ശ്രീ രാമചംദ്ര കൃപാലു | Ramachandra Kripalu Bhajman In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീ രാമചംദ്ര കൃപാലു ഭജു മന ഹരണ ഭവ ഭയ ദാരുണമ് ।
നവകംജ ലോചന കംജ മുഖ കര കംജ പദ കംജാരുണമ് ॥ 1 ॥

കംദര്പ അഗണിത അമിത ഛവി നവ നീല നീരജ സുംദരമ് ।
വടപീത മാനഹു തഡിത രുചി ശുചി നൌമി ജനക സുതാവരമ് ॥ 2 ॥

ഭജു ദീന ബംധു ദിനേശ ദാനവ ദൈത്യവംശനികംദനമ് ।
രഘുനംദ ആനംദകംദ കൌശല ചംദ ദശരഥ നംദനമ് ॥ 3 ॥

ശിര മുകുട കുംഡല തിലക ചാരു ഉദാര അംഗ വിഭൂഷണമ് ।
ആജാനുഭുജ ശരചാപധര സംഗ്രാമ ജിത കരദൂഷണമ് ॥ 4 ॥

ഇതി വദതി തുലസീദാസ ശംകര ശേഷ മുനി മനരംജനമ് ।
മമ ഹൃദയകംജ നിവാസ കുരു കാമാദിഖലദലമംജനമ് ॥ 5 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *