सुदर्शन अष्टोत्तर शत नामावलि | Sudarshana Ashtottara Shatanamavali In Hindi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ॐ श्री सुदर्शनाय नमः ।
ॐ चक्रराजाय नमः ।
ॐ तेजोव्यूहाय नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ सहस्र-बाहवे नमः ।
ॐ दीप्ताङ्गाय नमः ।
ॐ अरुणाक्षाय नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ अनेकादित्य-सङ्काशाय नमः ।
ॐ प्रोद्यज्ज्वालाभिरञ्जिताय नमः । 10 ।

ॐ सौदामिनी-सहस्राभाय नमः ।
ॐ मणिकुण्डल-शोभिताय नमः ।
ॐ पञ्चभूतमनो-रूपाय नमः ।
ॐ षट्कोणान्तर-संस्थिताय नमः ।
ॐ हरान्तःकरणोद्भूतरोष-
भीषण विग्रहाय नमः ।
ॐ हरिपाणिलसत्पद्मविहार-
मनोहराय नमः ।
ॐ श्राकाररूपाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वलोकार्चितप्रभवे नमः ।
ॐ चतुर्दशसहस्राराय नमः । 20 ।

ॐ चतुर्वेदमयाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ भक्तचान्द्रमस-ज्योतिषे नमः ।
ॐ भवरोग-विनाशकाय नमः ।
ॐ रेफात्मकाय नमः ।
ॐ मकाराय नमः ।
ॐ रक्षोसृग्रूषिताङ्गाय नमः ।
ॐ सर्वदैत्यग्रीवानाल-विभेदन-
महागजाय नमः ।
ॐ भीम-दंष्ट्राय नमः ।
ॐ उज्ज्वलाकाराय नमः । 30 ।

ॐ भीमकर्मणे नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ नीलवर्त्मने नमः ।
ॐ नित्यसुखाय नमः ।
ॐ निर्मलश्रियै नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ रक्तमाल्याम्बरधराय नमः ।
ॐ रक्तचन्दन-रूषिताय नमः ।
ॐ रजोगुणाकृतये नमः ।
ॐ शूराय नमः । 40 ।

ॐ रक्षःकुल-यमोपमाय नमः ।
ॐ नित्य-क्षेमकराय नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ पाषण्डजन-खण्डनाय नमः ।
ॐ नारायणाज्ञानुवर्तिने नमः ।
ॐ नैगमान्तः-प्रकाशकाय नमः ।
ॐ बलिनन्दनदोर्दण्डखण्डनाय नमः ।
ॐ विजयाकृतये नमः ।
ॐ मित्रभाविने नमः ।
ॐ सर्वमयाय नमः । 50 ।

ॐ तमो-विध्वंसकाय नमः ।
ॐ रजस्सत्त्वतमोद्वर्तिने नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मने नमः ।
ॐ त्रिलोकधृते नमः ।
ॐ हरिमायगुणोपेताय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ अक्षस्वरूपभाजे नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परं ज्योतिषे नमः ।
ॐ पञ्चकृत्य-परायणाय नमः । 60 ।

ॐ ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्य-वीर्य-तेजः-
प्रभामयाय नमः ।
ॐ सदसत्-परमाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ वाङ्मयाय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ हंसरूपाय नमः ।
ॐ पञ्चाशत्पीठ-रूपकाय नमः । 70 ।

ॐ मातृकामण्डलाध्यक्षाय नमः ।
ॐ मधु-ध्वंसिने नमः ।
ॐ मनोमयाय नमः ।
ॐ बुद्धिरूपाय नमः ।
ॐ चित्तसाक्षिणे नमः ।
ॐ साराय नमः ।
ॐ हंसाक्षरद्वयाय नमः ।
ॐ मन्त्र-यन्त्र-प्रभावज्ञाय नमः ।
ॐ मन्त्र-यन्त्रमयाय नमः ।
ॐ विभवे नमः । 80 ।

ॐ स्रष्ट्रे नमः ।
ॐ क्रियास्पदाय नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ आधाराय नमः ।
ॐ चक्र-रूपकाय नमः ।
ॐ निरायुधाय नमः ।
ॐ असंरम्भाय नमः ।
ॐ सर्वायुध-समन्विताय नमः ।
ॐ ओङ्कार-रूपिणे नमः ।
ॐ पूर्णात्मने नमः । 90 ।

ॐ आङ्कारस्साध्य-बन्धनाय नमः ।
ॐ ऐङ्काराय नमः ।
ॐ वाक्प्रदाय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ श्रीङ्कारैश्वर्य-वर्धनाय नमः ।
ॐ क्लीङ्कार-मोहनाकाराय नमः ।
ॐ हुम्फट्क्षोभणाकृतये नमः ।
ॐ इन्द्रार्चित-मनोवेगाय नमः ।
ॐ धरणीभार-नाशकाय नमः ।
ॐ वीराराध्याय नमः । 100 ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ वैष्णवाय नमः ।
ॐ विष्णु-रूपकाय नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः ।
ॐ सत्यपराय नमः । 1
ॐ सत्यधर्मानुषङ्गकाय नमः ।
ॐ नारायणकृपाव्यूहतेजश्चक्राय नमः ।
ॐ सुदर्शनाय नमः । 108 ।

श्रीविजयलक्ष्मी-समेत श्रीसुदर्शन-परब्रह्मणे नमः ।
॥ श्री सुदर्शनाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *