ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕವಚಂ | krishna Kavacham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಮಂಗಳ ಕವಚಂ

ಶ್ರೀ ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಕವಚಂ ಯತ್ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕೃಪಯಾ ಕಥಯ ಪ್ರಭೋ ॥ 1 ॥

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।
ನಾರಾಯಣೇನ ಕಥಿತಂ ಕೃಪಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪುರಾ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಮಹ್ಯಂ ಪರಂ ಸ್ನೇಹಾದ್ವದಾಮಿ ತೇ ।
ಅತಿ ಗುಹ್ಯತರಂ ತತ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ ॥ 3 ॥

ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಂ ವಿತನುತೇ ಧ್ರುವಮ್ ।
ಯದ್ಧೃತ್ವಾ ಪಠನಾತ್ಪಾತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ॥ 4 ॥

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾಚ್ಛಂಭುಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರವಿತ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ಮಹಿಷಾದಿಮಹಾಸುರಾನ್ ॥ 5 ॥

ವರತೃಪ್ತಾನ್ ಜಘಾನೈವ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ಯತಃ ।
ಏವಮಿಂದ್ರಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಮವಾಪ್ನುಯುಃ ॥ 6 ॥

ಇದಂ ಕವಚಮತ್ಯಂತಗುಪ್ತಂ ಕುತ್ರಾಪಿ ನೋ ವದೇತ್ ।
ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಸಾಧಕಾಯ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ 7 ॥

ಶಠಾಯ ಪರಶಿಷ್ಯಾಯ ದತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಸ್ಯಾಽಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ॥ 8 ॥

ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ದೇವೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಸ್ವಯಮ್ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಣವೋ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ।
ಫಾಲಂ ಮೇ ನೇತ್ರಯುಗಳಮಷ್ಟಾರ್ಣೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 10 ॥

ಕ್ಲೀಂ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೋತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಚೈಕಾಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಮೋಹನಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಘ್ರಾಣಂ ಗೋವಿಂದಾಯೇತಿ ಜಿಹ್ವಿಕಾಮ್ ॥ 11 ॥

ಗೋಪೀಜನಪದವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾಽನನಂ ಮಮ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಕಂಠಂ ಪಾತು ದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ 12 ॥

ಗೋಪೀಜನಪದವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಭುಜದ್ವಯಮ್ ।
ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಸ್ಕಂಧೌ ರಕ್ಷಾಕ್ಷರಃ ॥ 13 ॥

ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಲೀಂ ಕರೌ ಪಾಯಾತ್ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ಗತೋಽವತು ।
ಹೃದಯಂ ಭುವನೇಶಾನಃ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕ್ಲೀಂ ಸ್ತನೌ ಮಮ ॥ 14 ॥

ಗೋಪಾಲಾಯಾಗ್ನಿಜಾಯಾತಂ ಕುಕ್ಷಿಯುಗ್ಮಂ ಸದಾಽವತು ।
ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮಮನುತ್ತಮಃ ॥ 15 ॥

ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದಕೌ ಪಾತು ಸ್ಮರಾದ್ಯೌಜೇಯುತೌ ಮನುಃ ।
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಕೃಷ್ಣೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರೋಽವತು ॥ 16 ॥

ಪೃಷ್ಠಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಕಂ ಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ದ್ವಿರಾಂತಕಃ ।
ಸಕ್ಥಿನೀ ಸತತಂ ಪಾತು ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಠದ್ವಯಮ್ ॥ 17 ॥

ಊರೂ ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಂ ಪಾಯಾತ್ ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೋಽವತು ।
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಪದತೋ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಪದಂ ತತಃ ॥ 18 ॥

ಶ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾಹೇತಿ ಪಾಯೂ ವೈ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಸದಶಾರ್ಣಕಃ ।
ಜಾನುನೀ ಚ ಸದಾ ಪಾತು ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಚ ದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ 19 ॥

ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಚಕ್ರಾದ್ಯುದಾಯುಧಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷರೋ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ವಕೋ ವಿಂಶದರ್ಣಕಃ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕೋ ಬಲೀ ।
ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಸುದೇವಾಯ ತತ್ಪರಮ್ ॥ 21 ॥

ತಾರಾದ್ಯೋ ದ್ವಾದಶಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ।
ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಚ ದಶಾರ್ಣಸ್ತು ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಷೋಡಶಾರ್ಣಕಃ ॥ 22 ॥

ಗದಾದ್ಯುದಾಯುಧೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಾಮಗ್ನೇರ್ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ।
ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ದಶಾಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ 23 ॥

ತಾರೋ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುಕ್ಮಿಣೀವಲ್ಲಭಾಯ ಚ ।
ಸ್ವಾಹೇತಿ ಷೋಡಶಾರ್ಣೋಽಯಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ರಕ್ಷತು ॥ 24 ॥

ಕ್ಲೀಂ ಹೃಷೀಕೇಶ ವಂಶಾಯ ನಮೋ ಮಾಂ ವಾರುಣೋಽವತು ।
ಅಷ್ಟಾದಶಾರ್ಣಃ ಕಾಮಾಂತೋ ವಾಯವ್ಯೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ 25 ॥

ಶ್ರೀಂ ಮಾಯಾಕಾಮತೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ದ್ವಿಕೋ ಮನುಃ ।
ದ್ವಾದಶಾರ್ಣಾತ್ಮಕೋ ವಿಷ್ಣುರುತ್ತರೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು ॥ 26 ॥

ವಾಗ್ಭವಂ ಕಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ಹ್ರೀಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ತತ್ಪರಮ್ ।
ಶ್ರೀಂ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ಹಸ್ತೌ ತತಃ ಪರಮ್ ॥ 27 ॥

ದ್ವಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಾಮೈಶಾನ್ಯೇ ಸದಾಽವತು ।
ಕಾಳೀಯಸ್ಯ ಫಣಾಮಧ್ಯೇ ದಿವ್ಯಂ ನೃತ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತಮ್ ॥ 28 ॥

ನಮಾಮಿ ದೇವಕೀಪುತ್ರಂ ನೃತ್ಯರಾಜಾನಮಚ್ಯುತಮ್ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರೋಽಪ್ಯಧೋ ಮಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು ॥ 29 ॥

ಕಾಮದೇವಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪುಷ್ಪಬಾಣಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋಽನಂಗಃ ಪ್ರಚೋದಯಾದೇಷಾ ಮಾಂ ಪಾತುಚೋರ್ಧ್ವತಃ ॥ 30 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಂ ನಾಮ ಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಕಮ್ ॥ 31 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕಥಿತಂ ಪೂರ್ವಂ ನಾರಾಯಣಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಮ್ ।
ತವ ಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾಽಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ 32 ॥

ಗುರುಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಧಿವತ್ಕವಚಂ ಪ್ರಪಠೇತ್ತತಃ ।
ಸಕೃದ್ದ್ವಿಸ್ತ್ರಿರ್ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ಸ ಹಿ ಸರ್ವತಪೋಮಯಃ ॥ 33 ॥

ಮಂತ್ರೇಷು ಸಕಲೇಷ್ವೇವ ದೇಶಿಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ವಿಧಿಸ್ಸ್ಮೃತಃ ॥ 34 ॥

ಹವನಾದೀಂದಶಾಂಶೇನ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ಸಾಧಯೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ಸಿದ್ಧಕವಚೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವೇತ್ಸ್ವಯಮ್ ॥ 35 ॥

ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾ ವಿಧಾನತಃ ।
ಸ್ಪರ್ಧಾಮುದ್ಧೂಯ ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಸೇತ್ತತಃ ॥ 36 ॥

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಷ್ಟಕಂ ದತ್ವಾ ಮೂಲೇನೈವ ಪಠೇತ್ಸಕೃತ್ ।
ದಶವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 37 ॥

ಭೂರ್ಜೇ ವಿಲಿಖ್ಯ ಗುಳಿಕಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಾಂ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ ।
ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ಸೋಽಪಿ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 38 ॥

ಅಶ್ವಮೇಧಸಹಸ್ರಾಣಿ ವಾಜಪೇಯಶತಾನಿ ಚ ।
ಮಹಾದಾನಾನಿ ಯಾನ್ಯೇವ ಪ್ರಾದಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಭುವಸ್ತಥಾ ॥ 39 ॥

ಕಳಾಂ ನಾರ್ಹಂತಿ ತಾನ್ಯೇವ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಾತ್ತತಃ ।
ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ 40 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಕ್ಷೋಭಯತ್ಯೇವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಸ ಹಿ ।
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಜೇದ್ಯಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ ।
ಶತಲಕ್ಷಪ್ರಜಪ್ತೋಽಪಿ ನ ಮಂತ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ॥ 41 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಾರದಪಾಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಂಗಳಕವಚಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *