रामदासु कीर्तन पलुके बङ्गारमायॆना | Ramadasu Keerthanas Paluke Bangaaramaayena In Sanskrit

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu.

पलुके बङ्गारमायॆना, कोदण्डपाणि पलुके बङ्गारमायॆना

पलुके बङ्गारमायॆ पिलचिना पलुकवेमि
कललो नी नामस्मरण मरुव चक्कनि तण्ड्री

ऎन्त वेडिनगानि सुन्तैन दयरादु
पन्तमु सेय नेनॆन्तटिवाडनु तण्ड्री

इरवुग इसुकलोन पॊरलिन उडुत भक्तिकि
करुणिञ्चि ब्रोचितिवनि नॆर नम्मितिनि तण्ड्री

राति नातिग चेसि भूतलमुन
प्रख्याति चॆन्दितिवनि प्रीतितो नम्मिति तण्ड्री

शरणागतत्राण बिरुदाङ्कितुडवुकादा
करुणिञ्चु भद्राचल वररामदास पोष

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *