Janki Nath Sahay Kare Bhajan In English

Also Read This In:- Hindi .

Janaki Nath Sahay Karen
Janaki Nath Sahay Karen,
Jab Kaun Bigad Kare Nar Tero
Suraj Mangal Som Bhrgu Sut Budh Aur Guru Varadayak Tero
Rahu Ketu Ki Nahin Gamyata,
Sang Shanichar Hot Huchero
Janaki Nath Sahay Karen..

Dusht Du:Shasan Vimal Draupadi,
Cheer Utar Kumantar Prero
Taki Sahay Kari Karunanidhi,
Badh Gaye Chir Ke Bhar Ghanero
Janaki Nath Sahay Karen..

Jaki Sahay Kari Karunanidhi,
Take Jagat Mein Bhag Badhe Ro
Raghuvanshi Santan Sukhday,
Tulasidas Charanan Ko Chero

Jab Janaki Nath Sahay Karen,
Jab Janaki Nath Sahay Kare,
Tab Kaun Bigad Kare Nar Tero

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *