ஶ்ரீ ராமசன்த்³ர க்ருபால்து³ | Ramachandra Kripalu Bhajman In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீ ராமசன்த்³ர க்ருபால்து³ பஜ⁴ு மன ஹரண ப⁴வ ப⁴ய தா³ருணம் ।
நவகஞ்ஜ லோசன கஞ்ஜ முக² கர கஞ்ஜ பத³ கஞ்ஜாருணம் ॥ 1 ॥

கன்த³ர்ப அக³ணித அமித ச²வி நவ நீல நீரஜ ஸுன்த³ரம் ।
வடபீத மானஹு தடி³த ருசி ஶுசி நௌமி ஜனக ஸுதாவரம் ॥ 2 ॥

பஜ⁴ு தீ³ன ப³ன்து⁴ தி³னேஶ தா³னவ தை³த்யவம்ஶனிகன்த³னம் ।
ரகு⁴னந்த³ ஆனந்த³கன்த³ கௌஶல சன்த³ த³ஶரத² நன்த³னம் ॥ 3 ॥

ஶிர முகுட குண்ட³ல திலக சாரு உதா³ர அங்க³ விபூ⁴ஷணம் ।
ஆஜானுபு⁴ஜ ஶரசாபத⁴ர ஸங்க்³ராம ஜித கரதூ³ஷணம் ॥ 4 ॥

இதி வத³தி துலஸீதா³ஸ ஶங்கர ஶேஷ முனி மனரஞ்ஜனம் ।
மம ஹ்ருத³யகஞ்ஜ நிவாஸ குரு காமாதி³க²லத³லமஞ்ஜனம் ॥ 5 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *