શિવ અષ્ટોત્તર શત નામાવળિ | Shiva Ashtottara Shatanamavali In Gujrati

Also Read This In:- Bengali, English,Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શમ્ભવે નમઃ ।
ૐ પિનાકિને નમઃ ।
ૐ શશિશેખરાય નમઃ ।
ૐ વામદેવાય નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ।
ૐ કપર્દિને નમઃ ।
ૐ નીલલોહિતાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ શૂલપાણિને નમઃ ।
ૐ ખટ્વાઙ્ગિને નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ શિપિવિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અમ્બિકાનાથાય નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ ભવાય નમઃ ।
ૐ શર્વાય નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકેશાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ શિવાપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાય નમઃ ।
ૐ કપાલિને નમઃ ।
ૐ કામારયે નમઃ ।
ૐ અન્ધકાસુરસૂદનાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરાય નમઃ ।
ૐ લલાટાક્ષાય નમઃ ।
ૐ કલિકાલાય નમઃ ।
ૐ કૃપાનિધયે નમઃ । ૩૦ ।

ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ પરશુહસ્તાય નમઃ ।
ૐ મૃગપાણયે નમઃ ।
ૐ જટાધરાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસવાસિને નમઃ ।
ૐ કવચિને નમઃ ।
ૐ કઠોરાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ ।
ૐ વૃષાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ વૃષભારૂઢાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સામપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સ્વરમયાય નમઃ ।
ૐ ત્રયીમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અનીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય નમઃ ।
ૐ હવિષે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞમયાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચવક્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ વીરભદ્રાય નમઃ ।
ૐ ગણનાથાય નમઃ ।
ૐ પ્રજાપતયે નમઃ ।
ૐ હિરણ્યરેતસે નમઃ ।
ૐ દુર્ધર્ષાય નમઃ ।
ૐ ગિરિશાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ અનઘાય નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ભર્ગાય નમઃ ।
ૐ ગિરિધન્વને નમઃ ।
ૐ ગિરિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કૃત્તિવાસસે નમઃ ।
ૐ પુરારાતયે નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ પ્રમથાધિપાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ સૂક્ષ્મતનવે નમઃ ।
ૐ જગદ્વ્યાપિને નમઃ ।
ૐ જગદ્ગુરુવે નમઃ ।
ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ ।
ૐ મહાસેનજનકાય નમઃ ।
ૐ ચારુવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાય નમઃ ।
ૐ ભૂતપતયે નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ અહિર્બુધ્ન્યાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ દિગમ્બરાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અનેકાત્મને નમઃ ।
ૐ સાત્ત્વિકાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ ।
ૐ ખણ્ડપરશવે નમઃ ।
ૐ રજસે નમઃ ।
ૐ પાશવિમોચનાય નમઃ ।
ૐ મૃડાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ ભગનેત્રભિદે નમઃ ।
ૐ અવ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ દક્ષાધ્વરહરાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ।
ૐ પૂષાદન્તભિદે નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ અવ્યગ્રાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રપદે નમઃ ।
ૐ અપવર્ગપ્રદાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ તારકાય નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ત્રિલોચનાય નમઃ । ૧૦૮ ।

॥ ઇતિ શ્રીશિવાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *