ಸುದರ್ಶನ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | Sudarshana Ashtottara Shatanamavali Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಓಂ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೇಜೋವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರ-ಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಾದಿತ್ಯ-ಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೋದ್ಯಜ್ಜ್ವಾಲಾಭಿರಂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಸೌದಾಮಿನೀ-ಸಹಸ್ರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಕುಂಡಲ-ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಮನೋ-ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಾಂತರ-ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಾಂತಃಕರಣೋದ್ಭೂತರೋಷ-
ಭೀಷಣ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಪಾಣಿಲಸತ್ಪದ್ಮವಿಹಾರ-
ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರಾಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾರ್ಚಿತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಸಹಸ್ರಾರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಚಾಂದ್ರಮಸ-ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವರೋಗ-ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೇಫಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷೋಸೃಗ್ರೂಷಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವದೈತ್ಯಗ್ರೀವಾನಾಲ-ವಿಭೇದನ-
ಮಹಾಗಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೀಮ-ದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಭೀಮಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲವರ್ತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಚಂದನ-ರೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋಗುಣಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಕ್ಷಃಕುಲ-ಯಮೋಪಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯ-ಕ್ಷೇಮಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಷಂಡಜನ-ಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಜ್ಞಾನುವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೈಗಮಾಂತಃ-ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿನಂದನದೋರ್ದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿತ್ರಭಾವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಯಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ತಮೋ-ವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮೋದ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿಮಾಯಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷಸ್ವರೂಪಭಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯ-ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ-ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ-ವೀರ್ಯ-ತೇಜಃ-
ಪ್ರಭಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಸತ್-ಪರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠ-ರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಮಾತೃಕಾಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧು-ಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಾಕ್ಷರದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರ-ಯಂತ್ರ-ಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರ-ಯಂತ್ರಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಸ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರ-ರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸಂರಂಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧ-ಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರ-ರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಆಂಕಾರಸ್ಸಾಧ್ಯ-ಬಂಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಂಕಾರೈಶ್ವರ್ಯ-ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ-ಮೋಹನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಫಟ್ಕ್ಷೋಭಣಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಂದ್ರಾರ್ಚಿತ-ಮನೋವೇಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಣೀಭಾರ-ನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣು-ರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಯ ನಮಃ । 1
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾನುಷಂಗಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಕೃಪಾವ್ಯೂಹತೇಜಶ್ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ । 108 ।

ಶ್ರೀವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಸಮೇತ ಶ್ರೀಸುದರ್ಶನ-ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
॥ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *