കൃഷ്ണം കലയ സഖി | Krishna Kalaya Sakhi In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

രാഗം: മുഖാരി
താലം: ആദി

കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം ബാല കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

കൃഷ്ണം കഥവിഷയ തൃഷ്ണം ജഗത്പ്രഭ വിഷ്ണും സുരാരിഗണ ജിഷ്ണും സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

നൃത്യംതമിഹ മുഹുരത്യംതമപരിമിത ഭൃത്യാനുകൂലം അഖില സത്യം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ധീരം ഭവജലഭാരം സകലവേദസാരം സമസ്തയോഗിധാരം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ശൃംഗാര രസഭര സംഗീത സാഹിത്യ ഗംഗാലഹരികേല സംഗം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

രാമേണ ജഗദഭിരാമേണ ബലഭദ്രരാമേണ സമവാപ്ത കാമേന സഹ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

ദാമോദരം അഖില കാമാകരംഗന ശ്യാമാകൃതിം അസുര ഭീമം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

രാധാരുണാധര സുതാപം സച്ചിദാനംദരൂപം ജഗത്രയഭൂപം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

അര്ഥം ശിതിലീകൃതാനര്ഥം ശ്രീ നാരായണ തീര്ഥം പരമപുരുഷാര്ഥം സദാ ബാല
കൃഷ്ണം കലയ സഖി സുംദരം

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *