നിത്യ പാരായണ ശ്ലോകാഃ | Nitya Parayana Slokas In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

പ്രഭാത ശ്ലോകഃ
കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മീഃ കരമധ്യേ സരസ്വതീ ।
കരമൂലേ സ്ഥിതാ ഗൌരീ പ്രഭാതേ കരദര്​ശനമ് ॥
[പാഠഭേദഃ – കരമൂലേ തു ഗോവിംദഃ പ്രഭാതേ കരദര്​ശനമ് ॥]

പ്രഭാത ഭൂമി ശ്ലോകഃ
സമുദ്ര വസനേ ദേവീ പര്വത സ്തന മംഡലേ ।
വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം, പാദസ്പര്​ശം ക്ഷമസ്വമേ ॥

സൂര്യോദയ ശ്ലോകഃ
ബ്രഹ്മസ്വരൂപ മുദയേ മധ്യാഹ്നേതു മഹേശ്വരമ് ।
സാഹം ധ്യായേത്സദാ വിഷ്ണും ത്രിമൂര്തിം ച ദിവാകരമ് ॥

സ്നാന ശ്ലോകഃ
ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരീ സരസ്വതീ
നര്മദേ സിംധു കാവേരീ ജലേസ്മിന് സന്നിധിം കുരു ॥

നമസ്കാര ശ്ലോകഃ
ത്വമേവ മാതാ ച പിതാ ത്വമേവ, ത്വമേവ ബംധുശ്ച സഖാ ത്വമേവ ।
ത്വമേവ വിദ്യാ ദ്രവിണം ത്വമേവ, ത്വമേവ സര്വം മമ ദേവദേവ ॥

ഭസ്മ ധാരണ ശ്ലോകഃ
ശ്രീകരം ച പവിത്രം ച ശോക നിവാരണമ് ।
ലോകേ വശീകരം പുംസാം ഭസ്മം ത്ര്യൈലോക്യ പാവനമ് ॥

ഭോജന പൂര്വ ശ്ലോകാഃ
ബ്രഹ്മാര്പണം ബ്രഹ്മ ഹവിഃ ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാഹുതമ് ।
ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗംതവ്യം ബ്രഹ്മ കര്മ സമാധിനഃ ॥

അഹം-വൈഁശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ ।
പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമ്യന്നം ചതുര്വിധമ് ॥

അന്നപൂര്ണേ സദാ പൂര്ണേ ശംകരപ്രാണവല്ലഭേ ।
ജ്ഞാനവൈരാഗ്യ സിദ്ധ്യര്ഥം ഭിക്ഷാം ദേഹി ച പാര്വതി ॥

ത്വദീയം-വഁസ്തു ഗോവിംദ തുഭ്യമേവ സമര്പയേ ।
ഗൃഹാണ സുമുഖോ ഭൂത്വാ പ്രസീദ പരമേശ്വര ॥

ഭോജനാനംതര ശ്ലോകഃ
അഗസ്ത്യം-വൈഁനതേയം ച ശമീം ച ബഡബാലനമ് ।
ആഹാര പരിണാമാര്ഥം സ്മരാമി ച വൃകോദരമ് ॥

സംധ്യാ ദീപ ദര്​ശന ശ്ലോകഃ
ദീപജ്യോതിഃ പരം ബ്രഹ്മ ദീപജ്യോതിര്ജനാര്ദനഃ ।
ദീപോ ഹരതു മേ പാപം ദീപജ്യോതിര്നമോഽസ്തുതേ ॥

ശുഭം കരോതി കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസംപദഃ ।
ശത്രു-ബുദ്ധി-വിനാശായ ദീപജ്യോതിര്നമോഽസ്തുതേ ॥

നിദ്രാ ശ്ലോകഃ
രാമം സ്കംധം ഹനുമംതം-വൈഁനതേയം-വൃഁകോദരമ് ।
ശയനേ യഃ സ്മരേന്നിത്യം ദുസ്വപ്ന-സ്തസ്യനശ്യതി ॥

അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം
അപരാധ സഹസ്രാണി, ക്രിയംതേഽഹര്നിശം മയാ ।
ദാസോഽയമിതി മാം മത്വാ, ക്ഷമസ്വ പരമേശ്വര ॥

കരചരണ കൃതം-വാഁ കര്മ വാക്കായജം-വാഁ
ശ്രവണ നയനജം-വാഁ മാനസം-വാഁപരാധമ് ।
വിഹിത മവിഹിതം-വാഁ സര്വമേതത് ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീ മഹാദേവ ശംഭോ ॥

കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ
ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേഃ സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്സകലം പരസ്മൈ
നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥

ദേവതാ സ്തോത്രാഃ

കാര്യ പ്രാരംഭ സ്തോത്രാഃ
ശുക്ലാം ബരധരം-വിഁഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജമ് ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത് സര്വ വിഘ്നോപശാംതയേ ॥

യസ്യദ്വിരദ വക്ത്രാദ്യാഃ പാരിഷദ്യാഃ പരശ്ശതമ് ।
വിഘ്നം നിഘ്നംതു സതതം-വിഁഷ്വക്സേനം തമാശ്രയേ ॥

ഗണേശ സ്തോത്രം
വക്രതുംഡ മഹാകായ സൂര്യകോടി സമപ്രഭഃ ।
നിര്വിഘ്നം കുരു മേ ദേവ സര്വ കാര്യേഷു സര്വദാ ॥

അഗജാനന പദ്മാര്കം ഗജാനന മഹര്നിശമ് ।
അനേകദം-തം ഭക്താനാമ്-ഏകദംത-മുപാസ്മഹേ ॥

വിഷ്ണു സ്തോത്രം
ശാംതാകാരം ഭുജഗശയനം പദ്മനാഭം സുരേശം
വിശ്വാധാരം ഗഗന സദൃശം മേഘവര്ണം ശുഭാംഗമ് ।
ലക്ഷ്മീകാംതം കമലനയനം-യോഁഗിഹൃദ്ധ്യാനഗമ്യം
വംദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സര്വലോകൈകനാഥമ് ॥

ഗായത്രി മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॒ । തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

ശിവ സ്തോത്രം
ത്ര്യം॑ബകം-യഁജാമഹേ സുഗം॒ധിം പു॑ഷ്ടി॒വര്ധ॑നമ് ।
ഉ॒ര്വാ॒രു॒കമി॑വ॒ ബംധ॑നാന്-മൃത്യോ॑ര്-മുക്ഷീയ॒ മാഽമൃതാ᳚ത് ॥

വംദേ ശംഭുമുമാപതിം സുരഗുരും-വംഁദേ ജഗത്കാരണം
വംദേ പന്നഗഭൂഷണം ശശിധരം-വംഁദേ പശൂനാം പതിമ്‌ ।
വംദേ സൂര്യശശാംക വഹ്നിനയനം-വംഁദേ മുകുംദപ്രിയം
വംദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം-വംഁദേ ശിവം ശംകരമ്‌ ॥

സുബ്രഹ്മണ്യ സ്തോത്രം
ശക്തിഹസ്തം-വിഁരൂപാക്ഷം ശിഖിവാഹം ഷഡാനനം
ദാരുണം രിപുരോഗഘ്നം ഭാവയേ കുക്കുട ധ്വജമ് ।
സ്കംദം ഷണ്മുഖം ദേവം ശിവതേജം ചതുര്ഭുജം
കുമാരം സ്വാമിനാധം തം കാര്തികേയം നമാമ്യഹമ് ॥

ഗുരു ശ്ലോകഃ
ഗുരുര്ബ്രഹ്മാ ഗുരുര്വിഷ്ണുഃ ഗുരുര്ദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
ഗുരുഃ സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മാ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ ॥

ഹനുമ സ്തോത്രാഃ
മനോജവം മാരുത തുല്യവേഗം ജിതേംദ്രിയം ബുദ്ധിമതാം-വഁരിഷ്ടമ് ।
വാതാത്മജം-വാഁനരയൂധ മുഖ്യം ശ്രീരാമദൂതം ശിരസാ നമാമി ॥

ബുദ്ധിര്ബലം-യഁശോധൈര്യം നിര്ഭയത്വമരോഗതാ ।
അജാഡ്യം-വാഁക്പടുത്വം ച ഹനുമസ്സ്മരണാദ്-ഭവേത് ॥

ജയത്യതി ബലോ രാമോ ലക്ഷ്മണസ്യ മഹാബലഃ ।
രാജാ ജയതി സുഗ്രീവോ രാഘവേണാഭി പാലിതഃ ॥

ദാസോഽഹം കോസലേംദ്രസ്യ രാമസ്യാക്ലിഷ്ട കര്മണഃ ।
ഹനുമാന് ശത്രുസൈന്യാനാം നിഹംതാ മാരുതാത്മജഃ ॥

ശ്രീരാമ സ്തോത്രാം
ശ്രീ രാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ
സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമ നാമ വരാനനേ

ശ്രീ രാമചംദ്രഃ ശ്രിതപാരിജാതഃ സമസ്ത കല്യാണ ഗുണാഭിരാമഃ ।
സീതാമുഖാംഭോരുഹാചംചരീകോ നിരംതരം മംഗലമാതനോതു ॥

ശ്രീകൃഷ്ണ സ്തോത്രം
മംദാരമൂലേ മദനാഭിരാമം
ബിംബാധരാപൂരിത വേണുനാദമ് ।
ഗോഗോപ ഗോപീജന മധ്യസംസ്ഥം
ഗോപം ഭജേ ഗോകുല പൂര്ണചംദ്രമ് ॥

ഗരുഡ സ്വാമി സ്തോത്രം
കുംകുമാംകിതവര്ണായ കുംദേംദു ധവലായ ച ।
വിഷ്ണു വാഹ നമസ്തുഭ്യം പക്ഷിരാജായ തേ നമഃ ॥

ദക്ഷിണാമൂര്തി സ്തോത്രം
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് ।
നിധയേ സര്വ വിദ്യാനാം ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമ ॥

സരസ്വതീ ശ്ലോകഃ
സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം-വഁരദേ കാമരൂപിണീ ।
വിദ്യാരംഭം കരിഷ്യാമി സിദ്ധിര്ഭവതു മേ സദാ ॥

യാ കുംദേംദു തുഷാര ഹാര ധവലാ, യാ ശുഭ്ര വസ്ത്രാവൃതാ ।
യാ വീണാ വരദംഡ മംഡിത കരാ, യാ ശ്വേത പദ്മാസനാ ।
യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശംകര പ്രഭൃതിഭിര്-ദേവൈഃ സദാ പൂജിതാ ।
സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതീ നിശ്ശേഷജാഡ്യാപഹാ ॥

ലക്ഷ്മീ ശ്ലോകഃ
ലക്ഷ്മീം ക്ഷീരസമുദ്ര രാജ തനയാം ശ്രീരംഗ ധാമേശ്വരീമ് ।
ദാസീഭൂത സമസ്ത ദേവ വനിതാം-ലോഁകൈക ദീപാംകുരാമ് ।
ശ്രീമന്മംധ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവ ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാമ് ।
ത്വാം ത്രൈലോക്യകുടുംബിനീം സരസിജാം-വംഁദേ മുകുംദപ്രിയാമ് ॥

ദുര്ഗാ ദേവീ സ്തോത്രം
സര്വ സ്വരൂപേ സര്വേശേ സര്വ ശക്തി സമന്വിതേ ।
ഭയേഭ്യസ്താഹി നോ ദേവി ദുര്ഗാദേവി നമോസ്തുതേ ॥

ത്രിപുരസുംദരീ സ്തോത്രം
ഓംകാര പംജര ശുകീം ഉപനിഷദുദ്യാന കേലി കലകംഠീമ് ।
ആഗമ വിപിന മയൂരീം ആര്യാം അംതര്വിഭാവയേദ്ഗൌരീമ് ॥

ദേവീ ശ്ലോകഃ
സര്വ മംഗല മാംഗല്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ദേവി നാരായണി നമോസ്തുതേ ॥

വേംകടേശ്വര ശ്ലോകഃ
ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।
ശ്രീ വേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗലമ് ॥

ദക്ഷിണാമൂര്തി ശ്ലോകഃ
ഗുരവേ സര്വലോകാനാം ഭിഷജേ ഭവരോഗിണാമ് ।
നിധയേ സര്വവിദ്യാനാം ദക്ഷിണാമൂര്തയേ നമഃ ॥

ബൌദ്ധ പ്രാര്ഥന
ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി
ധര്മം ശരണം ഗച്ഛാമി
സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി

ശാംതി മംത്രം
അസതോമാ സദ്ഗമയാ ।
തമസോമാ ജ്യോതിര്ഗമയാ ।
മൃത്യോര്മാ അമൃതംഗമയാ ।
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

സര്വേ ഭവംതു സുഖിനഃ സര്വേ സംതു നിരാമയാഃ ।
സര്വേ ഭദ്രാണി പശ്യംതു മാ കശ്ചിദ്ദുഃഖ ഭാഗ്ഭവേത് ॥
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

ഓം സര്വേഷാം സ്വസ്തിര്ഭവതു,
സര്വേഷാം ശാംതിര്ഭവതു ।
സര്വേഷാം പൂര്ണം ഭവതു,
സര്വേഷാം മംഗലം ഭവതു ।
ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ

ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ ।
തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥
ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

സ്വസ്തി മംത്രാഃ
സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യഃ പരിപാലയംതാം
ന്യായേന മാര്ഗേണ മഹീം മഹീശാഃ ।
ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യ-ശ്ശുഭമസ്തു നിത്യം
ലോകാ-സ്സമസ്താ-സ്സുഖിനോ ഭവംതു ॥

കാലേ വര്​ഷതു പര്ജന്യഃ പൃഥിവീ സസ്യശാലിനീ ।
ദേശോയം ക്ഷോഭരഹിതോ ബ്രാഹ്മണാസ്സംതു നിര്ഭയാഃ ॥

വിശേഷ മംത്രാഃ
പംചാക്ഷരീ മംത്രം – ഓം നമശ്ശിവായ
അഷ്ടാക്ഷരീ മംത്രം – ഓം നമോ നാരായണായ
ദ്വാദശാക്ഷരീ മംത്രം – ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *