾਲਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ (30)

ਓਂ ਭੀਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਸ਼ੁਹਸ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਪਾਣਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਟਾਧਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਵਚਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਕਠੋਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਤਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਂਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ (40)

ਓਂ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲ਼ਿਤ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਰਮਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿ ਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਵਿਸ਼ੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਯਜ੍ਞਮਯਾਯ ਨਮਃ (50)

ਓਂ ਸੋਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਵੀਰਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਣਨਾਥਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਸੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਿਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ (60)

ਓਂ ਗਿਰਿਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੁਜਂਗ ਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਰ੍ਗਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਿਰਿਧਨ੍ਵਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਵਾਸਸੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੁਰਾਰਾਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ (70)

ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂਜਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਨਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪਿਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਸੇਨ ਜਨਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਚਾਰੁਵਿਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਭੂਤਪਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਥਾਣਵੇ ਨਮਃ (80)

ਓਂ ਅਹਿਰ੍ਬੁਧ੍ਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਿਗਂਬਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨੇਕਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ੍ਵਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਖਂਡਪਰਸ਼ਵੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਜਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਾਯ ਨਮਃ (90)

ਓਂ ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਯੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਪੂਸ਼ਦਂਤਭਿਦੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਵ੍ਯਗ੍ਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਹਰਾਯ ਨਮਃ (100)

ਓਂ ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿਦੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰਪਾਦੇ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਅਨਂਤਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਤਾਰਕਾਯ ਨਮਃ
ਓਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ (108)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *