ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ | Gayatri Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಧ್ಯೇಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ವೇದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಂದೇಹದಾನವಧ್ವಂಸಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಗರುಡಾರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಷಟ್ಕುಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಪದಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಂಚಶೀರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ತ್ರಿವಿಧಾಯೈ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ದಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ದಶಾಯುಧಧರಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಆದಿಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪ್ರಭಾತಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಕುಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾದಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸುರಸಿಂಧುಸಮಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ || ೬೦||

ಓಂ ಪ್ರಣತೋದ್ಧರಣಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಲಾಂಜಲಿಸುಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಲಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸುಧಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶ್ರೌಷಡ್ವೌಷಡ್ವಷಟ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸುರಭಯೇ ನಮಃ ||

ಓಂ ಷೋಡಶಕಲಾಯೈ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮುನಿವೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತ್ರೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ರುಕ್ಸೃವಾಜ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಧುಛಂದಋಷಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಛಂದಸಾಂನಿಧಯೇ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಅಂಗುಳೀಪರ್ವಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ರುದ್ರಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸಹಸ್ರಪರಮಾಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಹೃದ್ಗಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಅಗ್ನಿಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಶತಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ದಶವಾರಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಹಂಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚರಾಚರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಾಯಾಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮರ್ಯಾದಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ||

ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಫಲದಾಯೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *