நித்ய பாராயண ஶ்லோகா: | Nitya Parayana Slokas In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ப்ரபா⁴த ஶ்லோக:
கராக்³ரே வஸதே லக்ஷ்மீ: கரமத்⁴யே ஸரஸ்வதீ ।
கரமூலே ஸ்தி²தா கௌ³ரீ ப்ரபா⁴தே கரத³ர்​ஶனம் ॥
[பாட²பே⁴த:³ – கரமூலே து கோ³வின்த:³ ப்ரபா⁴தே கரத³ர்​ஶனம் ॥]

ப்ரபா⁴த பூ⁴மி ஶ்லோக:
ஸமுத்³ர வஸனே தே³வீ பர்வத ஸ்தன மண்ட³லே ।
விஷ்ணுபத்னி நமஸ்துப்⁴யம், பாத³ஸ்பர்​ஶம் க்ஷமஸ்வமே ॥

ஸூர்யோத³ய ஶ்லோக:
ப்³ரஹ்மஸ்வரூப முத³யே மத்⁴யாஹ்னேது மஹேஶ்வரம் ।
ஸாஹம் த்⁴யாயேத்ஸதா³ விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம் ச தி³வாகரம் ॥

ஸ்னான ஶ்லோக:
க³ங்கே³ ச யமுனே சைவ கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ
நர்மதே³ ஸின்து⁴ காவேரீ ஜலேஸ்மின் ஸன்னிதி⁴ம் குரு ॥

நமஸ்கார ஶ்லோக:
த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ, த்வமேவ ப³ன்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்³யா த்³ரவிணம் த்வமேவ, த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வதே³வ ॥

ப⁴ஸ்ம தா⁴ரண ஶ்லோக:
ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக நிவாரணம் ।
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் ப⁴ஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவனம் ॥

போ⁴ஜன பூர்வ ஶ்லோகா:
ப்³ரஹ்மார்பணம் ப்³ரஹ்ம ஹவி: ப்³ரஹ்மாக்³னௌ ப்³ரஹ்மணாஹுதம் ।
ப்³ரஹ்மைவ தேன க³ன்தவ்யம் ப்³ரஹ்ம கர்ம ஸமாதி⁴ன: ॥

அஹஂ-வைഁஶ்வானரோ பூ⁴த்வா ப்ராணினாம் தே³ஹமாஶ்ரித: ।
ப்ராணாபான ஸமாயுக்த: பசாம்யன்னம் சதுர்வித⁴ம் ॥

அன்னபூர்ணே ஸதா³ பூர்ணே ஶங்கரப்ராணவல்லபே⁴ ।
ஜ்ஞானவைராக்³ய ஸித்³த்⁴யர்த²ம் பி⁴க்ஷாம் தே³ஹி ச பார்வதி ॥

த்வதீ³யஂ-வഁஸ்து கோ³வின்த³ துப்⁴யமேவ ஸமர்பயே ।
க்³ருஹாண ஸுமுகோ² பூ⁴த்வா ப்ரஸீத³ பரமேஶ்வர ॥

போ⁴ஜனானந்தர ஶ்லோக:
அக³ஸ்த்யஂ-வைഁனதேயம் ச ஶமீம் ச ப³ட³பா³லனம் ।
ஆஹார பரிணாமார்த²ம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோத³ரம் ॥

ஸன்த்⁴யா தீ³ப த³ர்​ஶன ஶ்லோக:
தீ³பஜ்யோதி: பரம் ப்³ரஹ்ம தீ³பஜ்யோதிர்ஜனார்த³ன: ।
தீ³போ ஹரது மே பாபம் தீ³பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

ஶுப⁴ம் கரோதி கல்த்³யாணம் ஆரோக்³யம் த⁴னஸம்பத:³ ।
ஶத்ரு-பு³த்³தி⁴-வினாஶாய தீ³பஜ்யோதிர்னமோஸ்துதே ॥

நித்³ரா ஶ்லோக:
ராமம் ஸ்கன்த⁴ம் ஹனுமன்தஂ-வைഁனதேயஂ-வ்ருഁகோத³ரம் ।
ஶயனே ய: ஸ்மரேன்னித்யம் து³ஸ்வப்ன-ஸ்தஸ்யனஶ்யதி ॥

அபராத⁴ க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்
அபராத⁴ ஸஹஸ்ராணி, க்ரியன்தேஹர்னிஶம் மயா ।
தா³ஸோயமிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ॥

கரசரண க்ருதஂ-வாഁ கர்ம வாக்காயஜஂ-வாഁ
ஶ்ரவண நயனஜஂ-வாഁ மானஸஂ-வாഁபராத⁴ம் ।
விஹித மவிஹிதஂ-வாഁ ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்³தே⁴ ஶ்ரீ மஹாதே³வ ஶம்போ⁴ ॥

காயேன வாசா மனஸேன்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே: ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

தே³வதா ஸ்தோத்ரா:

கார்ய ப்ராரம்ப⁴ ஸ்தோத்ரா:
ஶுக்லாம் ப³ரத⁴ரஂ-விഁஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத³னம் த்⁴யாயேத் ஸர்வ விக்⁴னோபஶான்தயே ॥

யஸ்யத்³விரத³ வக்த்ராத்³யா: பாரிஷத்³யா: பரஶ்ஶதம் ।
விக்⁴னம் நிக்⁴னந்து ஸததஂ-விഁஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே ॥

க³ணேஶ ஸ்தோத்ரம்
வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப:⁴ ।
நிர்விக்⁴னம் குரு மே தே³வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

அகஜ³ானந பத்³மார்கம் கஜ³ானந மஹர்னிஶம் ।
அனேகத³ம்-தம் ப⁴க்தானாம்-ஏகத³ன்த-முபாஸ்மஹே ॥

விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்
ஶான்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயனம் பத்³மனாப⁴ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³ன ஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகான்தம் கமலனயனஂ-யோഁகி³ஹ்ருத்³த்⁴யானக³ம்யம்
வன்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகனாத²ம் ॥

கா³யத்ரி மன்த்ரம்
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வ॒ஸ்ஸுவ:॒ । தத்²ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ।
ப⁴ர்கோ॑³ தே॒³வஸ்ய॑ தீ⁴மஹி । தி⁴யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத³யா᳚த் ॥

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்
த்ர்ய॑ம்ப³கஂ-யഁஜாமஹே ஸுக॒³ன்தி⁴ம் பு॑ஷ்டி॒வர்த॑⁴னம் ।
உ॒ர்வா॒ரு॒கமி॑வ॒ ப³ன்த॑⁴னான்-ம்ருத்யோ॑ர்-முக்ஷீய॒ மாம்ருதா᳚த் ॥

வன்தே³ ஶம்பு⁴முமாபதிம் ஸுரகு³ருஂ-வഁன்தே³ ஜக³த்காரணம்
வன்தே³ பன்னக³பூ⁴ஷணம் ஶஶித⁴ரஂ-வഁன்தே³ பஶூனாம் பதிம்‌ ।
வன்தே³ ஸூர்யஶஶாங்க வஹ்னினயனஂ-வഁன்தே³ முகுன்த³ப்ரியம்
வன்தே³ ப⁴க்தஜனாஶ்ரயம் ச வரதஂ³-வഁன்தே³ ஶிவம் ஶங்கரம்‌ ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்ரம்
ஶக்திஹஸ்தஂ-விഁரூபாக்ஷம் ஶிகி²வாஹம் ஷடா³னநம்
தா³ருணம் ரிபுரோக³க்⁴னம் பா⁴வயே குக்குட த்⁴வஜம் ।
ஸ்கன்த³ம் ஷண்முக²ம் தே³வம் ஶிவதேஜம் சதுர்பு⁴ஜம்
குமாரம் ஸ்வாமினாத⁴ம் தம் கார்திகேயம் நமாம்யஹம் ॥

கு³ரு ஶ்லோக:
கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணு: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர: ।
கு³ரு: ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம: ॥

ஹனும ஸ்தோத்ரா:
மனோஜவம் மாருத துல்யவேக³ம் ஜிதேன்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாஂ-வഁரிஷ்டம் ।
வாதாத்மஜஂ-வாഁனரயூத⁴ முக்²யம் ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶிரஸா நமாமி ॥

பு³த்³தி⁴ர்ப³லஂ-யഁஶோதை⁴ர்யம் நிர்ப⁴யத்வமரோக³தா ।
அஜாட்³யஂ-வாഁக்படுத்வம் ச ஹனுமஸ்ஸ்மரணாத்³-ப⁴வேத் ॥

ஜயத்யதி ப³லோ ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாப³ல: ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்³ரீவோ ராக⁴வேணாபி⁴ பாலித: ॥

தா³ஸோஹம் கோஸலேன்த்³ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மண: ।
ஹனுமான் ஶத்ருஸைன்யானாம் நிஹன்தா மாருதாத்மஜ: ॥

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ராம்
ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானநே

ஶ்ரீ ராமசன்த்³ர: ஶ்ரிதபாரிஜாத: ஸமஸ்த கல்த்³யாண கு³ணாபி⁴ராம: ।
ஸீதாமுகா²ம்போ⁴ருஹாசஞ்சரீகோ நிரன்தரம் மங்க³ல்த³மாதனோது ॥

ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்தோத்ரம்
மன்தா³ரமூலே மத³னாபி⁴ராமம்
பி³ம்பா³த⁴ராபூரித வேணுனாத³ம் ।
கோ³கோ³ப கோ³பீஜன மத்⁴யஸம்ஸ்த²ம்
கோ³பம் பஜ⁴ே கோ³குல பூர்ணசன்த்³ரம் ॥

க³ருட³ ஸ்வாமி ஸ்தோத்ரம்
குங்குமாங்கிதவர்ணாய குன்தே³ன்து³ த⁴வல்தா³ய ச ।
விஷ்ணு வாஹ நமஸ்துப்⁴யம் பக்ஷிராஜாய தே நம: ॥

த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம்
கு³ரவே ஸர்வலோகானாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।
நித⁴யே ஸர்வ வித்³யானாம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தயே நம ॥

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோக:
ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்⁴யஂ-வഁரதே³ காமரூபிணீ ।
வித்³யாரம்ப⁴ம் கரிஷ்யாமி ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வது மே ஸதா³ ॥

யா குன்தே³ன்து³ துஷார ஹார த⁴வல்தா³, யா ஶுப்⁴ர வஸ்த்ராவ்ருதா ।
யா வீணா வரத³ண்ட³ மண்டி³த கரா, யா ஶ்வேத பத்³மாஸனா ।
யா ப்³ரஹ்மாச்யுத ஶங்கர ப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்-தே³வை: ஸதா³ பூஜிதா ।
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப⁴க³வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்³யாபஹா ॥

லக்ஷ்மீ ஶ்லோக:
லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்³ர ராஜ தனயாம் ஶ்ரீரங்க³ தா⁴மேஶ்வரீம் ।
தா³ஸீபூ⁴த ஸமஸ்த தே³வ வனிதாஂ-லோഁகைக தீ³பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமன்மன்த⁴ கடாக்ஷ லப்³த⁴ விப⁴வ ப்³ரஹ்மேன்த்³ர க³ங்கா³த⁴ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பி³னீம் ஸரஸிஜாஂ-வഁன்தே³ முகுன்த³ப்ரியாம் ॥

து³ர்கா³ தே³வீ ஸ்தோத்ரம்
ஸர்வ ஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமன்விதே ।
ப⁴யேப்⁴யஸ்தாஹி நோ தே³வி து³ர்கா³தே³வி நமோஸ்துதே ॥

த்ரிபுரஸுன்த³ரீ ஸ்தோத்ரம்
ஓங்கார பஞ்ஜர ஶுகீம் உபனிஷது³த்³யான கேல்தி³ கலகண்டீ²ம் ।
ஆக³ம விபின மயூரீம் ஆர்யாம் அன்தர்விபா⁴வயேத்³கௌ³ரீம் ॥

தே³வீ ஶ்லோக:
ஸர்வ மங்க³ல மாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த² ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோஸ்துதே ॥

வேங்கடேஶ்வர ஶ்லோக:
ஶ்ரிய: கான்தாய கல்த்³யாணனித⁴யே நித⁴யேர்தி²னாம் ।
ஶ்ரீ வேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க³ல்த³ம் ॥

த³க்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோக:
கு³ரவே ஸர்வலோகானாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।
நித⁴யே ஸர்வவித்³யானாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

பௌ³த்³த⁴ ப்ரார்த²ன
பு³த்³த⁴ம் ஶரணம் க³ச்சா²மி
த⁴ர்மம் ஶரணம் க³ச்சா²மி
ஸங்க⁴ம் ஶரணம் க³ச்சா²மி

ஶான்தி மன்த்ரம்
அஸதோமா ஸத்³க³மயா ।
தமஸோமா ஜ்யோதிர்க³மயா ।
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதங்க³மயா ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஸர்வே ப⁴வன்து ஸுகி²ன: ஸர்வே ஸன்து நிராமயா: ।
ஸர்வே ப⁴த்³ராணி பஶ்யன்து மா கஶ்சித்³து³:க² பா⁴க்³ப⁴வேத் ॥
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸர்வேஷாம் ஸ்வஸ்திர்ப⁴வது,
ஸர்வேஷாம் ஶான்திர்ப⁴வது ।
ஸர்வேஷாம் பூர்ணம் ப⁴வது,
ஸர்வேஷாம் மங்க³ல்த³ம் ப⁴வது ।
ஓம் ஶான்தி: ஶான்தி: ஶான்தி:

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ நௌ॑ பு⁴னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑⁴தமஸ்து॒ மா வி॑த்³விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஸ்வஸ்தி மன்த்ரா:
ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்⁴ய: பரிபாலயன்தாம்
ந்யாயேன மார்கே³ண மஹீம் மஹீஶா: ।
கோ³ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய-ஶ்ஶுப⁴மஸ்து நித்யம்
லோகா-ஸ்ஸமஸ்தா-ஸ்ஸுகி²னோ ப⁴வன்து ॥

காலே வர்​ஷது பர்ஜன்ய: ப்ருதி²வீ ஸஸ்யஶாலினீ ।
தே³ஶோயம் க்ஷோப⁴ரஹிதோ ப்³ராஹ்மணாஸ்ஸன்து நிர்ப⁴யா: ॥

விஶேஷ மன்த்ரா:
பஞ்சாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமோ நாராயணாய
த்³வாத³ஶாக்ஷரீ மன்த்ரம் – ஓம் நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *