ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮਾਵਲ਼ਿ | Sudarshana Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਕ੍ਰਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤੇਜੋਵ੍ਯੂਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਹਾਦ੍ਯੁਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਹਸ੍ਰ-ਬਾਹਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਦੀਪ੍ਤਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਰੁਣਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਤਾਪਵਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨੇਕਾਦਿਤ੍ਯ-ਸਂਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰੋਦ੍ਯਜ੍ਜ੍ਵਾਲਾਭਿਰਂਜਿਤਾਯ ਨਮਃ । 10 ।

ਓਂ ਸੌਦਾਮਿਨੀ-ਸਹਸ੍ਰਾਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਣਿਕੁਂਡਲ-ਸ਼ੋਭਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਭੂਤਮਨੋ-ਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਾਂਤਰ-ਸਂਸ੍ਥਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਾਂਤਃਕਰਣੋਦ੍ਭੂਤਰੋਸ਼-
ਭੀਸ਼ਣ ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਪਾਣਿਲਸਤ੍ਪਦ੍ਮਵਿਹਾਰ-
ਮਨੋਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰਾਕਾਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਲੋਕਾਰ੍ਚਿਤਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਯ ਨਮਃ । 20 ।

ਓਂ ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਨਲਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਕ੍ਤਚਾਂਦ੍ਰਮਸ-ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭਵਰੋਗ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰੇਫਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਸ਼ੋਸ੍ਰੁਰੁਇਗ੍ਰੂਸ਼ਿਤਾਂਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਦੈਤ੍ਯਗ੍ਰੀਵਾਨਾਲ-ਵਿਭੇਦਨ-
ਮਹਾਗਜਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਭੀਮ-ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । 30 ।

ਓਂ ਭੀਮਕਰ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੀਲਵਰ੍ਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯਸੁਖਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰ੍ਮਲਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਂਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਾਂਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਕ੍ਤਚਂਦਨ-ਰੂਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਜੋਗੁਣਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੂਰਾਯ ਨਮਃ । 40 ।

ਓਂ ਰਕ੍ਸ਼ਃਕੁਲ-ਯਮੋਪਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਤ੍ਯ-ਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਾਸ਼ਂਡਜਨ-ਖਂਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਰਾਯਣਾਜ੍ਞਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨੈਗਮਾਂਤਃ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬਲਿਨਂਦਨਦੋਰ੍ਦਂਡਖਂਡਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਜਯਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਿਤ੍ਰਭਾਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਮਯਾਯ ਨਮਃ । 50 ।

ਓਂ ਤਮੋ-ਵਿਧ੍ਵਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਰਜਸ੍ਸਤ੍ਤ੍ਵਤਮੋਦ੍ਵਰ੍ਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕਧ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਰਿਮਾਯਗੁਣੋਪੇਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਵ੍ਯਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਕ੍ਸ਼ਸ੍ਵਰੂਪਭਾਜੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯ-ਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ । 60 ।

ਓਂ ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿ-ਬਲੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ-ਵੀਰ੍ਯ-ਤੇਜਃ-
ਪ੍ਰਭਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਦਸਤ੍-ਪਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਙ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਜੀਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪਂਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠ-ਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ । 70 ।

ਓਂ ਮਾਤ੍ਰੁਰੁਇਕਾਮਂਡਲਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਧੁ-ਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਨੋਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਿਤ੍ਤਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹਂਸਾਕ੍ਸ਼ਰਦ੍ਵਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰ-ਯਂਤ੍ਰ-ਪ੍ਰਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਮਂਤ੍ਰ-ਯਂਤ੍ਰਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਭਵੇ ਨਮਃ । 80 ।

ਓਂ ਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਪਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਆਧਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਚਕ੍ਰ-ਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਿਰਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਅਸਂਰਂਭਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਰ੍ਵਾਯੁਧ-ਸਮਨ੍ਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਓਂਕਾਰ-ਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਪੂਰ੍ਣਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । 90 ।

ਓਂ ਆਂਕਾਰਸ੍ਸਾਧ੍ਯ-ਬਂਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਐਂਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀਂਕਾਰੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯ-ਵਰ੍ਧਨਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਕ੍ਲੀਂਕਾਰ-ਮੋਹਨਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਹੁਂਫਟ੍ਕ੍ਸ਼ੋਭਣਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਯੇ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਇਂਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤ-ਮਨੋਵੇਗਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਧਰਣੀਭਾਰ-ਨਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । 100 ।

ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁ-ਰੂਪਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸਤ੍ਯਪਰਾਯ ਨਮਃ । 1
ਓਂ ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾਨੁਸ਼ਂਗਕਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਨਾਰਾਯਣਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਵ੍ਯੂਹਤੇਜਸ਼੍ਚਕ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ਓਂ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ । 108 ।

ਸ਼੍ਰੀਵਿਜਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ-ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨ-ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਂਪੂਰ੍ਣਾ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *