ശ്രീ ഗായത്രീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിഃ | Gayatri Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Tamil, Telugu.

ഓം ശ്രീ ഗായത്ര്യൈ നമഃ ||

ഓം ജഗന്മാത്ര്യൈ നമഃ ||

ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം പരമാര്ഥപ്രദായൈ നമഃ ||

ഓം ജപ്യായൈ നമഃ ||

ഓം ബ്രഹ്മതേജോവിവര്ധിന്യൈ നമഃ ||

ഓം ബ്രഹ്മാസ്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ ||

ഓം ത്രികാലധ്യേയരൂപിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം ത്രിമൂര്തിരൂപായൈ നമഃ || ൧൦ ||

ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ ||

ഓം വേദമാത്രേ നമഃ ||

ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ ||

ഓം ബാലികായൈ നമഃ ||

ഓം തരുണ്യൈ നമഃ ||

ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ ||

ഓം സൂര്യമംഡലവാസിന്യൈ നമഃ ||

ഓം മംദേഹദാനവധ്വംസകാരിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം സര്വകാരണായൈ നമഃ ||

ഓം ഹംസാരൂഢായൈ നമഃ || ൨൦ ||

ഓം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ ||

ഓം ഗരുഡാരോഹിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം ശുഭായൈ നമഃ ||

ഓം ഷട്കുക്ഷിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം ത്രിപദായൈ നമഃ ||

ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ ||

ഓം പംചശീര്ഷായൈ നമഃ ||

ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ ||

ഓം ത്രിവേദരൂപായൈ നമഃ ||

ഓം ത്രിവിധായൈ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം ത്രിവര്ഗഫലദായിന്യൈ നമഃ ||

ഓം ദശഹസ്തായൈ നമഃ ||

ഓം ചംദ്രവര്ണായൈ നമഃ ||

ഓം വിശ്വാമിത്ര വരപ്രദായൈ നമഃ ||

ഓം ദശായുധധരായൈ നമഃ ||

ഓം നിത്യായൈ നമഃ ||

ഓം സംതുഷ്ടായൈ നമഃ ||

ഓം ബ്രഹ്മപൂജിതായൈ നമഃ ||

ഓം ആദിശക്ത്യൈ നമഃ ||

ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം സുഷുമ്നാഖ്യായൈ നമഃ ||

ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ ||

ഓം ചതുര്വിംശത്യക്ഷരാഢ്യായൈ നമഃ ||

ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ ||

ഓം സത്യവത്സലായൈ നമഃ ||

ഓം സംധ്യായൈ നമഃ ||

ഓം രാത്ര്യൈ നമഃ ||

ഓം പ്രഭാതാഖ്യായൈ നമഃ ||

ഓം സാംഖ്യായന കുലോദ്ഭവായൈ നമഃ ||

ഓം സര്വേശ്വര്യൈ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം സര്വവിദ്യായൈ നമഃ ||

ഓം സര്വമംത്രാദയേ നമഃ ||

ഓം അവ്യയായൈ നമഃ ||

ഓം ശുദ്ധവസ്ത്രായൈ നമഃ ||

ഓം ശുദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ ||

ഓം ശുക്ലമാല്യാനുലേപനായൈ നമഃ ||

ഓം സുരസിംധുസമായൈ നമഃ ||

ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ ||

ഓം ബ്രഹ്മലോകനിവാസിന്യൈ നമഃ ||

ഓം പ്രണവപ്രതിപാദ്യാര്ഥായൈ നമഃ || ൬൦||

ഓം പ്രണതോദ്ധരണക്ഷമായൈ നമഃ ||

ഓം ജലാംജലിസുസംതുഷ്ടായൈ നമഃ ||

ഓം ജലഗര്ഭായൈ നമഃ ||

ഓം ജലപ്രിയായൈ നമഃ ||

ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ ||

ഓം സ്വധായൈ നമഃ ||

ഓം സുധാസംസ്ഥായൈ നമഃ ||

ഓം ശ്രൗഷഡ്വൗഷഡ്വഷട്പ്രിയായൈ നമഃ ||

ഓം സുരഭയേ നമഃ ||

ഓം ഷോഡശകലായൈ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം മുനിവൃംദനിഷേവിതായൈ നമഃ ||

ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ ||

ഓം യജ്ഞമൂര്ത്രൈ നമഃ ||

ഓം സ്രുക്സൃവാജ്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ||

ഓം അക്ഷമാലാധരായൈ നമഃ ||

ഓം അക്ഷമാലാസംസ്ഥായൈ നമഃ ||

ഓം അക്ഷരാകൃത്യൈ നമഃ ||

ഓം മധുഛംദഋഷിപ്രിയായൈ നമഃ ||

ഓം സ്വച്ഛംദായൈ നമഃ ||

ഓം ഛംദസാംനിധയേ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം അംഗുളീപര്വസംസ്ഥാനായൈ നമഃ ||

ഓം ചതുര്വിംശതിമുദ്രികായൈ നമഃ ||

ഓം ബ്രഹ്മമൂര്ത്യൈ നമഃ ||

ഓം രുദ്രശിഖായൈ നമഃ ||

ഓം സഹസ്രപരമാംബികായൈ നമഃ ||

ഓം വിഷ്ണുഹൃദ്ഗായൈ നമഃ ||

ഓം അഗ്നിമുഖ്യൈ നമഃ ||

ഓം ശതമധ്യായൈ നമഃ ||

ഓം ദശവാരായൈ നമഃ ||

ഓം ജലപ്രിയായൈ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ ||

ഓം ഹംസരൂപായൈ നമഃ ||

ഓം നിരംജനായൈ നമഃ ||

ഓം ചരാചരസ്ഥായൈ നമഃ ||

ഓം ചതുരായൈ നമഃ ||

ഓം സൂര്യകോടിസമപ്രഭായൈ നമഃ ||

ഓം പംചവര്ണമുഖ്യൈ നമഃ ||

ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ ||

ഓം ചംദ്രകോടിശുചിസ്മിതായൈ നമഃ ||

ഓം മഹാമായായൈ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം വിചിത്രാംഗ്യൈ നമഃ ||

ഓം മായാബീജവിനാശിന്യൈ നമഃ ||

ഓം സര്വയംത്രാത്മികായൈ നമഃ ||

ഓം സര്വതംത്രരൂപായൈ നമഃ ||

ഓം ജഗദ്ധിതായൈ നമഃ ||

ഓം മര്യാദപാലികായൈ നമഃ ||

ഓം മാന്യായൈ നമഃ ||

ഓം മഹാമംത്രഫലദായൈ നമഃ || ൧൦൮ ||

|| ശ്രീ ഗായത്രീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിഃ സംപൂര്ണമ് ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *